Pennaf | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Mae grŵp tai cymdeithasol â 600 o staff a chyfrifoldeb am filoedd o gartrefi yn diogelu ei fusnes at y dyfodol trwy fuddsoddi, â chymorth Llywodraeth Cymru, mewn hyfforddiant i brentisiaid er mwyn creu cenhedlaeth newydd o staff crefftus.

 

Busnes tai’n sicrhau’r dyfodol â phiblinell o dalent prentisiaid

Image of Pennaf Housing Bydd cynhaliaeth hirdymor stoc tai cymdeithasol a chymorth tenantiaid ledled Gogledd Cymru mewn dwylo diogelach diolch i benderfyniad arloesol gan grŵp cymdeithas tai mawr i fuddsoddi yn sgiliau cenhedlaeth newydd.

Hyd yn hyn mae Grŵp Tai Pennaf, sy’n cyflogi cyfanswm o 600 o bobl, wedi cychwyn 20 o bobl ifanc ar ei raglen brentisiaeth, yn cwmpasu sbectrwm llydan o alwedigaethau o drydanwyr, seiri, plastrwyr, peintwyr ac addurnwyr i weinyddwyr, staff gwasanaeth cwmseriaid a staff gofal cymdeithasol.
 
Ar ben hynny mae’r Grŵp, y mae ei bencadlys yn Llanelwy yn Sir Ddinbych, wedi gweithio gyda’i gymdeithasau partner i greu cwrs newydd ar gyfer swyddogion tai, gweithwyr proffesiynol sy’n goruchwylio cynhaliaeth a rheolaeth dydd-i-ddydd eiddo a osodir. Hyd yn hyn mae deg o bobl wedi cymhwyso trwy’r cwrs hwn.
 
Mae Pennaf yn sefydliad ambarél sy’n cefnogi landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ledled chwe sir Gogledd Cymru sydd rhyngddynt yn berchen ar nifer o filoedd o eiddo o sawl math gwahanol.
 
O gofio graddfa’r busnes, a’r sicrwydd y bydd rhai o’i bobl grefftus yn ymddeol neu symud ymlaen bob blwyddyn, mae’n rhaid i’r Grŵp sicrhau bod ganddo biblinell o dalent i ddarparu cymorth parhaol a gwasanaethau arbenigol i aelodau ei grŵp ei hunan a sefydliadau tai a gofal eraill yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru.
 
Cefnogir y rhaglen brentisiaeth gan Lywodraeth Cymru, sy’n ariannu’r hyfforddiant allanol a ddarperir i’r hyfforddeion ifanc. Fe’i sefydlwyd yn 2012 fel rhan o strategaeth ‘”tyfwch eich hunan” er mwyn meithrin cenhedlaeth newydd o staff crefftus a sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y busnes.
 
Wrth recriwtio ar gyfer y rhaglen, roedd Pennaf yn targedu pobl ifanc diwaith yn arbennig, trwy ddefnyddio’r rhaglen Recriwtiaid Ifanc sy’n galluogi cyflogwyr i gynyddu cyflogau prentisiaid 16-24 oed trwy gymhorthdal wythnosol o £50 yr un dros gyfnod o 52 o wythnosau.
 
Yn ystod 12 mis cyntaf rhaglen bum-mlynedd a gynlluniwyd, cynigiodd Pennaf bum prentisiaeth allanol heblaw am gynnwys naw o staff presennol yn y rhaglen hyfforddi 18-mis a gynlluniwyd i’w cynyddu hyd at o leiaf NVQ Lefel 2.
 
Cyflymwyd y rhaglen Brentisiaeth Tai ym mlwyddyn dwy, yn codi’r nifer o brentisiaid i 20, ac mae 12 ohonynt yn staff presennol a recriwtiwyd y gweddill o’r tu allan.
 
Eglurodd Gill Murgatroyd, Cyfarwyddwraig AD gyda Pennaf, fuddion y rhaglen: “Mae prentisiaethau’n cynnig llwybr yrfaol strwythuredig ar gyfer pobl ar sawl lefel a chredwn yn gryf fod buddsoddi yn y datblygiad o staff ymroddedig, gweithgar yn ein helpu i barhau i ddarparu’r gwasanaeth gorau oll ar gyfer ein cwsmeriaid.”
 
Apprenticeships offer a structured career path for people at a number of levels and we firmly believe that investing in the development of dedicated, hard-working staff helps us to continue to provide the very best service for our customers
 
Meddai cynghorydd adnoddau dynol Pennaf er dysgu a datblygu Lisa Ramage ei fod yn bwysig i’r sefydliad gynnwys pobl ifanc ddiwaith yn y cynllun. Meddai: “Rydym am greu cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth i bobl o gymunedau lleol ac rydym yn ymrwymedig i wella lefelau sgiliau a chael gwaith i bobl.”
 
 “ “Mae’r prentisiaethau hyn yn agor drysau trwy adeiladu sgiliau ac mae’n rhaid bod hynny’n gwneud gwahaniaeth i’r gymuned gyfan. Rydym yn cael hyfforddiant o’r radd flaenaf gan golegau lleol ac mae’r cynllun yn datblygu i fod yn llwyddiant mawr i ni fel sefydliad ac er budd y bobl rydym yn gweithio drostynt,” ychwanegodd Lisa.
 
Ar ben hyfforddiant prentisiaid mae Pennaf yn noddi staff i gael cymwysterau proffesiynol