Busnes Cymdeithasol Cymru

Croeso i wefan Busnes Cymdeithasol Cymru. Mae'r wefan hon yn darparu gwybodaeth dechnegol ar gyfer y rhai ohonoch sy'n ystyried dechrau neu weithredu busnes cymdeithasol. Mae busnesau cymdeithasol yn cynnwys mentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, cwmnïau cydfuddiannol a busnesau sy'n eiddo i'r gweithwyr. Trwy ddefnyddio'r wybodaeth hon ochr yn ochr â chymorth gan ein cynghorwyr busnes arbenigol, byddwch ar y llwybr i lwyddiant mewn busnes cymdeithasol.

BUSNESAU CYMDEITHASOL AROBRYN YNG NGHYMRU

Mae busnesau cymdeithasol yn rhan bwysig a dynamig o economi cymru. Maent yn darparu swyddi da, yn nes at gartref, lle y mae ar gymunedau eu hangen. Mae busnesau cymdeithasol yn gweithredu mewn modd ymarferol i fynd i'r afael â materion lleol, a hynny trwy fasnachu ac yna ailfuddsoddi'r incwm y maent yn ei ennill yn y pethau sy'n bwysig iddynt.
Mae'r fideos isod yn dangos rhai o'r busnesau cymdeithasol hynod o lwyddiannus sy'n gweithredu yng nghymru, ac yn rhoi enghreifftiau o'r amrywiaeth fawr o fentrau sy'n gweithio i sicrhau effaith gadarnhaol yn eu cymunedau.

Splash Community Trust

Ffurfiwyd Ymddiriedolaeth Gymunedol Splash ar ôl cau Canolfan Plas Madoc ym mis Ebrill 2014. Trwy gefnogaeth y gymuned, llwyddodd yr Ymddiriedolaeth i achub y Cyfleuster Hamdden. Yn y tair blynedd ddiwethaf, maent wedi gweddnewid cyfleuster a gaewyd ac yr oedd disgwyl iddo gael ei ddymchwel, i fod yn ganolfan hamdden a chanolfan gymunedol ffyniannus a phoblogaidd.

Too Good To Waste

Mae Too Good to Waste yn gweithredu busnes ailddefnyddio dodrefn ac offer trydanol yng nghanol cymoedd De Cymru. Mae’n cynnig gwasanaeth am ddim i gasglu dodrefn ac eitemau amldro trydanol ac eitemau’r cartref sy’n cael eu perchnogi’n barod o gartrefi preswyl a busnesau, ac yn dosbarthu’r rhain trwy ei ystafelloedd arddangos yn Ynyshir ac Aberdâr.

Natural Weigh

Siop dim gwastraff sy’n gwerthu bwydydd sych, cynhyrchion glanhau a chynhyrchion ffordd o fyw o ansawdd uchel yw Natural Weigh Ltd. Eu cenhadaeth yw lleihau pecynnau plastig a ddefnyddir unwaith trwy gynnig cyfle i gwsmeriaid siopa heb becynnau. Mae cwsmeriaid yn dod â chynwysyddion amldro i’r siop i’w llenwi â chynhyrchion o’r siop.

Antur Waunfawr

Sefydlwyd Antur Waunfawr yng Ngwynedd ym 1984 a’i nod yw darparu cyfleoedd gwaith a chymorth i oedolion ag anableddau dysgu tra’n hyrwyddo iechyd a lles. Erbyn hyn, mae’r cwmni’n cyflogi dros 90 o staff ac yn cynorthwyo dros 60 o oedolion sydd ag anableddau dysgu.

Skye Instruments

Mae Skye Instruments yn dylunio a gweithgynhyrchu offerwaith electronig ar gyfer monitro amgylcheddol, astudiaethau newid yn yr hinsawdd, ymchwil planhigion, cnydau a llystyfiant a chymwysiadau synhwyro o bell. Mae sylfaenwyr Skye Instruments Ltd, sef John a Gill Wilde, wedi penderfynu trosglwyddo perchnogaeth y Cwmni i’r Gweithwyr. 

Empower – Be The Change

Mae Empower – Be The Change yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau lleol a chenedlaethol i gyflwyno rhaglenni pwrpasol sy’n cynyddu hyder, cymhelliant, annibyniaeth a hunanreolaeth pobl. Trwy wneud hynny, maent yn mynd i’r afael yn uniongyrchol â materion yn ymwneud â thlodi, cydlyniad cymdeithasol, lles, mynediad a chyrhaeddiad ar draws pob agwedd ar ddysgu.


 

Social Business Wales provides intensive one-to-one support to social businesses across Wales which are looking to expand or create jobs.

Call the Business Wales Helpline on 03000 6 03000

 

Other sources of support for social businesses - there are a range of support providers which specialise in support to social businesses.

Find a list of support providers

 

Social Business Wales is funded by the European Regional Development Fund and Welsh Government. It is delivered by Cwmpas.

Visit the Cwmpas website


Latest events

There are currently no events available.

See all events

Latest updates from Social Business Wales

Skip to content

Latest updates from Business Wales

Skip to content