Pum Cyngor Doeth i Wella eich Cyfraddau Clicio Drwodd Talu Fesul Clic (TFC)

Os ydych chi’n buddsoddi mewn marchnata talu fesul clic (TFC) i roi hwb i weithgareddau optimeiddio eich peiriant chwilio, bydd rhaid i chi sicrhau eich bod yn cymryd y camau mwyaf effeithiol i greu traffig perthnasol i’ch gwefan.

 

Y fantais gyda marchnata TFC yw bod modd ei reoli’n fanwl gywir a’i ddiweddaru i sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich ymgyrch i wella amlygrwydd, i greu arweinwyr busnes ac i sicrhau elw ar eich buddsoddiad.

 

Dyma 5 cyngor doeth i helpu eich hysbysebion i dynnu sylw yng nghanol cystadleuaeth fawr, denu’r gynulleidfa rydych chi ei heisiau a rhoi hwb i’ch cyfradd clicio drwodd (CCD)!

 

Beth yw eich nod yn y pen draw?

 

Nid yw’n debygol mai cyfradd clicio drwodd dda yw nod eich ymgyrch hysbysebu. Bydd diffinio eich nod trawsnewid yn y pen draw (fel tanysgrifio i e-bost neu brynu) yn galluogi i chi dargedu’r hysbyseb gyda galw am weithredu clir ac iaith weithredol. Bydd pennu cymhelliant clir ar gyfer eich hysbysebion yn eich helpu chi i gyfathrebu’n fwy effeithiol ac yn cynyddu cyfradd clicio drwodd yr ymwelwyr a fydd yn fwy gwerthfawr i’ch busnes.

 

Gwnewch yn siŵr bod eich hysbyseb yn cael ei harwain gan fudd

 

Peidiwch â chanolbwyntio ar nodwedd neu swyddogaethau’r hyn rydych chi’n ei hybu yn unig, yn hytrach canolbwyntiwch ar y manteision fydd y defnyddiwr yn eu cael. Dylai eich hysbyseb ddangos yn glir y gwerth gaiff defnyddwyr o glicio drwodd a chwblhau’r siwrnai. Gall y manteision amrywio o rai ariannol i wella ffordd o fyw rhywun - cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn rhoi digon o gyhoeddusrwydd iddynt.

 

Bod yn Frenin neu’n Frenhines ar eiriau allweddol

 

Ochr yn ochr â defnyddio iaith glir ac apelgar, mae’n bwysig bod eich hysbysebion yn gwneud yn fawr o'r geiriau allweddol perthnasol sy’n gysylltiedig â’ch busnes, eich sector, eich lleoliad, eich cwsmeriaid a’ch cynnyrch neu eich gwasanaethau. Byddwch yn glyfar gyda’r geiriau allweddol rydych chi’n eu dewis, i sicrhau eich bod yn targedu eich hysbysebion ac yn denu’r defnyddwyr sydd fwyaf tebygol o ymwneud â’ch busnes. Byddwch nid yn unig yn gallu gwella eich amlygrwydd a’ch CCD ond hefyd byddwch yn denu defnyddwyr sy’n fwy tebygol o drawsnewid ar ôl clicio.

 

Edrych eto ar hysbysebion sy’n tanberfformio a’u hailweithio

 

Os nad yw eich hysbysebion yn gweithio cystal ag yr oeddech wedi’i obeithio i ddechrau, edrychwch arnyn nhw eto i ystyried beth mae’r gynulleidfa darged yn methu uniaethu ag o. Ydi'r testun yn ddifyr? Ydi’r galw am weithredu’n glir? Oes unrhyw werth i’r defnyddiwr? Yn lle addasu popeth ar unwaith, gwnewch newidiadau systematig fel eich bod yn gallu gwerthuso beth sy’n gweithio orau ac addasu ymgyrchoedd yn y dyfodol yn fwy effeithiol.

 

Mae’n bwysig ennill ymddiriedaeth defnyddwyr

 

Wrth i ddefnyddwyr ddod yn fwy dethol am sut maen nhw’n ymddwyn ar-lein, mae’n hanfodol eich bod yn dechrau meithrin ymddiriedaeth eich ymwelwyr o’r foment gyntaf wrth iddynt ymwneud â’ch busnes. Un ffordd hawdd o wneud hyn yw drwy hybu eich cyfraddau i roi arwydd ar unwaith eich bod yn fusnes cyfreithlon a dibynadwy y mae defnyddwyr eraill yn fodlon ei argymell. Bydd y lefel yma o ddidwylledd yn annog ymwelwyr sydd â phryderon am ddiogelwch o bosib.

 

Diddordeb mewn cael gwybod ym mha ffyrdd eraill y gall eich busnes wella ei allbwn digidol?

 

Ymunwch â Cyflymu Cymru i Fusnesau yn y Dosbarth Meistr Marchnata Digidol ac Ar-lein sy’n cael ei gynnal ledled Cymru. Cofrestrwch nawr!

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen