Mae entrepreneur o Abertawe sydd wedi troi £25 yn fusnes gyda throsiant o £160,000 mewn wyth mlynedd, wedi sôn am y ffordd y gwnaeth technoleg ddigidol achub ei fywyd.

 

Sefydlodd Mark Watkins Designer Skins, sy’n gwerthu siacedi lledr moethus newydd ac ail-law gan ddylunwyr enwog ar-lein, yn 2009 ac mae ar ei ffordd i ddyblu trosiant y llynedd. Ond stori llwyddiant bwysicaf Mark yw’r ffordd y mae’r rhyngrwyd wedi ei gynorthwyo i oresgyn rhwystrau personol.

 

Man taking picture of leather jacket

 

“Fyddwn i ddim lle’r ydw i heddiw heb dechnoleg ddigidol”

 

Bu’n rhaid i’r dyn 44 oed adael ei swydd fel peiriannydd yn Valeo yn 2000 am ei fod yn dioddef o anhwylder panig a oedd yn golygu na allai adael y tŷ. Ond ar ôl iddo gwblhau cyrsiau ar-lein, gan ddysgu tair iaith, cyhoeddi llyfr a dechrau ei fusnes ei hun, mae Mark wedi ail-ddarganfod ei annibyniaeth ac mae’n cyfaddef na fyddai lle y mae heddiw heb dechnoleg ddigidol.

 

“Mae wedi achub fy mywyd” meddai. “Doeddwn i ddim yn gallu mynd allan o’r tŷ ac yn dibynnu’n drwm ar y rhyngrwyd. Dysgais Eidaleg, Sbaeneg a Ffrangeg ac astudio ar-lein tuag at radd mewn busnes o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

 

“Cyn pen chwe mis, roedd gen i drosiant o rhwng £3,000 a £4,000 y mis”

 

“Roeddwn yn awyddus i ddechrau fy musnes fy hun a chefais fy ysbrydoli gan ddyn o Ganada a gychwynnodd fasnachu gyda chlip papur, a diweddu gyda thŷ. Gosodais innau her i mi fy hun sef mynd o boni (£25) i Porsche (£25,000). Fodd bynnag, canfûm yn gyflym fod marchnad ar gyfer dillad dynion ail-law o’r safon orau gan ddylunwyr enwog, felly penderfynais ganolbwyntio ar hyn. Cyn pen chwe mis, roedd gen i drosiant o rhwng £3,000 a £4,000 y mis.

 

“Mae cael cyswllt dibynadwy â’r we wedi bod yn achubiaeth i mi, gan fy mod wedi gallu ymgysylltu â chyflenwyr yn rhyngwladol ac yn y DU drwy Skype. Roedd hyn yn golygu nad oedd yn rhaid i mi boeni gymaint am fy anhwylder panig am fod y busnes yn cael ei gynnal dros y we.

 

Wedi cael cefnogaeth gan Cyflymu Cymru i Fusnesau

 

“Mae’r llwyddiant a gefais hyd yma gyda’m busnes e-fasnachu wedi fy ngalluogi i symud allan o dŷ fy rhieni a phrynu fy nhŷ fy hun, yn ogystal â phrynu car a dechrau gyrru eto. Rwyf yn parhau i wneud cynnydd bob wythnos ac yn teithio ychydig ymhellach wrth i mi, yn ara’ deg, oresgyn fy anhwylder panig.”

 

Dysgodd Mark ei hun drwy gael gafael ar adnoddau ar-lein, ac yn ogystal ag adeiladu ei wefan ei hun yn 2016 i ategu ei siop ar eBay, dysgodd am farchnata, gwerthiant a rhedeg busnes. Hefyd cafodd afael ar gefnogaeth un-i-un gan Cyflymu Cymru i Fusnesau.

 

Ychwanegodd: “Roedd y sesiynau un-i-un yn wych gan eu bod yn cadarnhau bod yr hyn yr oeddwn yn ei wneud yn iawn, ac roedd y cynghorydd yn glust ddelfrydol i wrando, gan egluro a herio fy strategaeth fusnes. Yn benodol, roeddwn yn awyddus i drafod cynllunio a chynnwys cyfryngau cymdeithasol gan y byddaf yn hysbysebu ar Facebook o fis Ionawr fel rhan o fy nghynlluniau i dyfu’r trosiant i £250,000 yn y 3 blynedd nesaf.

 

“Daw dwy ran o dair o fy ngwerthiant drwy eBay a byddaf hefyd yn lansio gwefan newydd, well, i geisio symud y gymhareb fel bod 70 neu 80 y cant o fy ngwerthiant yn dod yn uniongyrchol drwy fy safle we.”

 

“Mae gen i amser o hyd i wneud y pethau rwy’n eu mwynhau”

 

Mae defnyddio’r seilwaith digidol hefyd wedi caniatáu i Mark gynnal cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith, rhywbeth a oedd yn uchel ar ei agenda pan ddechreuodd y busnes.

 

“Rydw i ar y cwmwl felly gallaf weithio yn unrhyw le ar unrhyw adeg,” meddai. “Er enghraifft, gallaf ateb cwsmeriaid wrth wylio’r teledu gyda’r nos, neu fewnforio nwyddau tra byddaf yn aros i chwarae sboncen yn y ganolfan hamdden leol. Rydw i eisiau i’r busnes dyfu, ond rydw i eisiau cadw trefn arno a chadw fy ffordd o fyw hyblyg, gan fod â digon o amser i wneud y pethau rwy’n eu mwynhau.”

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen