Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2 | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Yn yr hinsawdd economiadd anodd a hynod o gystadleuol sydd ohoni heddiw, rhaid a fusnesau allu addasu a gweithredu'n gyflym mewn ymateb i newid yn amodau'r farchnad. 

Sefydlwyd y rhaglen sgiliau ar gyfer Diwydiant 2 sichrau bod gan fusnesau yn Ne-orllewin Cymru'r Gyfres gywir o sgiliau i groesawu a mabwysiadu newid er mwyn eu helpu i lwyddo, fynnu a thyfu.
Trwy ddarparu hyfforddiant gyda chymhorthdal da sy'n benodol i'r sector ac yn berthnasol i'r sector ac yn berthnasol i'r swydd, byddwn yn cefnogi busnesau sy'n gweithredu ar draws amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys:
 • ynni
 • adeiladu
 • diwydiannau creadigol
 • y gwyddorau
 • gweithgynhyrchu uwch
 • technoleg gwybodaeth a chyfathrebu
 • cerbydau modur
 • peirianneg
 • gwasanaethau ariannol a phroffesiynol
 • bwyd
 • gofal
 • twristiaeth

Dyma'r manteision i fusnesau

Mae eich busnes yn mynd i lwyddo neu fethu yn dibynnu ar sgiliau eich staff.  Rydym yma i'ch helpu i hogi eu sgiliau, fel eu bod yn gallu adnabod cyfleoedd newydd yn y farchnad, gan ystyried newid fel cyfle, nid bygythiad, a bod a'r wybodaeth i wthio eich busnes i dyfu'n barhaus.

I gwrdd a gofynion hyfforddi pob aelod o'ch tim.  Sgiliau ar gyfer Diwydiant wedi ei rhannu'n ddwy gainc (S01 ac S02).  Bydd S01 targedu staff hynny sydd a chymwysterau isel neu ddim ac yn anelu at helpu'r tren hyd at Lefel 2.  S02 wedi'i chynllunio i helpu aelodau eich tim yn hyfforddi i Lefel 3 ac uwch.

Drwy gael eu canolbwyntio'n benodol ar anghenion unigol pob gweithiwr, gall Sgiliau ar gyfer Diwydiant eich helpu i:

 • Orchfygu unrhyw heriau penodol mewn perthynas a marchnad lafur a phenodi gweithiwyr trwy wella sgiliau technegol a sgiliau perthnasol i'r swydd o'r tu mewn
 • Mynd i'r afael a'r bylchau sgiliau yn eich tim, a gwenewch yn siwr eich llawdriniaeth cyfan yn fwy cynhyrchiol o'r top i'r gwaelod
 • Gwella sgiliau aelodau'r tim sydd heb ddigon o gymwysterau ac/neu sy'n tanberfformio
 • Diweddaru'r sgiliau sydd gan y staff yn barod ar draws y busnes cyfan i sichrau bod sgiliau'r holl staff yn parhau'n barthnasol i anghenion eich busnes
 • Ysbrydoli a symbylu staff, a rhoi fframweithiau clir iddynt ar sur i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd

Pa gymorth sydd ar gael i chi?

Arian ESF wedi ein galluogi i roi cymhorthdal y cyrsiau ac mae hyn yn ei gwneud hi'n ariannol bosibl i bob busnes uchelgeisiol - yn fach a mawr - fuddsodi mewn hyfforddiant.  Gyda cefnogaeth ni, gall sgiliau eich staff yrru eich busnes i dyfu'n barhaus ac i fod yn fwy proffidiol.

Ond, yn ogystal a'r cymorth ariannol, gallwch hefyd ddibynnu ar ein darparwyr hyfforddiant, sy'n gweithredu'r cyrsiau ac yn goruchwylio'r rheolaeth ar cyrsiau, i ddarparu'r holl gyngor arbenigol y byddwch ei angen.  Byddent wrrth eich ochr bob amser i gynnig cefnogaeth i chi.

Dyma eich ynrwymiad chi

 Er bod y rhaglen Sgiliau ar gyfer Diwydiant wedi cael ei sefydlu i helou i leihau eich costau a hyfforddwyd yn slweddol, rydym yn dal yn gofyn i chi wneud ymrwymaid ariannol.  Bydd angen i chi dalu canran o gostau hyfforddiant, yn dibynnu ar faint eich busnes.  30% ar gyfer busnesau bach, 40% ar gyfer busnesau canolig eu maint a 50% ar gyfer busnesau mawr.

Hefyd rydym yn disgwyl i chi gefnogi'r rhaglen mewn ffrydd eraill.  Bydd Angen i chi ddangos eich cefnogaeth drwy ryddhau amswer i staff gael eu hyfforddiant a darparu cyfleusterau addas ar eich safle chi i gynnal y gweithdai.

A yw eich busnes chi'n gymwys?

Bydd y rhaglen Sgiliau ar gyfer Diwydiant yn targedu cymorth at fusnesau sy'n gweithredu ledel De-orllewin Cymru, felly os ydych wedi'ch seilio yn y rhanbarth gallai eich gweithwyr fod yn gymwys. 

 

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Sgiliau ar gyfer Diwydiant eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio RhaglenCronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal CyflenwiY De-OrlewwinCronfeydd yr UE yng Nghymru European Social Fund
Statws Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Coleg Gower