Mae cwmni glanhau arbenigol teuluol yng ngogledd Cymru 20% yn fwy effeithiol ac wedi cynyddu ei allu gwaith 200% ar ôl buddsoddi mewn meddalwedd newydd, ar ôl derbyn cyngor arbenigol gan Gyflymu Cymru i Fusnesau. Mae’r cwmni wedi recriwtio pum aelod staff arbenigol newydd ar y safle, ac mae ar ei ffordd i ddyblu trosiant y llynedd.   

 

Yn flaenorol, roedd staff yn Premier Clean Ltd yng Nghonwy, sy’n darparu gwasanaethau glanhau dwfn i nifer o gwsmeriaid masnachol, gan gynnwys ysbytai ac ysgolion, yn ysgrifennu adroddiadau gyda llaw ar gyfer pob swydd a gwblhawyd. Wrth i’r busnes ddenu mwy o gleientiaid, roedd y broses yn cymryd gormod o amser, ac nid oedd yr adroddiadau’n ddigon cywir i fodloni’r deddfwriaethau oedd yn newid, ac roedd llwythi gwaith yn cael eu hymestyn wrth i’r pwysau godi i fodloni amseroedd trosi byrrach i gwsmeriaid.

 

Wrth chwilio am ateb electronig i’r heriau hyn, aeth perchnogion Premier Clean i weithdy Cyflymu Cymru i Fusnesau ym mis Mawrth 2017 ar atebion rheoli perthnasoedd cwsmeriaid, yn ogystal â derbyn cyngor un i un gan ymgynghorydd busnes digidol. O fewn 24 awr, gwnaed penderfyniad i gyflwyno pecyn meddalwedd newydd er mwyn helpu i gyflymu’r prosesau mewnol ac allanol.  

 

Mae modd gwneud adroddiadau cwblhau swyddi amser real

 

Roedd buddsoddi ym mhecynnau meddalwedd Zoho Books a Zoho CRM wedi moderneiddio’r broses cynllunio gwerthiant yn syth, a galluogodd staff i gadw ar ben y costau cynhaliaeth bob dydd. Mae anfonebu â llaw yn perthyn i’r gorffennol erbyn hyn, gan fod modd cael mynediad at fersiynau digidol o bell, a’u hanfon ymlaen yn effeithlon at gwsmeriaid.

 

Hefyd, cyflwynodd y cwmni ‘Klipboard’, sef pecyn meddalwedd a ddyluniwyd er mwyn cynorthwyo gweithwyr maes, sydd wedi helpu i drawsnewid y ffordd y mae staff yn llunio adroddiadau ar y safle. Bellach, mae adroddiadau cwblhau swyddi yn cael eu gwneud yn amser real ar iPads, ac mae modd eu gwirio’n syth, er mwyn gwella cywirdeb. Mae’r busnes 20% yn fwy effeithlon ers ei gyflwyno, ac mae nifer yr adroddiadau y mae’n gallu eu cwblhau wedi cynyddu 200 y cant.

 

Dywedodd rheolwr gwerthiant Premier Clean Ltd., Zachary Poole: “Doedd y systemau swyddfa ar bapur ddim yn gweithio’n iawn i ni, gan eu bod nhw’n achosi oedi, yn enwedig wrth lunio adroddiadau ar y safle ac anfonebu. Fel rheolwr, roeddwn i’n teimlo fy mod yn treulio mwy o amser yn gwneud gwaith gweinyddol na helpu i dyfu’r busnes. Wrth fabwysiadu technoleg newydd, rydym wedi gallu recriwtio pum aelod staff arbenigol ar y safle, er mwyn ein helpu â’r llwyth gwaith mwy, a dyma lle mae’r mwyaf o alw am gymorth ymarferol. Mae’r meddalwedd sydd gennym yn awr yn golygu bod gennym swyddogaeth ‘swyddfa gefn’ ddibynadwy ac effeithlon, yr ydym yn ei chroesawu’n fawr.

 

Mae ein cwsmeriaid yn cael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt yn llawer cynt

 

“Yn bwysig iawn, mae ein cleientiaid yn hapusach o lawer oherwydd gallwn ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt mewn llai o amser. Rydym wedi cynyddu ein cyfradd ysgrifennu adroddiadau o 50 i 150 y mis, ac rwyf yn hyderus bod y busnes mewn safle da i dyfu ymhellach. Ein nod yw gweld cynnydd o 10 i 20 y cant yn ein trosiant yn 2018, a bwriadu cyflogi dau aelod staff arall.”

 

Dechreuodd Premier Clean fasnachu yn 2001, ac, ar hyn o bryd, mae’n cyflogi naw aelod staff; mae disgwyl i drosiant eleni fod dwywaith yn uwch na ffigwr y llynedd. Awgrymodd Cyflymu Cymru i Fusnesau y dylai’r busnes ddiweddaru ei wefan, ac maent wrthi’n datblygu hyn, a bydd marchnata e-bost yn cael ei dreialu am y tro cyntaf yn 2018. 

 

I ddysgu rhagor ynghylch technoleg ar-lein ac i fanteisio ar gyngor busnes digidol am ddim i dyfu’ch busnes, cliciwch yma.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen