Does dim amau bod y rhain yn ddyddiau heriol i bob un ohonom. Mae pawb gartref yn ceisio ymgyfarwyddo â chadw pellter cymdeithasol, heb allu ymweld â theulu a ffrindiau ac yn gofyn pan fydd pethau’n mynd yn ôl i’r arferol.

Ond i bobl sy’n cynnal busnesau y mae eu mynediad corfforol at gwsmeriaid wedi dod i ben, mae hyd yn oed yn fwy heriol.

Ewch ar-lein

Felly, beth allwch chi ei wneud? Efallai na fyddwch chi’n gallu gweld cwsmeriaid yn bersonol, ond mae dal yn bosib i chi siarad â nhw ar-lein. Defnyddiwch eich gwefan, eich e-bost a’ch cyfryngau cymdeithasol i gysylltu, eu hatgoffa amdanoch a rhoi’r diweddaraf iddynt. Mae llawer o gwmnïoedd yn defnyddio eu gwefannau i amlygu newidiadau i nwyddau neu wasanaethau. Mae llawer mwy bellach yn anfon e-byst sy’n hysbysu eu cwsmeriaid eu bod y parhau i fod ar agor, gan gynnig diweddariadau am ffyrdd newydd o weithio neu gysylltu â’u siopau ar-lein os oes un ganddynt.

Rhowch y diweddaraf i’ch cwsmeriaid

Mae cyfathrebu’n allweddol. Bydd eich cwsmeriaid am wybod pa wasanaethau y gallwch eu darparu o hyd a sut gallant eu cyrchu. Ar hyn o bryd, wrth i bawb aros gartref a threulio mwy o amser ar eu ffonau, rydych chi’n debygol o gael cynulleidfa sy’n ymateb.

Defnyddiwch grwpiau Facebook a LinkedIn

Os ydych chi’n cynnig gwasanaeth lleol iawn, mae grwpiau cymunedol ar Facebook yn lleoedd da i gysylltu â chwsmeriaid yn eich ardal chi a chadw mewn cysylltiad. Gallwch bostio newyddion am eich busnes a gwybodaeth, gan gysylltu â’ch gwefan neu’ch tudalen Facebook. Gallwch hefyd ymuno â grwpiau busnes ar LinkedIn i gael gwybod beth mae busnesau lleol eraill yn ei wneud i addasu, ac efallai gweld os oes modd i chi gyfuno gwasanaethau a gweithio ar y cyd mewn rhyw ffordd i helpu’r gymuned.

Diweddarwch eich rhestriad ar Google

Cofiwch reoli rhestriad eich busnes ar Google a’u diweddaru gyda’ch manylion cyswllt, unrhyw luniau a dolenni gwefan – ychwanegwch unrhyw newidiadau yma i wasanaethau ac oriau busnes hefyd.

Rhannwch awgrymiadau a chyngor defnyddiol

Os yw eich busnes chi wedi’i gau dros dro, meddyliwch a oes modd i chi bostio ambell awgrym neu eiriau o gyngor yn eich ardal o arbenigedd a fydd yn ddefnyddiol i gwsmeriaid. Mae’n ffordd arall o gadw mewn cysylltiad tan i chi ailagor.

Manteisiwch ar dechnoleg

Efallai bod modd i chi amrywio’r hyn rydych chi’n ei wneud? I orffen ar nodyn cadarnhaol, mae llawer o enghreifftiau o fusnesau dyfeisgar sydd wedi bod yn gwneud hyn. O gynhyrchwyr jin yn creu hylif glanweithio dwylo, i gaffis, bwytai a siopau sglodion a physgod sy’n cynnig bwyd i’w cludo, a hyfforddwyr personol a thafarnwyr sy’n defnyddio llwyfannau fideo-gynadledda megis Zoom i gynnal sesiynau ffitrwydd neu gwisiau. Mae hyd yn oed siopau traddodiadol y stryd fawr, megis cigyddion a gwerthwyr llysiau wedi amrywio i archebu ar-lein i’w cludo i gartrefi cwsmeriaid.

Does dim un ffurf sy’n addas i bob busnes ond mae gan dechnoleg y gallu i’n huno wrth i ni orfod aros ar wahân.


Mae gennym weminarau ar gael i helpu busnesau mae COVID-19 wedi effeithio arnynt. Bydd y gyfres yn cynnwys pynciau allweddol sy’n ymwneud â COVID-19 a’ch busnes. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen