Roedd llogi 24 o staff newydd mewn cwta flwyddyn yn sbardun i gwmni llwyddiannus o Arberth i drawsnewid y ffordd yr oeddent yn rhedeg y busnes wrth iddynt ymuno â'r dyfodol digidol. Ac ers defnyddio’r dechnoleg newydd, mae Apple Blossom Cleaning Services wedi gweld twf dramatig yn eu cynhyrchiant ac wedi galluogi 109 o weithwyr i ddefnyddio eu ffonau clyfar i fewngofnodi o leoliadau anghysbell fel mesur diogelwch.

 

Man holding bucket and mop and woman holding mobile tablet

 

"Rwy'n gwybod bod gan rai busnesau amheuon am y cwmwl a'r technolegau newydd. Ond ar ôl i chi dderbyn eu bod hi’n ddigon hawdd i’w gosod a'u defnyddio - ac yn rhoi mwy yn lle na llai o reolaeth i chi - mae'n dod yn llawer haws i weld y buddion," meddai Phil Deacon, rheolwr datblygu Apple Blossom.

 

"Rydym wedi arbed llawer iawn o amser drwy roi’r gorau i’r swyddfa bapur ac rydym wedi gallu canolbwyntio ar ennill rhagor o fusnes."

 

Mae'r cwmni'n defnyddio SmartTask, offeryn rheoli staff sy'n seiliedig ar y cwmwl ar gyfer eu prosesau gweithredol, Adnoddau Dynol a chyflogres. Golyga hyn leihau gweinyddiaeth swyddfa a chysylltu staff i swyddi mewn modd deallus, ar sail eu lleoliad, fel eu bod yn treulio eu hamser yn gynhyrchiol yn hytrach na theithio rhwng swyddi. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol yn ystod tymor prysur yr haf pan fydd llawer o staff yn cael eu contractio i lanhau bythynnod gwyliau mewn ardaloedd anghysbell a gall amseroedd teithio gynyddu.

 

Ychwanegodd Phil: "Nid rheoli rotas staff yn effeithiol ac ystyried lles staff yw'r unig resymau fod technoleg ddigidol yn rhan o'n strategaeth fusnes ehangach. Roeddem yn gweld bod angen am systemau cwbl integredig ar draws y busnes er mwyn rhoi mantais gystadleuol i ni."

 

Ynghyd â gwell ymgysylltu a chynhyrchiant gan staff, mae'r cwmni wedi gallu canolbwyntio ar ennill contractau nad oedd modd iddynt gystadlu amdanynt o’r blaen. Yn ogystal â chael yr amser i ganolbwyntio ar ennill contractau sector cyhoeddus pwysig, mae wedi ennill yr achrediad ISO90001 ac ISO140001, a oedd angen arnynt i gael mynediad i’r diwydiant adeiladu proffidiol, gan weithio ar lanhau ôl-adeiladu. Rhywbeth sydd, yn ôl Phil, ond yn bosibl oherwydd symleiddio prosesau a gweithio'n fwy deallus.

 

"Rydyn ni nawr yn canolbwyntio ar gyflawni effeithlonrwydd o 100 y cant gan ddefnyddio'r ap SmartTask. Yna, byddwn yn uwchraddio ein system cysylltiadau cwsmeriaid presennol i gysylltu â cheisiadau a phrosesau eraill, er mwyn osgoi dyblygu, megis mewnbynnu data cwsmeriaid i fwy nag un meddalwedd” meddai.

 

Daw hyn yn fwyfwy defnyddiol gan fod y cwmni'n derbyn nifer o ymholiadau busnes trwy ei gwefan newydd, a ysbrydolwyd ar ôl i Phil fynychu gweithdy Cyflymu Cymru i Fusnesau ar reoli cysylltiadau â chwsmeriaid a chyfryngau cymdeithasol.

 

Ychwanegodd: "Fe wnes i fynychu'r cwrs a meddyliais y byddwn yn adolygu ein gwefan gan ddefnyddio Google Analytics fel y dangoswyd i ni. Ac roedd hi’n syndod o’r mwyaf bod y gyfradd gadael yn uchel iawn; roedd pobl yn glanio ar y safle ac yn gadael heb gysylltu â ni o gwbl.

 

Aeth ymlaen i fanteisio ar sesiwn un-i-un gydag ymgynghorydd Cyflymu Cymru i Fusnesau a defnyddio nifer o'r canllawiau ar-lein a ddarperir gan y gwasanaeth i ddatblygu busnes mwy hyblyg a gwydn.

 

"Wedi nodi'r strwythur ar gyfer y wefan newydd, ac adeiladu safle rhyngweithiol y gall ymwelwyr ei ddefnyddio, rydym yn denu ymholiadau o ansawdd gwell ar y we ac mae ein cyfradd trosi hefyd wedi gwella. Mae technoleg wedi trawsnewid ein ffordd o wneud pethau; yn enwedig ers i ni weld y canlyniadau," meddai.

 

"Rydyn ni nawr yn canolbwyntio ar strategaeth farchnata ddigidol ac yn ymgorffori'r cyfryngau cymdeithasol i barhau i ehangu ein cyrhaeddiad a dyna lle bydd ein system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid ynghyd â SmartTask yn ein helpu i gael y gorau o’r farchnad!"

 

I ddysgu rhagor ynghylch technoleg ar-lein ac i fanteisio ar gyngor busnes digidol am ddim i dyfu’ch busnes, cliciwch yma.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen