Mae sylfaenwyr cwmni TG o Dde Cymru sy’n arbenigo mewn technoleg cwmwl yn cynllunio i gyflogi eu haelod cyntaf o staff, yn dilyn llwyddiant eu strategaeth farchnata ddigidol.

 

Mae David Golding a Richard Fowler, o Mimo Communications, yn gobeithio cyflogi rhywun llawn amser i reoli cyfryngau cymdeithasol a marchnata’r cwmni ar ôl i weithdy Cyflymu Cymru i Fusnesau ar farchnata digidol eu harwain nhw at dderbyn contract sylweddol.

 

Roedd y pâr, a lansiodd y cwmni’r llynedd, yn gweithio o swyddfeydd ar wahân yn Abertyleri a’r Barri, ac maen nhw’n darparu amrediad o wasanaethau TG i fusnesau yn y DU a thramor – yn cynnwys rheoli a chefnogi systemau.

 

Rydym yn defnyddio cwmwl i redeg y busnes

 

“Mae technoleg ddigidol yn hanfodol i bopeth yr ydym yn ei wneud,” meddai Mr Golding.

 

“Rydym yn helpu busnesau wrth fudo o isadeileddau corfforol i isadeileddau a rennir yn y cwmwl, ond yn ogystal rydym yn defnyddio’r un dechnoleg o ddydd i ddydd i redeg y busnes – yn arbennig felly offer Google. Mae’n wych ar gyfer cydweithredu ar draws ein dwy swyddfa ac ar gyfer cyfathrebu gyda chleientiaid, gan arbed amser ac arian inni a’n helpu ni redeg pethau yn fwy effeithlon a mwy diogel.”

 

Pan ddechreuodd y ddau eu busnes, roedden nhw’n gwybod y bydden nhw angen gwefan effeithiol a phresenoldeb ar-lein cryf er mwyn datblygu. Ar ôl mabwysiadu “dull gwasgaru” yn y lle cyntaf, er mwyn gweld beth oedd yn gweithio orau, bu’r cwmni yn chwilio am arbenigedd allanol gan Cyflymu Cymru i Fusnesau.

 

Bu Cyflymu Cymru i Fusnesau yn ein helpu ni i gymryd dull strategol â gwell ffocws

 

“Tra ein bod yn arbenigwyr TG, roeddem yn dymuno cael cefnogaeth farchnata er mwyn ein helpu ni i ddatblygu’r busnes,” meddai Mr Golding. “Roedd y gweithdy a’r sesiynau dilynol yn ein helpu ni i werthuso'r hyn yr oeddem yn ei wneud ac yn caniatáu inni gymryd agwedd strategol â gwell ffocws. Yn ogystal, mae wedi rhoi’r hyder inni gyflogi aelod newydd o staff er mwyn hybu ein marchnata.”

 

Ar ôl mynychu gweithdy marchnata digidol rhad ac am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau, cafodd y busnes sesiwn ddilynol un i un gyda chynghorydd busnes digidol. Gwerthuswyd dull marchnata digidol y cwmni gan y Cynghorydd a rhoddodd gymorth iddo ddatblygu cynllun gweithredu wedi’i deilwra er mwyn ei helpu i wneud cynnydd.

 

Rydym eisoes wedi derbyn contractau gan fusnesau mawr

 

Dechreuodd Mimo Communicatons ddefnyddio LinkedIn er mwyn codi ymwybyddiaeth o’i arbenigedd a’i wasanaethau, gan adeiladu ar ei hygrededd a datblygu ei rwydwaith o gleientiaid posibl. Bu’n llwyddiannus: cysylltodd cwmni cyllid o Lundain â Mimo drwy LinkedIn ac yn awr mae’n gleient pwysig. Yna, lansiodd y busnes sianel YouTube ac mae’n creu fideos bywluniedig er mwyn egluro gwahanol wasanaethau TG mewn ffordd hygyrch. Mae Mr Fowler hefyd wedi dysgu sut i ddefnyddio Google AdWords er mwyn gwella perfformiad peiriannau chwilio y busnes, gan sbarduno mwy o drafnidiaeth i’r safle.

 

“Bu cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru o gymorth inni wrth fynd ymlaen, drwy roi mewnwelediad proffesiynol ychwanegol inni,” ychwanegodd Mr Golding. “Roedd yn braf cael atyfnerthiad cadarnhaol ein bod yn gwneud rhai pethau yn iawn, ac roedd hefyd yn helpu i nodi pethau y gallem ni fod wedi’u gwneud yn well. Mae’n anodd mesur effaith ariannol y gefnogaeth a dderbyniwyd, ond mae’r busnes eisoes yn derbyn contractau gan fusnesau mwy nag oedden ni wedi’i ragweld mor gynnar â hyn, ac mae hyn ynddo’i hun yn ffantastig.”

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen