Precision Orthodontic Laboratories | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Precision Orthodontic Laboratories

Arweiniodd cyllid ar gyfer hyfforddiant a rhan-dalu cyflogau at i berchennog labordy deintyddol allu recriwtio ei aelod cyntaf o staff a gosod y fenter ar y llwybr tuag at dwf.

Cymorth yn helpu technegydd deintyddol i gael ei ddannedd i mewn i gontractau newydd.

Image of precision orthodontic team Mae cyfleoedd newydd yn agor ar gyfer y technegydd deintyddol James Anthony, y bu rhaid iddo unwaith wrthod cytundeb o fri gyda thîm chwaraeon blaenllaw oherwydd ei fod yn gweithredu ei fusnes bach ar ei ben ei hun.

Heddiw - yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru – mae wedi llwyddo i ennill yr un contract, ac mae ei fusnes gwasanaethau orthodonteg yng nghanol Caerdydd yn barod i ehangu ymhellach fel busnes teulu ffyniannus.

Gwnaethpwyd y newid yn bosibl gan gynllun ReAct II, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae'n dod â gweithwyr sy'n wynebu colli eu swyddi at ei gilydd â chyflogwyr sy’n chwilio am staff medrus. Gall hyd at £3,000 fod ar gael i sybsideiddio cyflog y gweithiwr newydd, yn ogystal â chymorth ariannol ar gyfer ailhyfforddi.

Ddwy flynedd yn ôl, cafodd James gyfle i gyflenwi offer amddiffyn y geg i sêr tîm hoci iâ y Cardiff Devils, ond roedd yn teimlo fod rhaid iddo wrthod oherwydd nad oedd ganddo ddigon o gapasiti staff i gyflenwi’r archeb yn llawn.

Ond ar ôl recriwtio a hyfforddi ei frawd Richard, a oedd newydd cael ei ddiswyddo o'i swydd mewn awdurdod lleol, canfu James y cymorth yr oedd ei angen i ddatblygu'r busnes, ac yn awr mae pethau’n symud yn gyflym ymlaen i’w gwmni Precision Orthodontic Laboratories.

Yn dilyn contract y Devils, cafwyd busnes gan glybiau rygbi Glyn-nedd a Chrwydriaid Morgannwg, ac mae ymgyrch farchnata fawr yn cael ei lansio i dargedu mwy o dimau blaenllaw De Cymru a thu hwnt.

Yn awr mae Precision yn gwneud gwaith ar gyfer tua 15 o fusnesau deintyddol ac orthodonteg ar draws De Cymru. Gyda Richard yn ei helpu i redeg y busnes, mae James wedi cael ei rhyddhau i wneud gwaith ymchwil a datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd er mwyn hybu eu twf ymhellach.

            Yn sicr ni fyddem lle’r ydym yn awr heb gymorth gan Lywodraeth Cymru. Mae wedi ein galluogi i ehangu ein gorwelion a rhyddhau amser i edrych ar ddatblygu’r busnes   

Er enghraifft, mae wedi gallu cyflwyno sganiwr delweddu digidol 3D cenhedlaeth newydd cyntaf De Cymru, a welir fel dyfodol deintyddiaeth, ac y disgwylir iddo gynhyrchu hwb sylweddol arall i'r busnes.

Yn ogystal ag astudio technoleg ddeintyddol yn rhan-amser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, mae Richard hefyd yn dod â sgiliau trefnu a gweinyddol gwerthfawr i Precision yn seiliedig ar ei gyflogaeth flaenorol yng Nghyngor Caerdydd.

Meddai James: "Roeddwn i wedi bod ar ben fy hun am tua phum mlynedd ac roedd yn anodd dod o hyd i unrhyw ffordd o ehangu. Yn sicr, nid oedd gennyf y capasiti i gyflenwi athletwyr elitaidd. Nawr gallaf wneud hynny. Mae'r cyfan yn digwydd ar adeg o gyfleoedd gwych, ac rydym yn bwriadu edrych ar ddinasoedd eraill hefyd.”

Mae aelod pellach o staff nawr wedi cael ei benodi ac mae’r datblygiadau newydd yn digwydd yn gyfochrog â gwaith offer orthodonteg safonol a gwasanaethau deintyddol cyffredinol megis gwynnu’r dannedd a gwarchodwyr nos ar gyfer pobl sy’n crensio eu dannedd. Yn ystod y flwyddyn gyfredol, mae’r cwmni’n disgwyl cynyddu'n sylweddol ei drosiant 2013 o £100,000.

"Yn sicr ni fyddem lle’r ydym yn awr heb gymorth gan Lywodraeth Cymru. Mae wedi ein galluogi i ehangu ein gorwelion a rhyddhau amser i edrych ar ddatblygu’r busnes," ychwanegodd James.