Mae bod yn gyfrifol am reoli cyfleoedd ar gyfer 500 o brentisiaid bod blwyddyn yn golygu bod angen bod mor effeithlon gyda’ch sustemau rheoli swyddfa ac ydi dod o hyd i’r prentis cywir. Mae More Training, o Drefforest yn Ne Cymru, wedi elwa o ddatblygiad band llydan uwch gyflym, a chyda cefnogaeth Cyflymu Cymru, wedi llwyddo i chwyldroi ei sustemau ar lein, bod yn fwy hyblyg a chynhyrchiol, i gyd am yr un gost. Mae’r cwmni yn dal i addasu i’r cyfleoedd newydd y mae band eang cyflym iawn yn gynnig, ond maen nhw’n barod yn cynllunio i fabwysiadu IaaS (Seilwaith yn wasanaeth) a SaaS (Meddalwedd yn wasanaeth) yn y dyfodol.

 

Sefydlwyd More Training yn 2007 gyda 14 o weithwyr cyflogedig. Maent yn aelodau o Gynghrair Ansawdd Sgiliau, gan weithio gyda chleientiaid cenedlaethol, sy’n cynnwys Ford, RWE, Npower a R-Tek, yn ogystal â nifer o gyflogwyr lleol a rhanbarthol. Ffocws More Training ydi datblygu sgiliau a gwybodaeth allweddol i wella perfformiad, boed hynny mewn diwydiannau trwm neu sefydliadau gwasanaeth cwsmeriaid, i unigolion, timau a chwmnïau, drwy gynnig hyfforddiant datrysgar yn y gweithlu sydd yn wyrdd ac yn ddarbodus, gan dîm o gynghorwyr achrededig sydd yn fasnachol graff.

 

Mae eu model o hyfforddiant yn y gwaith, yn cynnig manteision i’r cyflogwyr, sy’n derbyn cyngor ymarferol gan ymgynghorwyr profiadol, tra bod y gweithwyr yn cael cyfle i wella eu sgiliau a chodi eu rhagolygon gyrfaol, drwy ennill cymwysterau galwedigaethol.

 

Dywedodd David Rees, Rheolwr cydymffurfio More Training, “Mae cael band llydan uwch gyflym wedi ein galluogi i gynnig gwasanaeth llawer gwell. Mae ein cyflymderau cysylltu wedi codi o 6Mbps i 95Mbps heb unrhyw gyfyngiadau ar drosglwyddo data. Rydym hefyd wedi gallu symud i system VOIP i gyfathrebu, a chyfnewid un llinell sengl BT am 4 llinell ddigidol. Hyn i gyd am yr un pris misol ac o’r blaen. Mae band llydan uwch cyflym wedi gwneud gwahaniaeth mawr i weithrediad y busnes.

 

“Mae’r cwmni yn ymfalchïo yn ein dull arloesol o hyfforddi. Er enghraifft, rydym wedi bod eisiau symud i sustem E-borffolio, lle y bydda ein dysgwyr yn cael ffeil electronig yn lle ffeil bapur, gan ddiweddaru a chadw’r cynnwys yn gyflym. Ond pan aethom ati i gyflwyno sustem electronig dwy flynedd yn nol roedd hi bron yn amhosib, gan fod trosglwyddo a llwytho’r ffeiliau yn cymryd diwrnod cyfan gan fod cyflymder y band llydan ar y pryd yn araf. Mae’n anhygoel o edrych yn nol, ond fe fydda greu copi wrth gefn yn cymryd diwrnod a hanner. Heddiw mae’n bosib cyflawni’r un broses mewn awr a hanner!

 

“Mae cynghorwyr More Training yn gweithio gyda chyflogwyr i ddatblygu rhaglenni hyfforddiant ymarferol sy’n cefnogi amcanion y busnes a gwella perfformiad. Mae band llydan uwch cyflym hefyd, wedi helpu ni i wella ein perfformiad. Gallwn ganolbwyntio ar gyflwyno hyfforddiant sydd yn gwella busnes ein cleientiaid yn hytrach na phryderu am ein sustemau mewnol nol yn y swyddfa.

 

“Cyflwynwyd band llydan uwch cyflym i More Training yn Nhachwedd 2014 ac ers hynny da ni wedi medru gallu cyflwyno sustem ar lein newydd, lle mae llwytho bron yn uniongyrchol. Mae’r sustem E bortffolio newydd i ddysgwyr yn ein galluogi i storio ffeiliau, lluniau a fideos sydd yn dystiolaeth o ddysgu i’r gweithiwr. Mae’r sustem hefyd yn galluogi dysgwyr i lwytho eu portffolio, sydd yn arbed amser ac arian i aseswyr sydd yn casglu’r holl dystiolaeth.”

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen