COVID-19 a’ch busnes chi: sut mae diogelu eich gwefan

Wrth i fusnesau Cymru symud ar-lein oherwydd Covid-19, mae gallu cystadlu’n ddigidol yn bwysicach nag erioed.

Er mai nifer cyfyngedig o bobl sydd wedi bod yn ymweld â siopau go iawn yn ystod y cyfyngiadau symud, mae adwerthwyr ledled y DU wedi addasu i gadw arian i lifo, gyda thraean yn uwchraddio eu gwefannau ac yn derbyn dulliau newydd o dalu, yn ôl astudiaeth gan Barclays.

Ond wrth i’r byd symud ar-lein, felly hefyd mae sylw troseddwyr seiber maleisus sy’n ceisio manteisio ar bandemig byd-eang. P’un ai a ydynt yn honni eu bod o Gyllid a Thollau EM neu’n ceisio manylion mewngofnodi, mae troseddwyr yn defnyddio’r argyfwng Covid er mwyn ymosod, gan olygu ei bod yn bwysicach nag erioed i ddiogelu eich busnes.

Ond os ydych chi’n un o fusnesau Cymru sy’n gwerthu ar-lein, sut mae diogelu eich gwefan? Dyma ychydig o ystyriaethau allweddol...

Cael tystysgrif SSL

Rydyn ni i gyd wedi gweld y clo bach sy’n ymddangos nesaf at gyfeiriad gwefan. Ond beth mae’n ei olygu? Mae’r cloeon hyn yn dangos bod eich cysylltiad â gwefan yn ddiogel – h.y. bod unrhyw ddata a anfonir rhyngoch chi a’r safle (cyfrinair, manylion talu a mwy) yn cael eu cadw’n breifat.

Y rheswm am hyn yw bod gan y wefan dystysgrif SSL gyfredol. Mae’r rhain yn dangos bod y wefan yn eiddo i’r sawl a dybiwch chi, ac yn ogystal mae’n amgryptio data sy’n teithio rhwng y wefan a defnyddiwr. Bydd porwyr fel Google Chrome yn tynnu sylw os yw eich tystysgrif SSL yn hen neu heb ei osod; bydd cael un yn gwneud cwsmeriaid yn fwy hyderus y gallant brynu gennych yn ddiogel.

Mae gan lawer o ddarparwyr gwefannau neu lwyfannau siop ar-lein (fel Shopify) dystysgrifau SSL fel mater o drefn, ond mae’n dda siarad ag arbenigwr fel ein hymgynghorwyr busnes digidol os nad ydych chi’n siŵr ble i ddechrau.

Cadw eich ategion yn gyfoes

Mae llwyfannau gwefannau fel WordPress a Wix yn caniatáu i chi ychwanegu pethau fel llwyfannau talu, tanysgrifiadau cylchlythyr a mwy at eich gwefan. Gelwir y rhain yn ategion.

Maen nhw’n hynod ddefnyddiol ac yn gallu ei gwneud yn haws i gwsmeriaid brynu gennych chi, ond maen nhw hefyd yn wynebu’r un ymosodiadau ag y mae seiber-droseddwyr yn eu defnyddio ar ddarnau eraill o feddalwedd.

Yn union fel eich diweddariadau Windows, mae’n bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn gosod y fersiynau diweddaraf o ategion yn rheolaidd. Mae diweddariadau’n aml yn cynnwys atebion ar gyfer chwilod y gellid eu defnyddio i hacio’ch gwefan. Mae diweddaru eich ategion yn eich helpu i leihau’r risg y bydd gwybodaeth bersonol eich cwsmeriaid yn cael ei dwyn.

Defnyddio cyfrinair cryf

Ni ddylai fod angen dweud hyn, ond mae cael cyfrineiriau cryf ar gyfer eich gwefan yn arbennig o bwysig wrth werthu ar-lein. Meddyliwch: pe byddai rhywun yn mewngofnodi i’ch gwefan, pa wybodaeth allen nhw ei dwyn?

Gall archebion eich cwsmeriaid gynnwys llawer iawn o wybodaeth – hyd yn oed os nad ydynt yn cynnwys manylion llawn eu cerdyn, mae digon o wybodaeth bersonol ar gael o hyd ar gyfer dwyn hunaniaeth. Hefyd, ar ôl cael mynediad at eich gwefan, mae gan droseddwyr reolaeth lwyr – mae’n cyfateb yn ddigidol i rywun fod â’r allweddi i’ch siop.

Mae cyfrineiriau cryf hefyd yn lleihau’r risg o dorri rheolau data, rhywbeth a allai achosi niwed sylweddol i’ch enw da yn ogystal ag arwain at ddirwy. Yn unol â’r rheoliadau GDPR a gyflwynwyd ym mis Mai 2018, efallai y bydd angen rhoi gwybod i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth am achosion o dorri rheolau data sy’n ymwneud â gwybodaeth bersonol.

Rydyn ni yma i helpu

Mae gwerthu ar-lein yn creu byd newydd sbon o gyfleoedd i fusnesau Cymru, felly mae’n bwysig gwneud hyn yn iawn. Mae sawl ffordd o wneud hyn, ac mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yma i’ch helpu i symud ar-lein.

Cofrestrwch i gael gweminar am ddim neu cofrestrwch i gael cymorth 1:1 am ddim heddiw.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen