TSC - Polisi Preifatrwydd

Er mwyn ichi gael cefnogaeth gan raglen Twf Swyddi Cymru a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae gofyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth gennych. Mae prosesu’r cais hwn yn rhan o’n tasg gyhoeddus i weinyddu’r cyllid a bydd yn ffurfio rhan o’n contract gyda chi. 

Llywodraeth Cymru fydd rheolydd data ar gyfer unrhyw rheoli unrhyw ddata personol a ddarperir gennych ar y cyd gyda Gyrfa Cymru.

Mae pob maes yng ngwaith papur y rhaglen yn orfodol ac eithrio lle nodir yn wahanol; mae hyn yn cynnwys cwestiynau sydd â’r opsiwn  ‘mae’n well gen i beidio dweud’.

Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei chadw a’i defnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data (Diogelu Data a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol).

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn nodi sut bydd y wybodaeth a gesglir gennych yn cael ei defnyddio a phwy fydd yn gallu cael gafael arni.

Gyda phwy fyddwn ni’n rhannu eich gwybodaeth ac ar gyfer beth fydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio?

Ni fyddwn ni’n rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw drydydd parti tu allan i’n sefydliad, ac eithrio’r hyn a nodir isod.

Dylech fod yn ymwybodol bod eich gwybodaeth yn cael ei rhannu a’i defnyddio yn y ffyrdd a ganlyn:

 • Bydd Llywodraeth Cymru’n defnyddio ac yn trosglwyddo’ch gwybodaeth i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru am y rhesymau a ganlyn:
  • I brosesu eich cais a dyrannu cyllid;
  • I gyflawni gofynion cofnodi’r Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer prosiectau a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop;
  • I fonitro a chofnodi’r nifer o bobl sy’n cymryd rhan mewn prosiectau/ rhaglenni a’r nifer o bobl o wahanol grwpiau sy’n cael cefnogaeth (e.e. gwahanol oedran, rhyw ac ethnigrwydd);
  • I allu gweithio ar y prosesau cyllido, cynllunio, monitro ac arolygu o ran hyfforddiant a dysgu;
  • I lunio cyhoeddiadau ystadegol.
 • Rhennir eich gwybodaeth gyda Gyrfa Cymru a’r Ganolfan Byd Gwaith yn unig er mwyn cefnogi eich cais a rhoi’r cyngor a’r arweiniad gorau ichi sy’n addas i’ch anghenion chi;
 • Gydag archwilwyr i asesu a yw’r prosiect/ rhaglen wedi dilyn y gweithdrefnau cywir; 
 • Er mwyn cysylltu eich cofnodion â ffynonellau data eraill a gedwir gan adrannau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i hwyluso gwaith ymchwil i effaith y prosiect ar y rhai a gymerodd ran. Gallai’r ffynonellau data hyn gynnwys y set ddata Canlyniadau Addysgol Hydredol, data Gyrfa Cymru, Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, cofnodion Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a’r Adran Gwaith a Phensiynau, yr Arolwg o’r Llafurlu, yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth ac Arolwg Cronfa Gymdeithasol Ewrop o'r Bobl a Adawodd;
 • Er mwyn ein helpu i ddeall pa mor effeithiol yw’r cynllun, mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich manylion cyswllt â sefydliadau ymchwil cymeradwy fel bod modd iddynt drafod eich profiadau gyda chi. Ni fydd y sefydliadau’n cysylltu â phawb sy’n rhan o’r cynllun. Os bydd ymchwilwyr yn cysylltu â chi, bydd pwrpas y cyfweliad yn cael ei egluro i chi a gallwch ddewis peidio â chael eich cyfweld. Unwaith y bydd yr ymchwil wedi’i gwblhau, bydd y sefydliadau ymchwil yn dileu eich manylion cyswllt. Mae’n bosibl y bydd y sefydliadau ymchwil hefyd yn cael fersiynau o’r data nad ydynt yn cynnwys manylion fel enwau neu fanylion cyswllt at ddibenion ymchwil, dadansoddi neu fonitro cyfleoedd cyfartal;
 • Bydd asiantaethau atal twyll yn defnyddio’ch gwybodaeth i atal twyll a gwyngalchu arian ac i wirio’ch hunaniaeth. Os oes unrhyw dystiolaeth o dwyll, mae’n bosib y gwrthodir rhai gwasanaethau penodol, cyllid neu gyflogaeth ichi yn y dyfodol. Mae rhagor o fanylion ynglŷn â sut y byddwn ni a’r asiantaethau atal twyll yn defnyddio’ch gwybodaeth, a’ch hawliau diogelu data, ar gael trwy gysylltu â DataProtectionOfficer@llyw.cymru. 

Diogelu a Chadw Data

Mae Llywodraeth Cymru yn dilyn gweithdrefnau diogelwch llym wrth gadw a datgelu’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi inni. Mae gofyn inni, o dan y Canllawiau Ewropeaidd, gadw eich manylion am 10 mlynedd ar ôl cau prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn 2023, hy hyd at 2033. Pan na fydd angen eich manylion arnom bellach, byddwn yn sicrhau ein bod yn cael gwared ar y cyfan yn ddiogel.

Bydd y cyfrifiaduron/gweinyddwyr rydyn ni’n eu defnyddio i gadw eich gwybodaeth bersonol yn cael eu cadw mewn amgylchedd diogel.

Dan y ddeddfwriaeth data mae gennych chi hawl i:

 • gael mynediad i’r data personol rydyn ni’n eu prosesu amdanoch chi;
 • cywiro gwallau yn y data;
 • gwrthwynebu neu gyfyngu ar y prosesu (mewn rhai amgylchiadau);
 • gofyn am i’ch data gael eu ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau);
 • cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Gellir cysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn:
Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire
SK9 5AD
Ffôn : 01625 545 745 Ffacs: 01625 524 510
E-bost: casework@ico.org.uk

Prosesyddion Data Trydydd Parti 

Mae’r Asiantaethau Rheoli a ganlyn wedi’u contractio i gyflwyno’r rhaglen ar ran Llywodraeth Cymru: ITEC Training Solutions Ltd; ALS; Hyfforddiant Cambrian; Grŵp Llandrillo Menai; ISA Training Ltd a Vocational Skills Partnership (Wales)Ltd.

Bydd eich data’n cael eu trosglwyddo i asiant o’ch dewis chi er mwyn i’r rhaglen gael ei chyflwyno ar ein rhan ni a rhoi’r data angenrheidiol i Lywodraeth Cymru er mwyn gallu gwneud cofnod o berfformiad y rhaglen.


Sut i gysylltu â ni

Am fanylion pellach am y wybodaeth mae Llywodraeth Cymru’n ei chadw a’i defnyddio, neu os ydych chi am arfer eich hawliau o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â jobsgrowthwales@llyw.cymru neu ffoniwch 03001230776. Gallwch hefyd gysylltu â DataProtectionOfficer@llyw.cymru os oes pryder gennych ynglŷn â sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu neu gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Drwy lofnodi’r datganiad, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio yn yr holl ffyrdd a nodir uchod.