Mae Glenys Owen-Jones, athrawes wedi ymddeol, wedi cymryd camau i sicrhau dyfodol ei siop yn Abergele, drwy fynd i’r afael â thechnoleg ddigidol a chyfryngau cymdeithasol.

 

Mae camu i’r byd digidol wedi talu ar ei ganfed. Mae Snowdonia Wool, a agorodd yn 2012, wedi cynyddu nifer y bobl sy’n dod i’r siop ac wedi dechau denu ymwelwyr rhyngwladol, gyda gweuwyr yn dod yno o wledydd mor bell â Chanada, yr UDA a Japan i brynu cynnyrch.

 

Mae Glenys yn awyddus i nodi ‘nad ydych chi fyth yn rhy hen i ddysgu sut mae defnyddio technoleg ddigidol’.

 

“Oni bai am farchnata digidol a chyfryngau cymdeithasol, byddai stori’r busnes yn wahanol iawn,” meddai.

 

“Mae nifer y bobl sy’n siopa ar y stryd fawr yn parhau i ostwng. Byddaf yn siarad â rhai perchenogion siopau sydd ddim yn marchnata nac yn defnyddio technoleg ddigidol ac fe fyddan nhw’n dweud, ‘does neb wedi bod i mewn drwy'r dydd’.

 

“Mae ein gwefan a’n cylchlythyr ni wedi rhoi ffordd arall i ni ymgysylltu â’r cyhoedd.

 

“Rydw i wedi gorfod dysgu llawer mewn amser byr, oherwydd doedd cyfryngau cymdeithasol ddim yn rhan o fy nghenhedlaeth i; ond roeddwn i’n gwybod ei fod yn rhywbeth oedd angen i mi ei wneud os oeddwn am i'r busnes barhau i fasnachu.

 

“Rydw i wedi bod mewn gweithdy Cyflymu Cymru i Fusnesau ac wedi cael cymorth a chyngor un-i-un defnyddiol iawn.”

 

Bellach, mae gan Snowdonia Wool wefan e-fasnach sydd wedi'i hoptimeiddio ar gyfer ffonau symudol, yn ogystal â strategaeth marchnata dros e-bost lwyddiannus.

 

Ychwanegodd Glenys: “Mae bron i 2.5 miliwn o negeseuon e-bost yn cael eu hanfon bob eiliad. Mae’n rhaid i mi feddwl, ‘pam fyddai rhywun yn oedi i agor un gen i?

 

“Rydw i’n deall fy nghwsmeriaid. Rydw i’n gwybod eu bod yn hoffi cael syniadau ac ysbrydoliaeth, felly rydyn ni’n cynnwys patrymau am ddim yn ein cylchlythyrau e-bost. 

 

“Wedyn bydd pobl yn dod i’r siop gyda chod y patrwm am ddim ar eu ffôn clyfar neu eu dyfais tabled er mwyn prynu'r gwlân a'r ategolion priodol.

 

“Rydyn ni hefyd wedi ymuno â Ravelry, rhwydwaith cymdeithasol gwau a chrosio. Mae ganddo bron i saith miliwn o aelodau ac mae “twristiaid gwau”, sef pobl sy’n mynd ar eu gwyliau ac yn chwilio am y siop wau agosaf, yn ymweld â ni yn aml. Mae pobl wedi dod o bedwar ban byd i weld y siop.”

 

Mae Ravelry hefyd yn rhoi mynediad i Snowdonia Wool at dros filiwn o batrymau gwau, sy’n rhoi cronfa o gynnwys i Glenys er mwyn meithrin perthnasoedd â chwsmeriaid. Mae’r safle yn gymuned wau ryngwladol hefyd.

 

“Gallwch siarad â phobl am y sgiliau, y gwlân, y tueddiadau a’r patrymau diweddaraf, a chwilio am help gyda’ch prosiect os oes rhywbeth ddim yn hollol iawn,” meddai Glenys.

 

“Mae pobl sy’n gwau yn hoffi bod yn gymdeithasol, a’n bwriad ni yw datblygu cymuned wau. Er enghraifft, mae Snowdonia Wool yn trefnu penwythnos encil ac yn cynnal grŵp gwau a sgwrsio, yn ogystal â dosbarthiadau”.

 

Mae Glenys nawr yn canolbwyntio ar fideo, ac mae hi eisoes wedi buddsoddi mewn camera a meddalwedd cyfrifiadurol.

 

“Byddaf yn recordio cyfres o fideos arddangos a rhai sy’n dangos sut mae gwneud pethau yn ystod yr haf er mwyn eu rhyddhau fesul dipyn fel rhan o gynnwys dosbarthiadau'r hydref,” meddai.

 

I ddysgu rhagor ynghylch technoleg ar-lein ac i fanteisio ar gyngor busnes digidol am ddim i dyfu’ch busnes, cliciwch yma.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen