Yn 2004 gwelodd Helen Walbey, sy’n feiciwr brwd, gyfle i droi ei diddordeb yn fusnes a dechreuodd ailgylchu rhannau sgwteri a beiciau modur o’i garej yn Aberdâr. Aeth ati i brofi, ailwampio a glanhau’r rhannau yn unigol i’w gwerthu ar eBay a sylweddolodd yn gyflym ei bod yn cael mwy o fusnes unwaith iddi roi ffotograffau yn rhan ganolog o’i strategaeth werthu. Ers y blynyddoedd cynnar hynny, mae nifer ei chwsmeriaid wedi cynyddu i dros 13,000 o gwsmeriaid bodlon ar eBay. Yn y 12 mis diwethaf mae hi wedi cynyddu refeniw yn sylweddol, wedi cyflogi dau aelod newydd o staff, ac mae hi’n cynnig rhagor o oriau i’r gweithlu rhan-amser.

 

“Mae beicwyr wrth eu bodd yn edrych ar ddelweddau manwl o’r cynnyrch y maent yn eu prynu; mae ganddynt ddiddordeb mawr yn yr hyn yr ydym yn ei wneud gyda’r deunyddiau yr ydym yn eu hailgylchu ac roedden ni am wneud y gorau o hynny,” eglurodd Helen. Felly pan ddaeth cyfle, yn sgil newid safle gwaith yn 2014, i ddiweddaru o gysylltiad rhyngrhwyd deialu i fand eang cyflym iawn, dechreuodd gyflwyno fideos o staff yn arddangos beiciau o ddeunyddiau wedi eu hailgylchu ar gyfer y sianel YouTube. “Rydym wedi mynd ag ymgysylltiad cwsmeriaid i’r lefel nesaf, sy’n bwysig gan fod 98% o’n gwerthiant yn dod o eBay ac rydym yn awyddus i gadw ein 99.78% o adborth cadarnhaol fel ein bod yn parhau i dyfu.”  

 

Person standing infront of motorcycle equipment

 

Mae trosglwyddo i fand eang ffibr wedi talu ar ei ganfed lawer yn fwy na’r ffaith ein bod wedi ehangu ein hymgysylltiad â chwsmeriaid. Mae’r amser y mae’n ei gymryd i lanlwytho lluniau nwyddau ar eBay wedi lleihau o ran dyddiau bob mis a, thrwy gyflwyno llechi diwifr i’r ystafell stoc, mae’r broses o gatalogi a lleoli eitemau sydd eu hangen wedi cyflymu.

 

Ymhellach, mae dibynadwyaeth cyswllt band eang cyflym iawn wedi cael effaith yr un mor bositif ar y busnes â chyflymdra lanlwytho. Gall y cwmni bellach gymryd taliadau cerdyn dros y ffôn ac wyneb yn wyneb, yn hytrach na dibynnu ar PayPal yn unig, sy’n golygu bod mwy o hyblygrwydd i gwsmeriaid a ffïoedd talu yn cael eu harbed. Mae manteision eraill hefyd, gan fod staff yn gallu cael mynediad i gyrsiau ar-lein mewn ystod o feysydd gwahanol.

 

Ers i ni ddiweddaru, mae Recycle Scooters hefyd wedi buddsoddi mewn cyfrifiaduron disg galed newydd solet.  Ar ôl wythnos yn unig fe brofon nhw gynnydd mewn effeithlonrwydd wrth i’r peiriannau capasiti uchel gyflwyno cyflymdra prosesu cyflymach a mwy o gapasiti storio. Mae lluniau, ac yn benodol fideos, bellach yn cymryd llawer iawn llai o amser i’w lanlwytho, ac mae hyn yn golygu bod Scooters & Bikes yn bwriadu creu cyfres o diwtorialau ar-lein, wedi eu cynllunio i helpu cwsmeriaid i wneud gwaith cynnal a chadw a gwaith trwsio ar sgwteri gan ddefnyddio rhannau y mae’r busnes yn eu gwerthu.

 

“Mae’r caledwedd newydd, ynghyd â’n cyswllt band eang cyflym iawn, wedi caniatáu i ni fod yn wahanol i gwmnïau eraill gan ein bod yn gallu darparu gwasanaeth o ansawdd gwell i gwsmeriaid,” meddai Helen. “Mae’r gallu i ddarparu delweddau manwl a gwybodaeth ar ein holl gynnyrch yn cynnig tawelwch meddwl wrth brynu rhywbeth, ac mae ein fideos yn golygu bod pobl yn gallu gwylio a chlywed y peiriannau yr ydym wedi eu hailgylchu, sy’n darparu lefel ychwanegol o hyder yn ansawdd yr hyn y maent yn ei brynu.”

 

I ddysgu rhagor ynghylch technoleg ar-lein ac i fanteisio ar gyngor busnes digidol am ddim i dyfu’ch busnes, cliciwch yma.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen