Mae ceisio gweithio’n llawn amser a rhedeg busnes bach ar yr un pryd yn ddigon i yrru unrhyw un yn wallgof, ond mae un unigolyn crefftus yn defnyddio’r byd digidol i reoli ei amser yn effeithiol, ac i ddatblygu ei fenter newydd.

 

Dysgwch am yr offer digidol y gall rhoi hwb i’ch busnes.
Cofrestrwch ar gyfer gweithdy #Cyflymubusnesau heddiw!

 

Mae gan Paul Cammack, sy’n 32 oed, ddiddordeb mewn cwrw casgen, ac er ei fod yn gweithio mwy na 50 awr yr wythnos yn y diwydiant ceir, mae wedi datblygu’r diddordeb hwnnw’n brosiect – un sy’n tyfu ac sy’n mynnu ei sylw. Fe addasodd Paul fan hufen iâ i fod yn fws cwrw teithiol sy’n gwerthu cwrw casgen lleol, seidr a gwirodydd. Mae’r bws bellach yn denu sylw mewn digwyddiadau ac yn dod yn destun trafod poblogaidd mewn priodasau.

 

Paul a’i wraig Holly gafodd y syniad ar gyfer Alfie’s Beer Bus, ac er mwyn ceisio ymdopi â’i lwyth gwaith, cafodd Paul gymorth gan Cyflymu Cymru i Fusnesau, a defnyddiodd y cyfryngau cymdeithasol.

 

“Mae’r cyngor a gefais yn y gweithdy wedi bod o gymorth mawr i mi”

 

 

“Mae ceisio gweithio’n llawn amser a chynnal y bws wedi bod yn anodd iawn,” meddai. “Dyna yw fy her fwyaf yn bendant. Ond, mae’r cyngor rwyf wedi ei gael mewn gweithdy gan Cyflymu Cymru i Fusnesau wedi bod o gymorth mawr i mi.

 

“Er enghraifft, rydym bellach yn defnyddio Hootsuite i drefnu ein pyst Twitter, Facebook ac Instagram, ac rydym hefyd wedi cyflwyno mwy o strwythur drwy bostio cynnwys penodol ar amseroedd penodol bob dydd. Mae wedi arbed llawer iawn o amser i mi, ac mae hefyd wedi cynyddu’r ymgysylltiad rydym yn ei weld ar ein tudalennau – rydym ar ein hennill!

 

“Yn ogystal â'r gweithdy, cawsom hefyd gyngor un i un gan ymgynghorydd busnes digidol, ac roedd yn ddiddorol iawn. Roeddwn i’n poeni y byddai’n sesiwn a oedd wedi ei chynllunio’r un fath i bawb, ond roedd wedi ei theilwra’n gyfan gwbl i’n busnes ni. Cefais ragor o arweiniad ar faterion digidol, yn ogystal â chyngor busnes cyffredinol.”

 

Mae’r wybodaeth a gafodd Paul hefyd wedi helpu i lywio’r hyn mae’n ei wneud i sicrhau ei fod yn treulio’i amser yn ddoeth.

 

“Rydym wedi gwneud ein gwefan yn symlach”

 

Ychwanegodd: “Roeddem yn chwilio am gymorth ynglŷn â phob agwedd ar bethau digidol. Roeddem eisoes yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, ond roeddem ni eisiau cyngor ar sut i wella ac ehangu'r busnes, yn enwedig gan fod ein cwsmeriaid yn defnyddio llwyfannau ar-lein i ddod o hyd i gystadleuwyr i’n busnes. Roedd y seminar ar farchnata digidol yn ticio’r bocsys.

 

“Rydym hefyd wedi lansio hysbysebion ar Facebook. Roedd yn broses llawer iawn haws na’r disgwyl, ac rydym yn gwneud elw da ar ein buddsoddiad. Mae ein dilynwr a’n cefnogwyr ar y tair sianel cyfryngau cymdeithasol yn parhau i gynyddu, sy’n helpu ein cyrhaeddiad a pha mor gyfarwydd yw ein brand.

 

“Cawsom hefyd adborth ar ein gwefan, ac rydym wedi ei wneud yn symlach gan dynnu pethau diangen oddi arni er mwyn ei gwneud hi'n haws i gwsmeriaid ddarganfod beth rydym yn ei wneud a pham y dylen nhw ein ffonio.”

 

Enwodd Paul y bws ar ôl ei daid, ac mae yna lun o Alfie yn ei wisg y Gwarchodlu Coldstream yr Ail Ryfel Byd ar y bar yn y bws. 

 

“Roedd Alf wrth ei fodd â pheint o gwrw, felly mae i weld yn ffordd hyfryd ac addas o gofio amdano,” meddai. “Ac mae’r llun yn ffordd dda o ddechrau sgwrs gyda’n cwsmeriaid.”

 

“Ein prif nod yn y tymor byr yw cynyddu ein trosiant 25%”

 

Wrth gael adolygiadau cadarnhaol ac ymholiadau newydd yn gyson, mae Paul yn ystyried recriwtio ac arallgyfeirio.

 

Dywedodd: “Bydd cyflogi rhywun i weithio’n llawn amser ar y bws cwrw yn hanfodol os bydd ein llwyddiant yn parhau. Ein prif nod yn y tymor byr yw cynyddu ein trosiant 25% ac i gael calendr sy’n llawn o ddigwyddiadau, a pharhau i gael digon o ymholiadau.

 

“Wrth i mi fynd yn hŷn, rwyf wedi dod i fwynhau blas coffi, ac rydym yn ffodus o fod yn byw yn agos iawn i Coaltown Coffee Roasters yn Rhydaman. Mae Holly a finnau wedi bod yn cael trafodaethau cynnar ynglŷn â throsi’r fan yn siop goffi barista symudol, felly cadwch olwg am fanylion!”

 

Facebook | Twitter | Instagram

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen