Noda’r Ffederasiwn Bwyd a Diod fod y diwydiant bwyd a diod yn cyfrannu’r swm anferth o £28.8 biliwn i’r economi, a bod allforion bwyd a diod y Deyrnas Unedig gwerth dros £22 biliwn yn 2017.

 

Gan ystyried y ffigyrau mawr, efallai y byddai’n eich synnu i glywed bod 97% o’r 7,000 o fusnesau gweithgynhyrchu bwyd a diod yn y Deyrnas Unedig yn fusnesau bach neu ganolig!

 

Boed eich bod yn gweithio i fan mewn gwyliau, newydd sefydlu eich caffi cyntaf, yn rhedeg tafarn boblogaidd neu fod gennych nifer o fentrau, bydd technoleg yn bwysig o ran sut rydych yn cynllunio tyfu.

 

Mae cwsmeriaid yn gwybod beth sydd ei angen arnyn nhw – gan gynnwys disgwyliadau ‘digidol’ cynyddol.

 

Er enghraifft, canfuodd Adroddiad Bwyd a Diod Waitrose 17 – 18 fod taliadau digyffwrdd eisoes wedi neidio o 5% i 38%. Ond nid yw ‘digidol’ yn dueddiad cynyddol o ran sut mae cwsmeriaid yn talu yn unig.

 

Erbyn hyn mae cwsmeriaid yn dymuno archebu ar-lein, gweld y fwydlen ar eich gwefan, rhannu adolygiadau ar TripAdvisor, postio am eu hymweliad ar gyfryngau cymdeithasol a derbyn diweddariadau a chynigion ar e-bost – ac nid yw hynny hyd yn oed yn ystyried sut rydych chi’n rheoli staff, trosiant stoc a rhedeg busnes ddydd i ddydd.

 

Mae’r blog hwn yn cynnwys offer ar-lein syml y gallwch eu defnyddio i arbed amser, symleiddio gwerthiannau a phrosesau archebu, denu mwy o gwsmeriaid a gwella safon eich perfformiad.

 

Yn fras, gall yr offer hwn helpu i wneud eich bywyd gwaith yn llawer haws!

 

System Talbwynt Electronig (EpoS)

 

Mae systemau EpoS yn wych ar gyfer rhoi opsiynau i gwsmeriaid o ran sut maent yn talu.

 

Boed eu bod yn dewis talu â cherdyn neu drwy ffôn clyfar, ni fyddwch yn colli unrhyw gwsmeriaid sy’n cerdded heibio na chwsmeriaid nad ydynt yn cadw arian parod arnynt. Ond mae rhagor!

 

Gall systemau EpoS wneud gwahaniaeth mesuradwy i’ch llinell isaf drwy eich helpu i reoli lefelau stoc a chadw trac ar wybodaeth cwsmeriaid.

 

Mae Wonderstuff a leolir yn Nhreorci wedi cynyddu gwerthiannau 33% ac mae wedi lleihau’r amser rheoli stoc 20% ers defnyddio system EPoS. Dysgwch fwy yma.

 

Datrysiadau Archebu Ar-lein

 

Mae rheoli archebion ar lwyfan digidol yn ffordd wych o awtomeiddio sut rydych yn cadw gwybodaeth cwsmeriaid, yn cymryd trafodion ac yn integreiddio eich systemau talu.

 

Arbedwch amser – yr amser a dreuliwyd yn cadw lle tra hefyd yn bachu’r cwsmeriaid hynny y maent yn dymuno derbyn cadarnhad ar-lein yn syth yn hytrach nag archebu dros y ffôn.

 

Dysgwch fwy am ddatrysiadau archebu ar-lein a ddyluniwyd ar gyfer BBaCh yng Nghyfeiriadur Meddalwedd am ddim Cyflymu Cymru i Fusnesau.
 

Gwnewch y mwyaf o gyfryngau cymdeithasol

 

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd hawdd, gost effeithiol o hyrwyddo busnes bwyd a diod.

 

Gallwch rannu lluniau o’ch eitemau blasus ar Instagram, postio diweddariadau am gynigion ar Twitter neu ofyn i gwsmeriaid adael adolygiadau ar Facebook. Gallwch hefyd roi cynnig ar hysbysebu a dargedwyd ar gyfryngau cymdeithasol i gyrraedd eich ardal leol a gyrru mwy o gwsmeriaid i’ch cyfeiriad.

 

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o ledu’r gair a derbyn adolygiadau cadarnhaol gan gwsmeriaid i ysgogi fwy byth o ddiddordeb yn eich busnes. Defnyddiodd Bang On Brewery gyfryngau cymdeithasol yn llwyddiannus i yrru galw, gan olygu y bu’n rhaid iddynt gynyddu cynhyrchiant 33% ar ôl 6 mis yn unig!

 

Dysgwch sut gallwch ddefnyddio offer amserlennu cyfryngau cymdeithasol i arbed amser o ran rheoli eich cyfrifon cymdeithasol wrth ymestyn allan i’ch cwsmeriaid ar yr un pryd.
 

Gwefan ddefnyddiol, ymgysylltiol

 

Eich gwefan yw’r lle i rannu gwybodaeth ddefnyddiol am eich busnes megis yr hyn rydych chi’n ei gynnig, ble y gall cwsmeriaid ddod o hyd i chi a sut i gysylltu â chi.

 

Dylech roi gwybodaeth i helpu cwsmeriaid i wneud penderfyniad, megis: bwydlenni’r tymor, ffurflenni archebu, rhifau ffôn, ble rydych chi’n gwerthu eich cynhyrchion a’r gwyliau rydych chi’n eu mynychu.

 

Nid yn unig fydd hyn yn helpu i ddenu cwsmeriaid, bydd yn gwella eich sgôr ar chwilotwyr – yn enwedig os ydych chi’n gweithio mewn ardal leol. Dysgwch fwy am sut i roi hwb i’ch sgôr, cyrraedd mwy o gwsmeriaid lleol a bod yn amlwg ymhlith y gystadleuaeth trwy ein blog SEO.

 

Gallwch hefyd ystyried rhannu diweddariadau, newyddion a phostiau diddorol ar ffurf blog. Gallai hyn fod yn bost byr wythnosol neu bob pythefnos gan gynnwys ryseitiau neu eiriau o gyngor.

 

Mae Judith Bond Cakes wedi cynyddu gwerthiannau 30% diolch i’w hymgyrch farchnata newydd gan ganolbwyntio ar flog y wefan a chyfryngau cymdeithasol. Dysgwch fwy am strategaeth Judith!

 

Mae’r geiriau o gyngor hyn yn 4 yn unig o’r ffyrdd hawdd y gallwch eu hystyried i wneud eich busnes bwyd a diod yn fwy ‘digidol-gyfeillgar’.

 

Os dymunech dderbyn cyngor mwy ymarferol o ran mynd i’r afael â thechnoleg ar-lein, cofrestrwch ar weithdy Cyflymu Cymru i Fusnesau am ddim nawr.

 

Rydym yn cynnwys popeth o gyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol i SEO a thechnoleg y cwmwl. Ewch i gael cipolwg!

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen