P’un ai’n B2B neu B2C, mae llu o offer ac awgrymiadau ar-lein ar gael i helpu symleiddio sut rydych chi’n estyn allan i gysylltu â’ch cronfa cwsmeriaid rhyngwladol a’i rheoli.

Isod, rydym ni’n rhannu 11 o bethau a allai helpu eich busnes i dyfu ledled y byd:  

Protocol llais dros y rhyngrwyd
Gallai cadw mewn cysylltiad â chleientiaid a chwsmeriaid yn rhyngwladol fod yn hynod o gostus heb system ar waith. Bydd nifer o gyfarfodydd dal i fyny wythnosol yn arwain at fil mawr yn ddigon cyflym. Mae buddsoddi mewn system protocol llais dros y rhyngrwyd (VoIP) yn golygu y gallwch chi  ddal i fyny trwy ddefnyddio eich cysylltiad rhyngrwyd, gan arbed ar filiau ffôn costus. Darllenwch fwy am fuddion VoIP.

Fideogynadledda
Mae’n annhebygol bod gennych chi’r amser, yr egni na’r gyllideb i hedfan ledled y byd bob tro y mae angen i chi gyfarfod â chleient neu drafod prosiect newydd. Mae fideogynadledda yn ffordd rith wych i gyfarfod â chwsmeriaid ‘wyneb yn wyneb’ heb y drafferth.

Dogfennau yn y cwlwm
Mae storio ffeiliau a dogfennau yn y cwmwl yn ei gwneud hi’n hynod o hawdd cydweithio gyda rhywun mewn lleoliad arall. Gallwch ill dau fod yn gweithio o’r un ddogfen, a gwneud newidiadau ar yr un pryd heb orfod anfon nifer o ffeiliau, neu ffeiliau mawr, yn ôl ac yn ymlaen mewn negeseuon e-bost. Ni fydd bod mewn swyddfeydd gwahanol (na rhannau o’r byd!) yn rhwystro gweithio’n effeithiol.

Amserlennu’r cyfryngau cymdeithasol
Os ydych chi’n gweithio ar draws parthau amser gwahanol, efallai y bydd angen i chi ystyried defnyddio offeryn amserlennu i wneud yn siŵr eich bod chi’n anfon negeseuon y cyfryngau cymdeithasol a fydd yn ymddangos o flaen eich cynulleidfaoedd gwahanol ar amserau gwahanol. Mae gennym ni flog defnyddiol ar ddefnyddio offer amserlennu’r cyfryngau cymdeithasol yma.

Marchnata trwy e-bost
Ffordd wych arall i gyrraedd eich cynulleidfaoedd gwahanol mewn ffordd deilwredig yw marchnata trwy e-bost. Gallwch rannu eich rhestr data cwsmeriaid yn seiliedig ar eu lleoliad, yna gwnewch yn siŵr bod yr amser anfon, y cynnwys a’r cynhyrchion/gwasanaethau wedi cael eu teilwra i anghenion pob lleoliad. Mae awtomeiddio eich negeseuon e-bost yn golygu y gallan nhw gyrraedd mewnflychau eich cwsmeriaid pan fyddwch chi’n cysgu’n drwm!

Ieithoedd y wefan
Gan ddibynnu ar y lleoliadau allweddol lle’r ydych chi’n gweithio, efallai yr hoffech ystyried darparu eich gwefan mewn ieithoedd amrywiol a fydd yn addas ar gyfer eich cynulleidfa. Gallai hyn hyd yn oed fod o fudd i fusnesau dwyieithog yng Nghymru sydd eisiau mabwysiadu a hyrwyddo’r Gymraeg!

Blogio
Mae blogio yn ffordd wych i chi gysylltu ar lefel ddyfnach â’ch marchnadoedd gwahanol. Os oes tueddiadau penodol ar draws eich marchnadoedd gwahanol, gallwch deilwra ei gynnwys yn unol â hynny. I fod yn llwyddiannus yn rhyngwladol, mae’n bwysig eich bod chi’n adnabod anghenion gwahanol y rhannau gwahanol  o’ch cynulleidfa, a gwneud yn siŵr eich bod chi’n eu bodloni nhw.

Deall arlliwiau eich cynulleidfa
Fel y soniwyd yn y pwynt blaenorol, mae’n bwysig deall na fydd gan eich holl gynulleidfa ryngwladol yr un anghnion, ymddygiadau a diwylliant. Mae’n bwysig eich bod chi’n gwneud gwaith ymchwil i ddeall yr iaith a’r ymadroddion y mae eich cynulleidfa yn eu defnyddio, a all effeithio ar yr allweddeiriau rydych chi’n eu defnyddio. Yn yr un modd, dylech chi ystyried unrhyw arwyddocâd anffodus o ran y geiriau rydych chi’n eu defnyddio, er mwyn sicrhau na fydd yn achosi unrhyw gamgymeriad!

Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid
Gallai rheoli cwsmeriaid ar draws graddfa fawr fod yn ddryslyd ac anhrefnus heb ddull trefnu cadarn. Gallai ystem CRM ddarparu ffordd syml ond effeithiol o storio eich data i gadw trefn ar eich cysylltiadau cwsmeriaid cynyddol, a gwneud yn siŵr na fyddwch chi’n colli allan ar gyfleoedd gwerthu.

Offer rheoli prosiectau
Mae’n debygol y bydd gennych chi nifer o ymgyrchoedd gwahanol ar waith ar yr un pryd ar draws eich cynulleidfaoedd gwahanol, felly mae offeryn rheoli prosiectau yn angenrheidiol. Gall hyn eich helpu chi i gael amserlen a throsolwg o’r gweithgareddau sy’n digwydd i wneud yn siŵr na fyddwch chi’n anghofio unrhyw beth nac yn gollwng y bêl.

Taliadau ar-lein
Os yw pobl yn defnyddio eich gwefan i brynu cynhyrchion a gwasanaethau, dylech wneud yn siŵr eich bod chi’n bodloni eu hanghenion a’u disgwyliadau. Mae cwsmeriaid yn disgwyl gallu defnyddio’r dull talu sydd hawsaf iddyn nhw (fel arall, efallai y bydd ei hannog nhw i beidio â phrynu). Mae angen i’r broses o gwblhau trafodyn fod yn syml ac yn eglur o ran costau, yn enwedig os yw’n cynnwys costau dosbarthu rhyngwladol.

Mae ein Cyfeiriadur Meddalwedd defnyddiol yn rhoi cyngor ar y math o offer a meddalwedd y gallech eu hystyried.

Os ydych chi eisiau cyngor mwy teilwredig i dyfu eich busnes, cofrestrwch nawr ar gyfer gwasanaeth rhad ac am ddim Cyflymu Cymru i Fusnesau i gyrchu cyfarfod un i un gyda Chynghorydd Busnes Digidol, a chynllun gweithredu rhad ac am ddim.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen