Pum Ffordd o Hysbysebu eich Busnes Bach Ar-lein

Erbyn hyn mae marchnad hysbysebion digidol y Deyrnas Unedig gwerth £5.56 biliwn, i fyny 13.8% ers 2016, yn ôl Internet Advertising Bureau. A dyfeisiau symudol sy’n gyrru llawer o’r twf hwn, wrth i wariant ar hysbysebion dyfeisiau symudol gyfrif am 43% o’r holl wariant ar hysbysebu digidol, sef cynnydd o 35%.

 

Bydd hysbysebu eich busnes ar-lein yn galluogi i chi dyfu eich presenoldeb ar-lein, cael eich gweld gan gynulleidfa lawer ehangach, ac os ydych chi’n ei wneud yn gywir, bydd yn eich helpu i droi cysylltiad yn fusnes.

 

Felly sut mae mynd ati i gychwyn?

 

Bydd Cyflymu Cymru i Fusnesau’n dangos pum ffordd y gallwch farchnata eich busnes bach yn fwy effeithiol ar-lein.

 

Dechreuwch flogio

 

Nid yw ysgrifennu blog yn golygu eich bod yn awdurdod arweiniol ar rywbeth y tu allan i’ch maes busnes. Er enghraifft, ni fyddai unrhyw un yn disgwyl i chi ysgrifennu blog am geir os ydych chi’n gwerthu dillad ar-lein. Y pwynt yw, chi sy’n adnabod eich maes busnes penodol ac mae hyn yn rhywbeth y gallwch flogio’n hyderus amdano.

 

Beth yw blog? Mewn termau syml, mae’n erthygl neu ddyddiadur ar-lein. Gallwch naill ai gynnal colofn eich blog neu ddefnyddio llwyfan am ddim megis WordPress a’i gysylltu yn ôl i’ch gwefan. Y peth pwysig yw sicrhau eich bod yn ei ddiweddaru’n gyson gan ychwanegu cynnwys a fydd yn denu eich cynulleidfa darged. Nid yn unig y byddwch yn dechrau eich gosod eich hun fel arbenigwr yn y diwydiant ond byddwch hefyd yn cynyddu’r cyfle y caiff eich gwefan ei chanfod mewn chwilotwyr. Mae chwilotwyr yn dwlu ar gynnwys newydd o safon uchel a bydd postiau cyson yn cadw eich safle yn edrych yn ffres ac yn fwy amlwg yn y safleoedd chwilio.

 

Marchnata drwy e-bost

 

Os ydych chi’n tybio a yw pobl yn defnyddio marchnata drwy e-bost bellach, mae’r cwmni ymchwil i’r farchnad dechnoleg, The Radicati Group wedi rhagweld y bydd 320 biliwn o negeseuon e-bost yn cael eu hanfon bob dydd gan fusnesau a defnyddwyr erbyn 2021. Mae marchnata drwy e-bost yn parhau i fod yn un o’r ffyrdd rhataf a mwyaf effeithiol o gyfathrebu gyda’ch cwsmeriaid. Gall helpu i gryfhau eich perthnasau, adeiladu eich brand a chynhyrchu gwerthiannau. Mae defnyddio system e-bost hefyd yn eich galluogi i gyrraedd eich cwsmeriaid ar unrhyw ddyfais.

 

Mae gan Mailchimp ddewisiad am ddim am byth, mae’n cynnig dyfais i greu templed, ac offer awtomatiaeth am ddim. Gallwch ei ddefnyddio i amserlennu negeseuon e-bost, anfon negeseuon o groeso, negeseuon ynghylch gwaredu cartiau siopa, hysbysiadau, a mwy. Cyn i chi ddechrau, sicrhewch eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliad Diogela Data Cyffredinol (GDPR) newydd – dysgwch fwy.

 

Tâl â phob clic (PPC)

 

Mae Google yn dylanwadu ar fyd y chwilotwyr sy’n golygu mai Google AdWords yw’r llwyfan hysbysebion mwyaf yn y Deyrnas Unedig ar gyfer marchnata PPC. Mae AdWords yn caniatáu i chi dargedu cwsmeriaid drwy eiriau allweddol, lleoliad, demograffeg ac ymddygiad. Yn dibynnu ar y math o ymgyrch rydych chi’n ei dewis gallai eich hysbysebion ymddangos ymhlith canlyniadau chwilio Google, ar apiau Google ac ar safleoedd partner, ac ar wefannau trydydd parti y mae eich marchnad darged yn ymweld â nhw drwy Google Display Network.

 

Mae cost ynghlwm â hyn ond mae AdWords yn caniatáu i chi osod cyllideb ddyddiol i gadw rheolaeth dros eich costau, ac nid oes gofyniad am isafswm gwariant. Os ydych chi’n defnyddio AdWords am y tro cyntaf mae Google wedi gosod canllaw i’ch helpu i gychwyn arni. Mae Bing Ads yn gweithio mewn ffordd debyg ond efallai y bydd yn ddewisiad rhatach am ei fod yn berchen ar gyfran lai o’r farchnad chwilotwyr. Mae’r ddau lwyfan yn galluogi i chi fonitro a mesur canlyniadau er mwyn i chi gadw llygad ar yr hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio.

 

Hysbysebion Facebook

 

Mae Facebook yn parhau fel brenin y cyfryngau cymdeithasol ac mae’n cynrychioli gofod hysbysebu gwych ar gyfer busnesau bach. Mae Facebook Ads yn eich galluogi i gyrraedd cynulleidfaoedd penodol yn seiliedig ar eu lleoliad, eu demograffeg, eu diddordebau, eu hymddygiad, a’u cysylltiadau. Golyga hyn y gallwch dargedu pobl mae’n debygol y bydd ganddynt ddiddordeb yn eich cynnyrch neu’ch gwasanaeth os ydynt wedi chwilio amdanoch chi ai peidio.

 

Gall Facebook Ads fod yn ffordd gost effeithiol iawn o gyrraedd cynulleidfa enfawr. Gofynnwch i Fit My Floor, sef busnes o Gasnewydd sy’n gwario £150 y mis ar gyfartaledd i gyrraedd dros 100,000 o bobl, ac sy’n cynhyrchu 34% o’i werthiannau drwy Facebook Ads. Yn yr un modd â Google AdWords mae Facebook Ads yn rhoi mynediad i chi i ddadansoddeg  er mwyn i chi allu mesur perfformiad eich hysbysebion a dyrannu gwariant yn ôl hynny.

 

Google My Business

Erbyn hyn mae dros hanner pob chwiliad ar Google yn cael ei gynnal ar ddyfais symudol ac mae traean o’r rhain yn ymwneud â lleoliad. Er syndod, nid yw nifer o fusnesau wedi ychwanegu eu hunain at restr busnesau lleol Google na hawlio eu lle arni. Pam bod angen un arnoch chi? Yn fras, i’w wneud yn haws i gwsmeriaid ddod o hyd i chi yn hytrach na dod o hyd i’ch cystadleuwyr.

 

Mae Google My Business yn offeryn am ddim sy’n eich galluogi i greu proffil busnes ar-lein: gan gynnwys manylion cyswllt, oriau agor, URL eich gwefan, disgrifiad, a chynhyrchion a gwasanaethau. Bydd eich cwmni’n ymddangos yn gyson ymhlith canlyniadau chwilio ar unrhyw ddyfais a bydd yn amlwg ar draws nifer o lwyfannau Google. Mae Google My Business hefyd yn eich galluogi i reoli eich rhestriad, rhyngweithio â chwsmeriaid, dilyn adolygiadau, a monitro ymddygiad a gweithredoedd eich cwsmeriaid.

 

I ddysgu am sut i dyfu eich busnes drwy farchnata ar-lein, cofrestrwch ar wasanaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau!

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen