Stiwdio ffotograffiaeth deuluol yn rhoi ailwampio digidol yn y ffrâm

Roedd busnes ffotograffiaeth wedi cyfnewid lluniau am gloeon rhithiol i sicrhau eu bod yn glynu wrth ganllawiau GDPR llym fel rhan o ffocws eang ar eu gweithgarwch digidol.  

Dechreuodd sylfaenwyr SLJ Photography LTD, Stephen a Lyndsay Jones weithredu pan gaewyd eu stiwdio yn y Rhyl, Sir Ddinbych oherwydd cyfyngiadau COVID. 

Gyda phortreadau teuluol a lluniau taro teisennau ar gyfer babis a phlant bach wedi’u gohirio, gwrthododd Stephen edrych ar yr ochr negyddol.  

Meddai: “Doedden ni ddim yn mynd i eistedd a gwneud dim tra oedd y stiwdio ar gau. Roeddem wedi defnyddio’r amser rhydd ychwanegol i ymchwilio sut gallem wneud y busnes yn fwy effeithlon. Roeddem yn chwilio am grantiau a allai ein helpu a chanfod y cymorth a oedd yn cael ei gynnig gan Cyflymu Cymru i Fusnesau. Roedd eu cyngor wedi ein sbarduno i ailwampio’r rhan fwyaf o’n prosesau busnes drwy gyflwyno atebion digidol.”  

stephen and lyndsay standing in studio in front of studio screen

 

Gan gynnal adolygiad trylwyr o’r prosesau sydd ar waith, roedd Cyflymu Cymru i Fusnesau yn gallu darparu adroddiad manwl, yn rhestru nodau gweithredu ar gyfer SLJ Photography LTD, yn ogystal â chyfeirio at grantiau ac adnoddau pellach.  

Dywedodd Stephen: “Roedd yr adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith y gallai ein stiwdio fod wedi cael ei chau ar unrhyw adeg heb systemau data modern. Roedd hynny’n destun pryder mawr, a rhoesom yr argymhellion diogelwch ar waith ar frys. 

“Rydym yn cadw llawer o ddata cwsmeriaid, fel enwau a chyfeiriadau, ond hefyd ffotograffau o blant. Rhaid i chi barchu hynny a chymryd cyfrifoldeb dros reoli’r data’n gywir. 

“Roedd yr ymgynghoriad un-i-un yn agoriad llygad i ni a chyn hynny doeddwn i ddim yn sicr ynghylch pa mor ddefnyddiol fyddai hynny. Fy meddylfryd i oedd mai ni yw perchennog y busnes, a roeddem yn gwybod beth i’w wneud.  

“Rydych chi’n aml yn ceisio gweld eich busnes o safbwynt y cwsmer, ond dydych chi ddim yn tueddu i feddwl amdano o safbwynt cynghorydd busnes.” 

Er mwyn gwella eu prosesau rheoli data, mae’r stiwdio wedi buddsoddi mewn cyfres o dechnolegau ers hynny, gan gynnwys cyfrifiaduron newydd, gyriannau caled allanol, a system storio yn y cwmwl diogel Google. 

Wrth ystyried datblygiad technoleg ers iddo ymuno â’r diwydiant yn 2011, ychwanegodd Stephen: “Roedd hi’n anodd addasu i’r prosesau newydd i ddechrau, ond rydyn ni’n byw mewn cyfnod lle mae cymaint o adnoddau digidol ar gael i helpu busnesau bach.  

“Ni fyddem wedi gwybod am offer digidol diogel, fel storio yn y cwmwl, oni bai am Cyflymu Cymru i Fusnesau. Nawr, rydyn ni’n storio data ac yn cael gwared ar luniau mewn ffordd ddiogel.  

“Nid yw’n ddigon da dweud eich bod yn trin data’n gywir; rhaid i chi allu dangos eich bod yn gyfrifol, ac yn awr gallwn wneud hynny gyda’r prosesau newydd hyn.”  

Gan hyrwyddo gweddnewidiad digidol y busnes, mae Stephen a Lyndsay wedi cael cymorth dylunydd gwefannau, gan obeithio y bydd edrychiad newydd, cyflymder cyflymach ar y safle, a thactegau SEO syml yn rhoi hwb i ennill busnes newydd.  

Stephen and Lyndsay setting up studio lighting

 

Dywedodd Stephen:

“Diolch i Cyflymu Cymru i Fusnesau, roeddem yn gymwys i gael grant gan y cyngor i gyfrannu at ddylunydd gwefannau. Heb i’n hymgynghorydd dynnu sylw fod ein gwefan yn edrych yn hen, ni fyddem wedi bod yn gymwys ar gyfer y cyllid.  

“Bydd gallu comisiynu gweithiwr proffesiynol yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r canlyniad – rydyn ni wedi gwneud mân newidiadau i’r safle ein hunain, fel symud i barth gwell ac ychwanegu allweddeiriau SEO, ond byddwn yn gweld y gwir welliannau pan fydd y dyluniad newydd yn mynd yn fyw.” 

Nid dyna ddiwedd y gwelliannau, gyda system CRM integredig ar y gweill ar gyfer y dyfodol agos. Fel perchnogion busnes sy’n wynebu cwsmeriaid, mae Stephen a Lyndsay wedi gweld blaenoriaethau eu cwsmeriaid yn newid ers eu croesawu’n ôl i’r stiwdio ar ôl y tarfu dros y blynyddoedd diwethaf.  

Dywedodd Stephen: “Rydym yn fusnes lleol mewn cymuned fach ac mae gennym lawer o gwsmeriaid ffyddlon. Un newid ymysg cwsmeriaid yw’r awydd i gefnogi cwmnïau annibynnol sy’n cael eu rhedeg gan deuluoedd. Mae busnesau bach wedi cael trafferth ac mae ymrwymiad o gefnogaeth yn y gymuned. Drwy lansio system CRM, gallwn ymgysylltu â’n cwsmeriaid a’u gwobrwyo gyda gostyngiadau am eu ffyddlondeb.” 

Gyda’r wefan newydd ar fin rhoi hwb i fusnes newydd a system CRM i annog pobl i ddychwelyd, mae SLJ Photography nawr ar y trywydd iawn i lwyddo, diolch i Cyflymu Cymru i Fusnesau. Gyda chynlluniau i roi gwelliannau pellach ar waith yn y dyfodol, fel ymgyrchoedd e-bost a system Pwynt Gwerthu Electronig (EPOS) newydd i wneud trafodion yn fwy diogel a syml, mae Stephen yn ddiolchgar am y gefnogaeth a gafwyd. 

Stephen and Lyndsay sitting in studio in front of back drop showing their website on a tablet

 

Dywedodd: “Buasai Lindsay a minnau yn argymell Cyflymu Cymru i Fusnesau i unrhyw un. Maen nhw wedi ein helpu ni i edrych ar ein busnes o safbwynt cwbl newydd ac mae wedi bod yn agoriad llygad. Mae’r adroddiad yn fanwl, ond does dim rhaid i chi weithredu ar bopeth sy’n cael ei awgrymu – fe wnaethon ni edrych ar yr hyn roedden ni eisiau ei flaenoriaethu yn gyntaf. 

“Rydyn ni bob amser yn edrych ymlaen ag agwedd gadarnhaol. Gallwch ymlacio a meddwl ‘rydym wedi gwneud popeth y gallwn ei wneud’, ond bydd rhywbeth arall bob amser.” 

 

Dechreuwch eich taith ddigidol heddiw a chofrestrwch am gymorth am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen