Mae swyddfeydd gan y Gwerthwr Eiddo Herbert R Thomas (HRT) yn y Bont-faen, Castell-nedd a Phen-y-bont ar Ogwr, ac fe’i sefydlwyd ym 1926 yn benodol i ddarparu cyngor proffesiynol i gymuned amaethyddol a gwledig Morgannwg. Mae’n parhau i ymgymryd â’r gwaith hwn heddiw. Bron 90 mlynedd yn ddiweddarach, roedd y trawsnewidiad a welwyd yn gynyddol yn y diwydiant eiddo tiriog i lwyfannau ar-lein yn her i HRT o ddydd i ddydd, o ystyried y cyflymderau band eang araf a oedd ar gael i’r cwmni.

Daeth y cwmni, sy’n cyflogi dros 35 o bobl ar draws ei dair cangen, yn un o’r cwmnïau cyntaf i fanteisio ar fand eang cyflym iawn cyn gynted ag yr oedd ar gael yn y Bont-faen yn haf 2014. Yn ogystal â gweithredu fel adran lwyddiannus ym maes gwerthu a rhentu preswyl, mae Herbert R Thomas yn cynnig Adran Fasnachol ddynodedig i ddarparu cyngor ar gaffael a gwaredu buddsoddiadau, datblygu, swyddfeydd, manwerthu, asiantaeth ddiwydiannol, prisiadau masnachol ac arwerthiannau eiddo.

 

Dywedodd Jayne Drummond, Rheolwr Busnes HRT, “Mae cyflwyno band eang cyflym iawn wedi arwain at welliant sylweddol mewn cyflymderau lawrlwytho a lanlwytho fel ei gilydd, o oddeutu 10mbps i 80mbps. Mae’r costau’r un fath â’r hen system band eang hefyd, felly mae’n fanteisiol iawn i ni.

“Rydym ni wedi bod yn defnyddio meddalwedd arbenigol sydd wedi’i dylunio ar gyfer gwerthwyr eiddo ers blynyddoedd lawer. Fodd bynnag, oherwydd yr hen system band eang, roedd yn araf iawn ac yn aml yn methu. Cyn gynted ag y byddai mwy nag un person yn ceisio mewngofnodi a llwytho manylion, byddai’r system gyfan yn methu, gan achosi problemau enfawr i ni yn fewnol.

 

“Mae unrhyw aelodau o’r tîm yn awr yn gallu mewngofnodi ar y system, ar unrhyw adeg. Rydym ni hefyd yn gallu defnyddio holl swyddogaethau’r feddalwedd erbyn hyn; rhywbeth nad oeddem ni’n gallu manteisio arno yn y gorffennol. O ganlyniad, mae ein staff yn llawer mwy cynhyrchiol ac nid ydynt yno’n rhagweld y gallai’r system fethu ac y byddai’r holl wybodaeth yn cael ei cholli unrhyw adeg, neu’n gorfod aros i’r system ail-lwytho ar ôl iddi roi’r gorau i weithio eto. Allwch chi ddim dychmygu pa mor rhwystredig oedd hynny i bawb!

“Fe wnaethom ni geisio cyflwyno system Protocol Llais Dros y Rhyngrwyd (VOIP) sawl blwyddyn yn ôl, ond rhoesom ni’r gorau i hyn am fod y signal mor wael. Fodd bynnag, rydym ni’n bwriadu cyflwyno’r system hon eto nawr am fod gennym ni fynediad at fand eang cyflym iawn.

 

“Mae’r busnes yn fwy effeithlon hefyd, gan fod unrhyw un o’r canghennau’n gallu mewngofnodi o bell i’r brif swyddfa ar gyfer unrhyw faterion cyllid erbyn hyn, yn ogystal â galluogi gweithio gartref, os bydd angen. Rydym ni’n gallu cynnig gwasanaeth gwell i’n cwsmeriaid hefyd trwy lwybrau cysylltedd a chyfathrebu gwell. Gallwn ni hefyd gynnig wi-fi am ddim i’n cwsmeriaid yn y swyddfa, sy’n fonws gwych.

“Rydym ni’n defnyddio iPads erbyn hyn hefyd pan fyddwn ni allan o’r swyddfa i dynnu lluniau a chofnodi manylion ar safle ac wedyn yn eu llwytho’n ddi-dor pan fyddwn ni’n ôl yn y swyddfa. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl o’r blaen ac mae copi wrth gefn o’n holl ddata ar weinydd erbyn hyn, sydd eto’n golygu bod dim rhaid i ni bryderu y bydd y gweinydd yn rhoi’r gorau i weithio!”

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen