Cadw’n ddiogel ar-lein: pwy all helpu i warchod eich busnes?

Mae cadw’n ddiogel ar-lein yn 2022 yn bwysicach nag erioed. Camfanteisiodd seiber-droseddwyr ar fusnesau yn sgil y pandemig, ac er bod pethau’n ailddechrau'n raddol, fe fyddan nhw’n dal i geisio ymosod ar gwmnïau a fydd yn canolbwyntio ar werthu gan eu bod nhw wedi gallu ailagor yn ddiogel.

Felly, beth all eich busnes ei wneud i ddiogelu eich hun rhag seiberdroseddwyr?

Hooded silhouette of a man with a question mark over his face

Sawl seibr-drosedd a ddigwyddodd y llynedd?

Dioddefodd 4 o bob 10 busnes ymosodiad neu anhawster seiberddiogelwch y llynedd, yn ôl Arolwg diweddaraf Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar Doriadau Seiberddiogelwch. Fel y dywed adroddiad yr arolwg, mae’r pandemig wedi arwain at newidiadau sylweddol mewn ffyrdd o weithio. Mae hyn wedi gwneud seiberddiogelwch yn anoddach i lawer o sefydliadau.

Wrth i’r ffyrdd o weithio newid, felly hefyd y risgiau, a gallant gynnwys risgiau nad ydych chi wedi eu hystyried o’r blaen, o bosibl. Mae gweithio o bell wedi arwain at lawer o fanteision o ran hygyrchedd a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, ond mae llwybryddion cartref yn anoddach i’w rheoli na’r rhai yn y swyddfa. Felly, beth allwch chi ei wneud?

Dysgwch sut i ddod yn seiber-glyfar fel rhan o Ddigwyddiad Seibergadernid am ddim. Cyngor gan yr arbenigwyr – ymunwch â ni, Y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru, ac Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol Tarian.

Pa gymorth sydd ar gael?

padlock on top of a laptop keyboard

Yn ffodus i fusnesau Cymru, mae digon o gymorth ar gael i helpu i ddiogelu eich busnes.

Mae Canolfan Seibergadernid Cymru

Mae Canolfan Seibergadernid Cymru yn darparu hyfforddiant a chyngor am ddim i fusnesau, gan weithio mewn partneriaeth â Phrifysgolion Cymru. Gall busnesau hefyd elwa o aelodaeth well neu am ddim, sy’n cynnwys mynediad at ragor o ganllawiau ac adnoddau. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'w gwefan.

Y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol

Mae Canolfan Seiberddiogelwch Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn darparu cyngor defnyddiol i wneud y Deyrnas Unedig yn lle mwy diogel i weithio a chynnal busnes ar-lein, yn ogystal ag i unigolion gartref. Gyda llwyth o awgrymiadau, canllawiau a’r newyddion diweddaraf am fygythiadau, mae eu gwefan yn lle gwych i ddechrau arni.

Yn ddiweddar, mae’r Ganolfan wedi lansio cyfres o ganllawiau ar gyfer busnesau bach a chanolig ledled y Deyrnas Unedig, sydd wedi eu dylunio i’ch helpu i gadw’n ddiogel ar-lein. Gallwch lwytho'r canllaw i lawr yma neu fynd i wefan y Ganolfan i gael gwybod mwy.

Uned Troseddu Cyfundrefnol Ranbarthol Tarian

Mae Tarian, yr Uned Troseddu Cyfundrefnol Ranbarthol, yn cynnwys heddluoedd Dyfed-Powys, Gwent a De Cymru. Gan weithio gyda sefydliadau eraill, mae Tarian yn ymchwilio i seiberdroseddau ledled de Cymru, yn ogystal â darparu cymorth a hyfforddiant i sefydliadau sy’n awyddus i fod yn fwy cadarn o ran materion seiber.

I gael gwybod mwy am Tarian a’u gwaith, ewch i’w gwefan.

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Gallwn hefyd helpu eich busnes gyda chyngor ymarferol ar sut i gryfhau eich seiberddiogelwch.

Mae gan ein Hyb Gwybodaeth adran sy’n canolbwyntio ar seiberddiogelwch, gan gynnwys awgrymiadau, canllawiau ac erthyglau ar ddiogelu eich busnes. Mae ein gweminar am ddim Seibergadernid yn dangos yr adnoddau a’r strategaethau y gallwch chi eu rhoi ar waith i ddiogelu eich busnes. Ac mae ein cynghorwyr busnes digidol wrth law gyda chymorth un-i-un i’ch helpu i ddeall y bygythiadau mae eich busnes yn eu hwynebu a sut mae eu lliniaru.

Os oes angen help ar eich busnes i weithio’n fwy diogel ar-lein, cofrestrwch i gael cymorth am ddim heddiw.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen