Yn ôl gwybodaeth a gasglwyd gan Ofcom, mae cyfran y bobl sy'n defnyddio eu ffonau symudol i fynd ar y rhyngrwyd wedi codi o 57% yn 2014 i 66% yn 2016. Amlygodd adroddiad Ofcom ar y marchnadoedd cyfathrebu yn 2015 bod dwy ran o dair o bobl bellach yn berchen ar ffôn clyfar, ac yn ei ddefnyddio am bron i 2 awr bob dydd i bori ar y rhyngrwyd, defnyddio cyfryngau cymdeithasol, bancio a siopa ar-lein. Yn wir:

 

Mae 33% o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yn ystyried eu ffôn clyfar fel y ddyfais bwysicaf ar gyfer mynd ar-lein

 

Awgryma Ofcom bod y cynnydd enfawr mewn perchnogaeth ffonau clyfar oherwydd cynnydd yn y defnydd o fand eang symudol 4G. Yn 2014 yn unig, llamodd nifer y tanysgrifiadau 4G o 2,700,000 i 23,600,000. Mae'r cynnydd hwn mewn mynediad cyflymach ar-lein wedi gwella hygyrchedd gyda nifer o ddefnyddwyr yn ffafrio’r ffôn clyfar er mwyn cael mynediad i'r rhyngrwyd. Yn wir, rydym bellach yn treulio bron i ddwywaith mor hir ar-lein gyda'n ffonau clyfar nag ar liniaduron neu gyfrifiaduron personol.

 

Wrth i ddyfeisiau symudol ddod yn nodwedd gyson o fywyd bob dydd ac yn ddull sylfaenol i gael mynediad ar-lein i nifer cynyddol o ddefnyddwyr, gall busnesau fod yn colli allan ar ganran fawr o'i marchnad drwy beidio cynnwys marchnata symudol yn rhan o’u gweithgarwch digidol.

 

Os ydych yn dymuno manteisio ar dechnoleg symudol i wneud y gorau o'ch cyfleoedd cwsmeriaid a gwerthu, mae gennym 4 awgrym allweddol a all eich helpu i roi cychwyn arni nawr!

 

Gwnewch eich gwefan yn symudol-gyfeillgar

 

Bydd gwefan sy’n anhylaw i ddyfeisiadau symudol nid yn unig yn peri poendod i ddarpar gwsmeriaid sy'n ymweld â'ch safle, ond hefyd yn cael effaith negyddol ar eich safle ar Dudalennau Canlyniadau Peiriannau Chwilio (SERPs). Yn dilyn diweddariad algorithm symudol-gyfeillgar Google, ystyrir gwefannau sydd wedi eu hoptimeiddio ar gyfer ffonau symudol yn fwy ffafriol na’r rheini sydd heb eu haddasu. Profwch pa mor symudol-gyfeillgar eich gwefan yma!

 

Byddwch yn gymdeithasol gyda’ch cynulleidfa

 

Mae'n haws nag erioed i gadw mewn cysylltiad â'ch cynulleidfa ar unrhyw adeg gan fod Media Literacy Tracker yn amlygu'r ffaith bod 73% o oedolion ar-lein yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn opsiwn rhad ac am ddim (neu gost isel) i fusnesau sydd am ymgysylltu â'u cwsmeriaid mewn amser real. Mae cyfryngau cymdeithasol yn rhoi cyfle gwych i chi, nid yn unig i ddatblygu'r brand busnes ar-lein, ond i ddechrau datblygu cysylltiadau hirhoedlog a allai weld cwsmeriaid yn datblygu i fod yn llysgenhadon brand ffyddlon.

 

Gwnewch hi’n hawdd talu ar ddyfeisiadau symudol

 

Gall ffonau symudol wneud myrdd o bethau ... gan gynnwys taliadau! Mae NFC (Near Field Communication) yn ffurf ar gyfathrebu digyswllt sy'n gwneud taliadau symudol yn bosibl. Yn ôl Berg, mae disgwyl i werthiant byd-eang o setiau llaw sy’n cynnwys NFC gyrraedd 700 miliwn o unedau ar draws y byd yn 2016. Gwnewch hi’n haws i gwsmeriaid dalu drwy ddefnyddio taliadau symudol. I’r cwsmeriaid hynny sydd ddim yn cario arian parod, neu sy’n ffafrio defnyddio eu dyfeisiau symudol i dalu, byddwch yn gwella'r broses werthu a chael gwared ar unrhyw rwystrau posibl i drosi. Bydd ymestyn eich opsiynau talu yn cynyddu’r siawns o gael defnyddwyr i brynu!

 

Ffyrdd cyflym i ddal eich cwsmeriaid

 

Gelwir y raffeg sgwâr du a gwyn sy'n aml yn ymddangos ar gylchgronau, pecynnu cynnyrch a deunyddiau marchnata eraill yn godau Cyflym Ymateb i'r Arolwg (QR). Gallai'r rhain fod yn ffordd gyflym, hawdd i gyfeirio eich cwsmeriaid at eich mannau cyswllt ar-lein. Gall darpar gwsmeriaid sganio’r codau gyda sganiwr QR ar eu dyfais symudol a gall eich helpu i yrru cwsmeriaid i dudalen glanio allweddol. Gall natur hygyrch ac uniongyrchol codau QR fod yn gyfle i gynyddu ymgysylltiad digidol gan ddarpar gwsmeriaid ac, yn y pen draw, gynyddu trosiadau.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen