Cyhoeddwyd y postiad hwn yn gyntaf yn Mehefin 2018, ond gall y wybodaeth fod yn ddefnyddiol i fusnesau y mae COVID-19 yn effeithio arnynt. Sylwch y mae'n bosib na fydd rhywfaint o wybodaeth yn gyfredol - gallwch ddod o hyd i'n canllawiau COVID-19 diweddaraf yma.

Cliciwch yma i gael cyngor COVID-19 diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflogwyr.


Os ydych chi’n chwilio am ffordd hawdd, gost effeithiol i hyrwyddo eich busnes ar-lein yna efallai hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol yw’r ateb.

 

Wrth i 2 filiwn o ddefnyddwyr ddefnyddio Facebook bob mis a 500 miliwn ddefnyddio’r ap Instagram bob dydd, gallai Facebook Advertising fod yn ffordd syml ond effeithiol o gyrraedd eich cynulleidfa a’i thyfu.

 

Mae cychwyn ar Facebook Ads yn syml, felly dyma 5 pwynt i’ch helpu i lunio ymgyrchoedd hysbysebu llwyddiannus.

 

Beth ydych chi’n dymuno ei gyflawni?

 

Y peth cyntaf oll i’w ystyried yw’ch nod.

 • Pam ydych chi’n cynnwys yr hysbyseb hwn?

 • Ble ydych chi’n dymuno i gwsmeriaid fynd iddo?

 • Beth ydych chi’n dymuno i gwsmeriaid ei wneud?

Gallai eich nod fod yn unrhyw beth o gofrestru i dderbyn e-gylchlythyr i brynu rhywbeth. Beth bynnag ydyw, cadwch eich ffocws. Bydd hyn yn helpu i hysbysu a ffurfio pob rhan arall o’ch ymgyrch hysbysebu.

 

Pwy ydych chi’n dymuno ei gyrraedd?

 

Ar ôl i chi gynllunio’r hyn rydych chi’n dymuno ei gyflawni, meddyliwch am bwy rydych chi’n dymuno iddo ei weithredu. Mae Ads Manager Facebook yn caniatáu i chi ddefnyddio dull a dargedwyd yn fanwl felly manteisiwch ar hyn.

 

Er gallwch anelu at dargedu eich cynulleidfa gyfan, gallwch hefyd benderfynu ar dargedu cyfran benodol o’ch cynulleidfa trwy ymgyrch benodol.

 

Dyma rai o’r pethau allweddol i’w hystyried wrth dargedu eich ymgyrch

 • Demograffeg: Oed, rhyw, statws perthynas, addysg, gweithle, teitl swydd
   
 • Lleoliad: A allech dargedu’r ardal o amgylch yr ardal y mae eich busnes yn gweithredu ynddi? A allech gyrraedd radiws penodol o amgylch siop i dargedu pobl sy’n cerdded i mewn?
   
 • Diddordebau a Hobïau: Hoff ffilmiau, cerddoriaeth, llyfrau, rhaglenni teledu neu adloniant arall. Beth yw eu hobïau neu eu hoff weithgareddau?
   
 • Ymddygiadau: Beth yw eu hymddygiadau prynu? Sut ydyn nhw’n defnyddio eu dyfais? Pa mor ddiweddar ydynt wedi ymgysylltu â’ch busnes?

Lookalike Audiences Facebook i’ch helpu i ddod o hyd i bobl ar Facebook sy’n debyg i’ch cwsmeriaid neu’ch cysylltiadau chi.

 

Trwy ddefnyddio’r mewnwelediadau rydych yn eu casglu trwy farchnata ar Facebook, gallwch ddod o hyd i gynulleidfaoedd newydd sydd â diddordebau ac ymddygiadau tebyg y gallant fod â diddordeb yn eich busnes.

 

Beth yw’ch cyllideb?

 

Gallwch redeg hysbyseb Facebook beth bynnag eich cyllideb, boed bod gennych £1 neu £100 i’w wario.

 

Ads Manager yw’r ffordd fwyaf cyffredin o brynu hysbysebion ar Facebook. Ar ôl i chi greu hysbyseb, rydych yn ei gyflwyno i’r arwerthiant hysbysebion. Fodd bynnag, chi sydd mewn rheolaeth bob amser.

 

Gallwch osod uchafswm eich cyllideb a’ch bid, yn ogystal â dewis eich amcan (megis argraffiadau neu sgyrsiau) a thalu ar eu cyfer nhw yn unig.

 

Dechreuwch gyda chyllideb fach, profwch y dyfroedd a gweld pa mor llwyddiannus yw eich ymgyrchoedd cyn i chi fuddsoddi rhagor o arian mewn hysbysebu.

 

Pa gynnwys a negeseuon fyddwch chi’n eu defnyddio?

 

Mae hyn yn hanfodol. Nid oes ots pa mor dda eich bod wedi targedu eich cynulleidfa ddymunol os nad yw’r neges na’r delweddau rydych chi’n eu rhannu’n gywir.

 

Meddyliwch am arbrofi trwy ddefnyddio geiriau gwahanol, delweddau neu fideos gwahanol a thudalennau glanio i ddeall pa gyfrannau o’ch cynulleidfa sy’n ymateb gorau i hysbysebion gwahanol. Bob tro y byddwch yn profi math arbennig o hysbyseb dylech ddefnyddio’r ymateb i deilwra eich hysbysebion yn y dyfodol.

 

I ddechrau, efallai y dymunech feddwl am y math o farchnata sydd wedi gweithio’n dda i chi yn y gorffennol a’i ddefnyddio fel canllaw.

 

Mesur ac Optimeiddio!

 

Yn olaf, mae’n bwysig eich bod yn deall sut mae pob ymgyrch wedi perfformio.

 

Mae’r porth Ads Manager yn rhoi adroddiadau hawdd eu darllen i chi o ran sut mae eich hysbysebion yn perfformio. Bydd yr adroddiadau hyn yn rhoi gwybodaeth sylfaenol i chi am eich hysbysebion yn awtomatig ond gallwch ddefnyddio eu hoffer i fesur nodau mwy penodol yr hoffech eu tracio.

 

Ar ôl i chi ddeall sut mae’r elfennau creadigol a’r lleoliadau’n gweithio, yna gallwch fireinio eich ymgyrch i gynyddu perfformiad.

 

Gallwch hefyd weld sut mae eich hysbysebion yn effeithio ar eich gwerthiannau all-lein trwy ddefnyddio Facbook pixel, offline measurement neu offline conversations API.

 

Pa ffyrdd eraill gallwch eu defnyddio i dargedu eich cynulleidfa ar-lein?

 

Cofrestrwch ar y Gweithdy Marchnata Digidol am ddim gan Gyflymu Cymru i Fusnesau i ddysgu sut gallwch ddefnyddio offer ar-lein i dargedu eich cynulleidfa, sut i ddatblygu strategaeth gryf a sut i fesur yr effaith.

 

Dysgwch am sut rydym eisoes wedi helpu cwmni Chambers Clothing Co a leolir yn y Drenewydd i groesawu marchnata ar-lein a chyfryngau cymdeithasol i roi hwb o dros 170% i’w drosiant!

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen