Mae offerynnau amserlennu cyfryngau cymdeithasol yn un o’r ffyrdd gorau o leihau gwaith i fusnesau!

 

Os ydych chi’n dymuno gwneud y defnydd mwyaf o gyfryngau cymdeithasol ond nid oes gennych amser i eistedd a gwirio cyfrifon amrywiol a phostio drwy gydol y dydd yna bydd offeryn amserlennu’n gyfaill gorau newydd i chi.

 

Mae nifer o offerynnau cyfryngau cymdeithasol ar gael ac, yn dibynnu ar faint eich busnes, fel arfer mae’r offerynnau am ddim neu’n gost isel. Ymhlith rhai o’r llwyfannau y gallech eu hystyried mae Hootusite, Tweetdeck, Buffer, SocialOomph a Sprout Social.

 

Er bod eu nodweddion a’u buddion yn amrywio (a gall un fod yn well ar gyfer eich busnes na’r llall), yn gyffredinol mae’r llwyfannau hyn yn ei wneud yn haws i chi amserlennu, rheoli a dadansoddi eich postiau cymdeithasol.

 

Efallai y byddant hefyd yn cynnig offerynnau defnyddio i hidlo sgyrsiau yn ôl geiriau allweddol neu leoliad i sicrhau eich bod yn gwrando ar yr hyn mae pobl yn ei ddweud am eich brand, eich cystadleuwyr a’r diwydiant (gan ddileu’r gwaith caib a rhaw i chi!).

 

Darllenwch isod 4 ffordd y gallwch ddechrau gwneud y defnydd mwyaf o offerynnau amserlennu cyfryngau cymdeithasol!

 

Lluniwch eich cynllun

 

Dechreuwch gyda chynllun syml ar gyfer amserlennu eich cyfryngau cymdeithasol

 

Efallai yr hoffech ystyried:

  • Diwrnod neu amser penodol bob wythnos pan fyddwch yn eistedd ac yn amserlennu postiau

  • Faint o bostiau y dymunech eu hamserlennu ar gyfer pob wythnos, er enghraifft

  • Y math o gynnwys y dymunech ei rannu a’r cymarebau rhwng gwerthiannau ac ymgysylltu

Cofiwch y dylai’r cynnwys hwn ar ffurf ‘llwyth’ fod yn beth arferol i chi megis blogiau, cynigion, geiriau o gyngor, fideos a gwybodaeth ddiddorol arall sy’n cadw eich proffil yn weithredol ac yn ymgysylltu defnyddwyr. Peidiwch â chynnwys unrhyw beth a phopeth ar eich proffil!

 

Bydd y cynllun hwn yn rhoi cyfle ac amser penodol i chi eistedd a meddwl am yr hyn rydych yn dymuno ei ddweud a’i gyflawni ar gyfer yr wythnos i ddod. Bydd gwneud hyn yn nodwedd reolaidd o’ch wythnos yn sicrhau nad ydych chi’n anghofio am eich proffiliau ac mae’n llawer mwy tebygol y bydd yn dod yn arfer hawdd ei drin!

 

Profwch yr amser gorau a’r cynnwys gorau i’w bostio

 

Defnyddiwch eich offerynnau amserlennu i roi cynnig ar bostio ar ddiwrnodau gwahanol, amseroedd amrywiol a mathau o gynnwys i weld sut mae eich dilynwyr yn ymateb. Sut mae’r newidiadau’n effeithio ar ymgysylltu?

 

Y buddion ynghlwm â defnyddio offeryn amserlennu ar gyfer y gweithgarwch hwn yw y cewch gyfle i brofi a gwella eich gweithgarwch heb orfod treulio amser yn ystod eich gweithgareddau ddydd i ddydd. Mae’r offeryn yn gwneud y gwaith ar eich rhan!

 

Ar ôl i chi gynnal rhywfaint o brofion, gallwch ddechrau deall pa amseroedd a chynnwys yw’r gorau ar gyfer y busnes. Yna gallwch ganolbwyntio ar yr hyn sy’n gweithio, yn hytrach na gwastraffu amser ar amserlennu postiau nad ydynt mor effeithiol.

 

Peidiwch â throi’n robot!

 

Ni fydd offerynnau amserlennu’n gwneud yr holl waith ar eich rhan. Mae’n bwysig eich bod yn buddsoddi rhywfaint o’r amser rydych chi’n ei arbed ar reoli eich cyfryngau cymdeithasol yn ôl i mewn i adeiladau perthnasau gyda’ch cwsmeriaid yn ystod amser go iawn.

 

Faint bynnag mor wych yw’ch gweithgarwch cymdeithasol a amserlennwyd, ni fydd yn cyfrif dim os ydych chi’n anghofio ymgysylltu â chwsmeriaid y maent wedi treulio eu hamser yn rhoi sylwadau neu’n ymgysylltu â chi.

 

Treuliwch amser yn ymateb i’w hymholiadau a’u hadborth, neu hyd yn oed yn postio diweddariadau ar hap am yr hyn sy’n digwydd y diwrnod hwnnw neu ymunwch â sgyrsiau diddorol y diwydiant.

 

Adolygwch eich dadansoddeg

 

Gwnewch y mwyaf o offerynnau’r llwyfan i fireinio eich gweithgarwch.

 

Bydd y mwyafrif o lwyfannau amserlennu’n cynnig amrywiaeth o ddadansoddeg i’ch helpu i fonitro a deall lefel berfformiad eich postiau a sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â nhw.

 

Bob wythnos, dylech edrych ar sut mae dilynwyr wedi ymgysylltu â’ch postiau a’ch cynnwys penodol i helpu i ffurfio’r gweithgarwch y byddwch yn ei amserlennu ar gyfer yr wythnos ganlynol. Bydd hyn yn sicrhau mai’r unig bostiau rydych chi’n eu rhannu yw’r rheiny sy’n debygol o gyflawni rhywbeth; boed yw hynny’n ymwneud ag annog cwsmeriaid i roi sylwadau, gyrru ymwelwyr i’r wefan neu gynyddu gwerthiannau.

 

Chwilio am ragor o gyngor ar gyfryngau cymdeithasol i dyfu eich busnes ar-lein?

 

Cofrestrwch ar y Gweithdy Cyfryngau Cymdeithasol am ddim gyda Chyflymu Cymru i Fusnesau.

 

Rydym eisoes wedi helpu siop annibynnol y stryd fawr i gynyddu trosiant 170% trwy gyfryngau cymdeithasol!

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen