O brosiect hinsawdd lleol i gymuned ar-lein sy’n tyfu, mae Green Squirrel yn hyrwyddo dyfodol mwy gwyrdd i Gymru.

Lansiwyd Green Squirrel yn 2012, cyn dod yn Gwmni Buddiannau Cymunedol – menter gymdeithasol a ariennir yn rhannol – tair blynedd yn ddiweddarach, ac mae wedi helpu pobl i ymwneud â phrosiectau hinsawdd ers degawd.  

lady standing in playground with a welsh sign on the fence

 

O fusnesau a sefydliadau i unigolion ac ysgolion, mae Green Squirrel yn darparu amrywiaeth o gymorth cynaliadwyedd yn cynnwys gweithdai, digwyddiadau creadigol, hyfforddiant, a chreu adnoddau wedi’u teilwra.

Wedi’i sefydlu gan Rebecca Clark, sy’n frwd dros yr amgylched, mae pob agwedd ar y cwmni sy’n cael ei yrru gan y gymuned yn nwylo tîm tri pherson. Mae’r tîm hefyd yn cynnwys Hannah Garcia, y cyd-reolwr ac addysgwr amgylcheddol, a Julia Forrester, y cydlynydd cymunedol.   

Pan ddaeth y pandemig, roedd popeth yn y fantol i Green Squirrel. Gyda 100 y cant o’r gwasanaethau’n rhedeg all-lein, aeth y ddwy ati’n ddygn i newid, gan symud i gynnig popeth ar-lein yn ystod y cyfyngiadau symud.  

Gyda help Cyflymu Cymru i Fusnesau, aeth Green Squirrel ati i wella ei phresenoldeb ar-lein drwy wefan newydd, strategaeth optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) a chynnwys newydd ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd Hannah: “Roedd yr help a gawsom gan Cyflymu Cymru i Fusnesau yn werthfawr ac yn drylwyr, ac rydyn ni eisoes wedi gweld canlyniadau gwych.”

Mae’r gwelliannau a wnaed gyda chymorth Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnwys:

●    Cynnydd o 24.8 y cant yn nifer yr ymwelwyr â’r wefan, gyda chynnydd o chwech y cant yn yr amser ymgysylltu cyfartalog dros y chwe mis diwethaf.
●    Cyfradd ymgysylltu o 3.1 y cant ar Twitter, i fyny o 0.4 y cant dros y chwe mis diwethaf.
●    Cynyddu cyrhaeddiad Instagram o chwech y cant i 14 y cant dros y chwe mis diwethaf.
●    Mae ymholiadau newydd ar ffurflenni cyswllt drwy’r wefan wedi cynyddu 21 y cant o’i gymharu â mis Gorffennaf 2021.

 

Ychwanegodd Hannah: “Fe wnes i gymryd rhan mewn tair sesiwn gweminar gyda Cyflymu Cymru i Fusnesau. Un ar optimeiddio peiriannau chwilio, un ar gyfryngau cymdeithasol, ac un a oedd yn drosolwg rhagarweiniol i farchnata digidol. 

“Roeddent i gyd yn hynod o ddefnyddiol gan roi i mi nifer o gamau gweithredu a fyddai’n gwella ein presenoldeb ar-lein ar unwaith.”

lady sat on street with laptop and jumble bags behind her

 

Hyd yma, mae’r gwelliannau sydd wedi cael eu rhoi ar waith gan Green Squirrel wedi cynnwys golygu copi gwe i ganolbwyntio ar optimeiddio peiriannau chwilio, ailstrwythuro’r wefan fel ei bod yn haws ei defnyddio, a newid ffocws cynnwys Instagram i wella ymgysylltiad. 

Eglurodd Hannah: “Cawsom sesiwn un-i-un gyda chynghorydd Cyflymu Cymru i Fusnesau, a bu’n trafod y gwelliannau y gallem eu gwneud.   

“Cawsom adroddiad manwl hefyd gyda rhestr o gamau gweithredu – o newidiadau bach i’r copi ar y wefan i ailfeddwl ein strategaeth o ran cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol.   

“Roeddem hefyd wedi cael ein cyfeirio at adnoddau ar-lein am ddim a allai ein helpu, fel llwyfannau tracio dadansoddeg a dyluniadau templed ar gyfer negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol.

“Mae’n ddyddiau cynnar ac mae llawer mwy i’w wneud, ond rydyn ni’n gweithio drwy’r rhestr o gamau gweithredu, ac rydyn ni’n gwybod ein bod ni nawr ar y trywydd iawn i wella ein darpariaeth ddigidol. 

““Fe wnaethon ni ddylunio ein gwefan ein hunain ac mae’r cyngor gan y cynghorydd busnes wedi ein helpu ni i roi diwyg proffesiynol iddi.” ”

Er mwyn pontio o weithdai wyneb yn wyneb i wasanaethau ar-lein, mae Green Squirrel wedi creu gwasanaeth tanysgrifio a oedd yn pecynnu eu sesiynau gyda’i gilydd. Dan yr enw The Something Club, roedd y gymuned gweithredu ar-lein ar yr hinsawdd yn boblogaidd iawn gyda thanysgrifwyr yn manteisio ar y cyfle i ymuno â gweithdai ar-lein, llwytho adnoddau i lawr, ac ymgysylltu â phobl eraill sy’n frwd dros yr amgylchedd mewn digwyddiadau digidol.

Mae’r busnes wedi mynd o nerth i nerth dros y 12 mis diwethaf drwy agor safle ffisegol cyntaf Green Squirrel yn Sblot, Caerdydd. 

Mae’r safle, o’r enw Gerddi’r Rheilffordd, yn hen faes chwarae o eiddo’r cyngor a oedd wedi cael ei adael yn segur ers sawl blwyddyn. 

Ar ôl sicrhau cyllid sylweddol i'r prosiect, mae Green Squirrel a’r tîm o wirfoddolwyr wedi gweddnewid y safle a oedd wedi mynd â’i ben iddo a’i droi’n ganolbwynt cymunedol i addysg hinsawdd.

 

woman laughing with residents in playground

 

Ychwanegodd Hannah: “Mae prosiect Gerddi’r Rheilffordd wedi cymryd chwe blynedd i’w wireddu ac, er yr hwyl, rydym wedi gorfod dysgu’n gyflym iawn. 

“Mae llawer yn digwydd ar y safle, o lyfrgell adnoddau a gardd gymunedol, i gynwysyddion cludo sydd wedi cael eu troi’n ardaloedd gweithdai.”

Mae lansio’r safle ffisegol ynghyd ag ailwampio digidol yn golygu bod pethau bellach yn mynd yn dda i Green Squirrel ym mhob elfen – gydag ymwelwyr yn cael eu croesawu’n bersonol a chymuned ar-lein fwy yn ymgysylltu â’r wefan.

Dywedodd Hannah: “Rydyn ni nawr yn symud i ffordd hybrid o weithio, gyda thua 60-70 y cant o’n gwasanaethau’n aros ar-lein. Mae ein sesiynau’n rhyngweithiol iawn, felly rydyn ni’n gweld mwy o bobl yn gofyn am sesiynau wyneb yn wyneb eto. 

“Bydd Rebecca, Julia, a minnau wedi’n lleoli ar safle Caerdydd yn rhan amser, a bydd yn wych cael bod yn rhan o’r gymuned yno – mae bwrlwm go iawn o gwmpas y safle. 

“Rydyn ni mor ddiolchgar am yr help rydyn ni wedi’i gael gan Cyflymu Cymru i Fusnesau. Roedd yn gyfle gwych i gymryd cam yn ôl a gweld ein busnes o safbwynt arall. 

“Pan ydych chi mor gyfarwydd â rhywbeth, mae’n anodd ei weld o safbwynt pobl eraill. Rydyn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud y pethau iawn i ddatblygu ein presenoldeb ar-lein ymhellach, ac rydyn ni’n bwriadu cyflogi ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol rhan amser a fydd yn gallu sbarduno ymgysylltu a thwf i ni.”


Gweld rhagor o hanesion llwyddiant busnes


 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen