Mae gwaith adeiladu’n sector cymhleth a chystadleuol iawn sy’n cael ei daro gan bwysau allanol sy’n gallu bygwth maint yr elw, y gorbenion, a’r llif arian. Mae’r heriau hynny wedi cael eu dwysau wrth i ansicrwydd economaidd oedi contractau; diwedd tebygol rhyddid i symud yn lleihau’r llafurlu; a phryderon ynglŷn â deunyddiau a chyllid nad oes dealltwriaeth lawn ohonynt hyd yma. Nid yw’n syndod felly bod busnesau yn y gadwyn gyflenwi'n troi at dechnoleg i reoli’r pethau y gallent.

A yw’r byd digidol wedi ennill ei blwyf mewn brics a morter wrth i gwmnïau atgyfnerthu seiliau yn ystod cyfnodau cythryblus?

Mae ymchwil Arolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2018 gan Brifysgol Caerdydd, yn nodi y gwelwyd newid enfawr y llynedd yn nifer y busnesau adeiladu bychan yn defnyddio rhyw ffurf o dechnoleg ar-lein i ddatrys problemau. Mae rhai’n ei defnyddio i gadw gwell rheolaeth ar y gadwyn gyflenwi ac i gael achrediad i fodloni rheoliadau’n gynt. Mae eraill yn ei defnyddio i finiogi prosesau gan ddefnyddio systemau rheoli prosiect a rheoli contractau ar-lein. Bu nifer fawr o fusnesau’n ceisio sefydlogi llif arian gyda phecynnau cyfrifon gwell, neu i ennill contractau newydd a denu gweithwyr newydd gan ddefnyddio marchnata digidol.

All diwydiant sy’n gysylltiedig â dulliau traddodiadol ddysgu gan y rhai sy’n mabwysiadu’r dechnoleg fodern?

Gellir gweld tystiolaeth o’r manteision gan gwmnïau sydd wedi manteisio ar yr hyfforddiant am ddim mae Cyflymu Cymru i Fusnesau’ yn ei ddarparu. Maent yn cynnwys Intrado, a dyfodd 300% dros dair blynedd a chyflogi 6 aelod newydd o staff. Celtest, wnaeth ddatgloi 2,000 o oriau mewn blwyddyn drwy arbedion effeithlonrwydd. A Hazelwood, sydd wedi cynyddu cynhyrchiant 20% ac wedi diogelu’r busnes at y dyfodol rhag gofynion cyfnewidiol y diwydiant. Felly, beth allwn ni ddysgu gan y cwmnïau hyn sy’n mabwysiadu'r dechnoleg fodern er gwaethaf y ffaith eu bod mewn diwydiant sy'n gysylltiedig â dulliau mwy traddodiadol?

Dywedodd Darren Sparkes o gwmni Intrado Consulting Engineers: “Mae cyfrifyddu ar-lein yn rheoli'r llif arian ac yn lleihau gwaith gweinyddol ac mae Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM) yn caniatáu i ni gynllunio prosiectau’n effeithiol a darbwyllo cleientiaid a’r gadwyn gyflenwi. Fe wnaethon ni lwyddo i dyfu 300% a chyflogi 6 aelod newydd o staff...”

Fel llawer o gwmnïau eraill, roedd gan y cwmni peirianneg sifil a strwythurol o Gaerdydd strategaeth uchelgeisiol ar gyfer twf a oedd yn dibynnu ar brosiectau’n rhedeg yn gyflym ac yn esmwyth. Felly, fe benderfynon nhw drawsnewid y ffordd yr oedd y cwmni’n gweithredu a mynd ati i fabwysiadu ffyrdd digidol o weithio yn 2015. Fe wnaethon nhw gyflwyno meddalwedd Rheoli Gwaith Adeiladu er mwyn cynnig modelau o ddelweddau digidol, yr wybodaeth ddiweddaraf o ran rheoli prosiect mewn amser real a gwell rheolaeth ar y gadwyn gyflenwi. Yn ogystal â hynny, fe wnaethon nhw fabwysiadu pecyn cyfrifyddiaeth ar-lein i reoli'r llif arian, lleihau gwaith gweinyddol, a chynllunio prosiectau’n effeithiol. Darllenwch y stori’n llawn.

Dywedodd Sparkes “Nid ydym yn dweud mai adnoddau digidol yw’r unig reswm pam rydym wedi elwa cymaint, ond mae wedi symleiddio’n prosesau mewnol ac wedi rhoi mantais i ni mewn diwydiant cystadleuol.”

Dywedodd Iwan Morgan o gwmni Celtest: “Mae ein systemau anfonebu ar-lein a riportio electronig yn arbed 2,000 o oriau’r flwyddyn i ni, sy’n rhoi mwy o amser i ni reoli’r nifer fawr o ymholiadau rydym yn eu derbyn drwy ein gwefan sydd wedi cael ei diweddaru neu drwy ein system ffonau VoIP rhatach...”

Gwelodd Celtest ganlyniadau tebyg. Mae'r cwmni’n cynhyrchu miloedd o adroddiadau ar gyfer cwmnïau adeiladu, peirianwyr sifil, cwmnïau chwarel a chwmnïau agregau i sicrhau eu bod yn bodloni’r safonau gofynnol. Mae’r rhain yn cynnwys pridd, concrid, asffalt ac agregau.

Flwyddyn yn ôl, penderfynodd y cwmni gael gwared â phapur a symud at ddigidol yn gyfan gwbl. Penderfynwyd mabwysiadu strategaethau marchnata digidol ac uwchraddio'r wefan i ddenu cwsmeriaid newydd. Fe symudon nhw hefyd at dechnoleg cwmwl fel y gallai'r technegwyr gyfleu gwybodaeth bwysig i’r swyddfa mewn amser real. Roedd hynny’n golygu y gallai adroddiadau gael eu cwblhau o fewn 24 awr yn hytrach na mewn tri neu bedwar diwrnod. Yn ogystal, roedd pecyn cyfrifyddiaeth ar-lein yn sicrhau bod anfonebau'n gallu cadw llygad ar y llif arian, a system ffonau VoIP yn arbed rhagor o arian. Darllenwch y stori’n llawn.

Roedd symud i ddigidol yn golygu bod patrwm gweithio wedi newid i sawl aelod o staff ac fe gymerodd hynny gryn dipyn o amser i arfer ag ef. Ond bellach mae pawb yn gefnogol, ac mae’r buddsoddiad wedi talu am ei hun yn barod,” meddai Morgan.

“Fe symudon ni i safle mwy am i ni ddefnyddio system rheoli contractau arbennig ag ap symudol i gynyddu cynhyrchiant 20% ac rydym wedi ennill contractau sylweddol newydd gyda chymorth gwefan wedi ei diweddaru...” Sharon Smith, Hazelwood Carpentry

Nid yw pob cwmni’n defnyddio technoleg ddigidol yn yr un ffordd. Penderfynodd cwmni Hazelwood Carpentry, sy’n cyflogi 29 o bobl ac sy’n gweithio i rai o’r contractwyr adeiladu mwyaf ledled Cymru a De-orllewin Lloegr ddewis system arbennig. “Mae’r penderfyniad wedi ein galluogi i reoli prosiectau’n fwy effeithlon drwy roi tryloywder llawn i’r tîm o ran costau ac amserlenni ar draws pob prosiect byw mewn amser real. Mae goruchwylwyr ar y safle yn mewngofnodi o bell drwy ap ar eu ffôn ac yn monitro beth sy’n cael ei wneud yn y swyddfa, fel y gallwn leihau achosion o ddyblygu. Mae hyn wedi disodli oddeutu 15 o daenlenni gwahanol a oedd yn cael eu cwblhau gan bobl ar ddarnau o bapur mewn gwahanol rannau o’r busnes, felly mae’n newid mawr,” meddai Smith. Darllenwch y stori’n llawn.

Mae 63% o gwmnïau adeiladu llai yng Nghymru wedi cymryd eu camau cyntaf ar eu siwrnai ddigidol

Felly, er gwaethaf y ffaith bod meddylfryd digidol ar ei gamau cynnar yn nhyb rhai o fewn y diwydiant adeiladu, mae eraill yn elwa ar y manteision. Y newyddion da yw bod 63% o fusnesau llai Cymru yn y sector hwn wedi cymryd y camau cyntaf ar eu siwrnai ddigidol. A yw’r ansicrwydd presennol yn y sector cymhleth a chystadleuol iawn hwn wedi peri’r teimlad ei bod yn gwneud synnwyr i reoli’r pethau y gall busnesau eu rheoli? A yw’r sector yn barod i ddilyn agwedd Intrado, Celtest, a Hazelwood wrth geisio datrys yr heriau drwy eu troi’n gyfleoedd i elwa drwy ffitrwydd digidol? Mae’r canfyddiadau yng ngwaith ymchwil Prifysgol Caerdydd, a’r adborth gan Cyflymu Cymru i Fusnesau yn awgrymu bod busnesau’n magu hyder a bod cymorth ar gael i’r rhai sydd eisiau newid.

Gall unrhyw fusnesau bach o fewn y gadwyn gyflenwi gwaith adeiladu sydd eisiau cymorth wrth ddelio â thechnoleg fodern gysylltu â Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael mynediad am ddim at weithdai, cyngor un i un ac ystod eang o ganllawiau, llwyddiannau eraill i ysbrydoli a’r canllaw sydd newydd gael ei gyhoeddi, sef Meddalwedd Hanfodol.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen