Roedd y cymorth a’r cyngor (oddi wrth Lywodraeth Cymru) yn amhrisiadwy ac o ganlyniad rydym erbyn hyn yn llawer mwy slic.

 

Yn 2000, ymunodd chwe fferyllydd annibynnol o Dde Cymru â’i gilydd i gael gwell prisiau gan gyflenwyr ac i gystadlu'n effeithiol gyda'r fferyllwyr enfawr. Heddiw, mae Cambrian Alliance yn gallu ymffrostio fod ganddo tua 840 o aelodau a’i fod wedi dod y trydydd grŵp prynu mwyaf yn y DU. Mae’r grŵp, sydd â’i swyddfeydd yn Greenmeadow Springs yn Nhongwynlais, Caerdydd, erbyn hyn yn cynrychioli fferyllwyr yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

 

Mae newydd lansio canllaw awtomatig ar lein – e-Cass – sydd â’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau am y prisiau gorau, yn seiliedig ar dendrau gan naw gwahanol gyflenwr bob mis.

 

Wrth sôn am gynnydd y grŵp yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, meddai’r Rheolwr Masnachol Jonathan Smith: “Ar un adeg roedd yna ffrwydrad o fferyllfeydd yn Lloegr. Roedd archfarchnadoedd oedd ar agor 24 awr, er enghraifft, yn gallu darparu gwasanaethau presgripsiwn y tu allan i oriau arferol.  Mae hynny wedi’i atal erbyn hyn oherwydd ei fod yn gwanhau gormod ar y busnes, ond arweiniodd hynny at gynnydd arwyddocaol yn aelodaeth y grŵp, yn enwedig yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf."

 

Mae aelodaeth y grŵp yn dal i dyfu’n gyson ac roedd yn rhaid i Cambrian Alliance lyfnhau ei systemau TG, bratiog, braidd, i ddod yn fwy effeithlon.  Gofynnodd i dîm Cenfogi Prosiect eFusnes Llywodraeth Cymru am gymorth.

 

“Y broblem oedd fod llawer o gydrannau’r rhwydwaith TG yn gweithio ar eu pen eu hunain.  Gyda lansiad eCass, roedd gofyn ailwampio’r system yn llwyr er mwyn ei chael i gydweithio i ddarparu gwasanaeth mwy effeithlon i'n haelodau, yn ogystal â'n galluogi i hyrwyddo'n hunain yn genedlaethol," meddai Jonathan.

 

“Roeddem eisoes wedi penderfynu diweddaru’r wefan, ond cynhaliodd y tîm adolygiad o’r seilwaith cyfan, gan edrych ar y gronfa ddata a’r caledwedd TG ac erbyn hyn mae gennym ni system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) newydd y gellir ei diweddaru’n ôl y gofyn.  Y cyfnod nesaf fydd cyflwyno i-Pads i’n hwyth rheolwr busnes ledled y DU.”

 

Ychwanegodd:  “Does yr un ohonom ni yma’n arbenigwr TG; roeddem ni angen rhywun gydag arbenigedd ehangach a allai edrych ar bob agwedd o'n system TG a'n helpu i gymryd y penderfyniadau cywir.  Mae’n fuddsoddiad mawr i ni a roedd yn rhaid i ni feddwl yn ofalus ynghylch sut yr oeddem yn mynd i wneud hynny.  Roedd y cymorth a’r cyngor yn amhrisiadwy ac o ganlyniad rydym, erbyn hyn, yn llawer mwy slic.

 

Meddai Grant Wilton o ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru, Gwasanaethau TG b2b:

 

“Erbyn hyn mae Cambrian Alliance yn grŵp prynu sy’n gweithredu ledled y DU ac roedd yn rhaid cael gwared ar becynnau TG annibynnol, digyswllt er mwyn dod yn fwy effeithlon.  Ar ôl cynnal adolygiad llwyr o’u systemau a gofynion, roeddem ni’n gallu nodi atebion i gael eu pecynnau TG presennol i gydweithio, darparu cysylltiad cyflymach â’r rhyngrwyd a sefydlu system CRM y gellir ei diweddaru i wasanaethu’r cwmni wrth iddo symud ymlaen."

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen