Boed yn cynnig gwerth gorau ar gyfer ei 900 o aelodau neu'r angen i ymateb yn gyflym i sefyllfa brys yn ystod cynaeafu, nid yw Cylch Peiriannau Sir Benfro (PMR) wedi edrych yn ôl ers cyflwyno band llydan cyflym yng Ngwanwyn 2015.

 

Gyda 9 o staff ar draws brif swyddfa yn Hwlffordd a dau leoliad arwahan ym Mhont Canaston, Sir Benfro a Phont-y-pŵl, Sir Fynwy, mae’r busnes 24/7 yma yn cymryd mantais lawn o'r dechnoleg i wella ei weithredoedd cefn swyddfa er lles ei staff a'i aelodau.

 

Mae cysylltedd yn rhan annatod o gynhyrchiant y cwmni cydweithredol yma. Er roedd seilwaith band eang modern eisoes yn ei lle, roedd y cyflymder llwytho i fyny oedd ar gael yn gwneud gweithio’n effeithlon yn anodd. Ers cyflwyno band eang cyflym, mae PMR wedi gweld ei chyflymderau llwytho yn neidio o 700k i 7mb. Mae'r cysylltiadau newydd hefyd wedi dileu'r bygythiad cyson o golli cysylltedd a ddigwyddodd yn aml pan oedd mwy nag un person ar-lein!

 

Sefydlwyd PMR Ltd yn 1991 gan grŵp o ffermwyr a chontractwyr o Sir Benfro fel cwmni cydweithredol sy'n eiddo i'r aelodau gyda'r nod o rannu peiriannau, offer a gwasanaethau. Mae'n un o 9 cwmni cydweithredol tebyg ar draws Cymru a Lloegr. Mae’r gallu i ddod ynghyd y rheini sydd ag angen gyda rheini ag offer a gwasanaethau i gynnig yn galluogi aelodau'r grŵp i gyflawni arbedion maint a lleihau buddsoddiad cost sefydlog mewn peiriannau. Yn ogystal â gweithgareddau craidd hyn, mae PMR yn ffynhonnell i amrywiaeth o wahanol nwyddau ar ran ei aelodau. Mae'r rhain yn cynnwys - olewau tanwydd, hadau glaswellt a grawn, trydan a gwrtaith.

 

Neil Davies, Rheolwr Cyffredinol PMR, "Mae'n gweithio! Does dim angen cwestiynu gwerth band eang cyflym. Mae'n gwbl hanfodol bod TG yn gweithio'n effeithiol bob amser. Mae'r cymariaethau cost yn ymylol, ond hebddo byddai dim modd i ni fedru gweithio'n iawn. Y fantais allweddol yw'r cyflymder llwytho i fyny gallwn yn awr ei gyflawni ar gyfer rhannu gwybodaeth bwysig yn gyflym.

 

"Roeddem yn arfer gorfod cyfyngu ar y nifer o bobl oedd yn gallu deialu i mewn, ond erbyn hyn rydym yn gallu cael mynediad o bell i’n gweinydd cyfrifiadurol unrhyw le ac ar unrhyw adeg o'r dydd. Gan ein bod yn gweithredu’n 24/7 mae angen ein staff sydd ar alwad i gael system hyblyg ar waith bob amser. Yr hyn mae band eang cyflym wedi ein galluogi i wneud yn fwy effeithlon yw gallu cael mynediad i ddata o bell bryd bynnag y mae angen ein haelodau cael eu cefnogi ac i fedru gweithredu'n gyflym. Gallai hyn fod yn alwad gan barc manwerthu ar gyfer symud eira mewn brys neu ofyn am newid cynaeafwr ar fyr rybudd.

 

"Rydym hefyd yn defnyddio system ffôn VoIP (Protocol Llais dros y Rhyngrwyd). Roedden ni wedi prynu'r caledwedd beth amser yn ôl, ond roedd y cysylltedd araf ar y pryd yn eu gwneud yn amhosibl i'w defnyddio'n gywir. Mae band eang cyflym wedi gwneud hyn bellach yn bosibl ac mae pob swyddfa bellach wedi'i chysylltu drwy'r un system. Mae hyn yn ein gwneud yn fwy effeithlon fel tîm, yn gweithio fel un. Rydym hefyd yn ymchwilio i symud i system gweinydd cyfrifiadurol sy'n seiliedig cwmwl dros gyfnod o amser."

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen