Welsh Government

Busnesau Cymreig yn mynd i’r afael â’r ansicrwydd economaidd gyda ffitrwydd digidol

Gydag ansicrwydd economaidd yn golygu bod hyblygrwydd yn bwysicach nag erioed, gall ffitrwydd digidol eich helpu i gryfhau eich busnes ar gyfer y dyfodol. Felly, efallai nad yw'n syndod bod mwy o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru wedi troi at dechnoleg y llynedd fel ymgais i gynnal ac i dyfu eu busnesau wrth i’r cwestiynau am Brexit barhau.

 

Mae’r cwmnïau technoleg sy'n cofleidio hyn ac yn caniatáu iddyn nhw fod yn wydn yn dod yn fwyfwy amlwg os dilynwch Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Uned Ymchwil Economi Cymru Ysgol Fusnes Caerdydd. Mae'r prosiect wedi’i gynnal ers tair blynedd ac yn edrych yn ôl ar yr hyn sy'n digwydd ar draws tirwedd ddigidol Cymru o flwyddyn i flwyddyn. Mae Prifysgol Caerdydd newydd ddatgelu canlyniadau 2018.

 

Dysgwch am yr offer digidol y gall rhoi hwb i’ch busnes.
Cofrestrwch ar gyfer gweithdy #Cyflymubusnesau heddiw!

Mae'r adroddiad yn dangos sut mae digidol yn helpu i leddfu’r baich trwm sydd ar berchnogion busnes a staff fel ei gilydd er mwyn symleiddio adnoddau i alluogi cwmnïau i ganolbwyntio ar dyfu. Ac yn gynyddol mae'r canlyniadau'n bositif. Mae busnesau Cymru yn fwy abl i gyflogi pobl, gyda dwywaith yn fwy o fusnesau bach a chanolig yn sôn am gyflogaeth uwch yn 2018 na'r flwyddyn flaenorol, ac mae dros hanner y busnesau sy'n defnyddio band eang cyflym iawn wedi gweld cynnydd yn eu helw.

 

Mae band eang cyflym iawn yn brif ffrwd erbyn hyn ac mae cwmnïau Cymreig yn dechrau mewnblannu offer ar-lein wrth wraidd eu busnesau. Mae’n addas felly fod Prifysgol Caerdydd wedi cynnal digwyddiad ar gyfer arbenigwyr, llunwyr polisi a busnesau er mwyn archwilio sut mae technoleg ddigidol yn cael ei defnyddio yng Nghymru. Gwnaeth un o lwyddiannau busnes Cyflymu Cymru i Fusnesau, Hazelwood Carpentry, gymryd rhan yn y digwyddiad.

 

 

Pa mor ffit ry’ch chi’n ddigidol?

 

Mae mwy o fusnesau bach a chanolig Cymru nag erioed yn defnyddio digidol i gynnal ac i dyfu eu busnesau, wrth i gwmnïau o bob sector weld tystiolaeth gynyddol bod symud ar-lein yn fuddiol.

 

Mae ffitrwydd digidol yng Nghymru yn cael ei lywio o'r Gogledd a'r De Ddwyrain i mewn i'r Canolbarth a'r Gorllewin, lle mae bron i hanner y busnesau bellach yn cyflogi arbenigwyr mewnol i helpu i'w cael mewn cyflwr da. Mae'r cyrhaeddiad hwn yn mynd y tu hwnt i ranbarthau ac i mewn i sectorau, lle mae cynnydd mewn busnesau bach a chanolig sy’n defnyddio offer ar-lein i reoli rhannau penodol o'u busnes. Er enghraifft, mae Allen & Partners, practis milfeddygol yn Sir Gâr, eisoes wedi arbed amser sylweddol i’w staff drwy osod system rheoli practis a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer milfeddygon.

 

 

Mae sectorau traddodiadol Cymru bellach yn cofleidio digidol i reoli eu busnes yn well, gyda busnesau bach a chanolig ym maes adeiladu yn dangos y cynnydd mwyaf mewn dulliau digidol yn 2018.

Mae cwmnïau adeiladu yng Nghymru wedi cynyddu eu defnydd o ddigidol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda nifer y busnesau sy'n defnyddio gwefannau, cyfryngau cymdeithasol a systemau arbenigol (fel meddalwedd cyfrifo a rheoli prosiectau) i gyd yn cynyddu. Mae cwmnïau adeiladu hefyd wedi darganfod sut i ddefnyddio digidol i wthio gwerthiant, gyda dros hanner yn gwerthu ar-lein y llynedd, 64% yn fwy na 2017.

 

Os ydych chi eisiau ymgorffori digidol i’ch prosesau o ddydd i ddydd, mae dewis y feddalwedd gywir ar gyfer eich busnes yn hanfodol. Gall ein cyfeiriadur Hanfodion Meddalwedd eich helpu i ddod o hyd i feddalwedd y gallwch ddibynnu arni, beth bynnag sydd ei angen arnoch.

 

 

Mae pedwar o bob pump o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru yn cydnabod pwysigrwydd digidol o ran bodloni gofynion cwsmeriaid, gydag un o bob pump eisoes yn elwa ar gynhyrchiant systemau CRM.

 

Mae systemau Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) yn rhoi'r gallu i chi drosi ‘diddordeb posibl ’yn fusnes cyson drwy gylch gwerthiant sydd wedi'i reoli. Drwy gadw golwg ar gwsmeriaid, gallwch nodi pwy i dargedu a helpu i dyfu eich busnes. Mae 20% o fusnesau bach a chanolig Cymru eisoes yn gwneud hyn, sy'n golygu bod cyfle enfawr i fynd ar y blaen i’ch cystadleuwyr drwy droi eich perthynas â chwsmeriaid yn ddigidol. Rydym yn cynnal gweithdai CRM ledled Cymru i'ch helpu i wneud y gorau o’r system CRM a chadw data eich cwsmeriaid yn ddiogel.

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen