Profiad y cwsmer yw'r prif ddangosydd newydd ar gyfer defnyddwyr darbodus.

 

Mae defnyddwyr yn disgwyl mwy gan frandiau ac, yn ôl astudiaeth gan Walker

 

Byddai 86% o brynwyr hyd yn oed yn talu mwy am well profiad i’r cwsmer

 

Dangosodd yr ymchwil y bydd profiad y cwsmer yn bwysicach na phris a chynnyrch fel gwahaniaethydd brand allweddol i ddefnyddwyr erbyn 2020.

 

Os ydych am i'r busnes greu argraff mewn marchnad gystadleuol, yna rhaid gwneud mwy na siarad at eich cynulleidfa bosib. Mae'n hanfodol canolbwyntio ar roi profiad rhagorol i gwsmeriaid  yn hytrach na neges yn unig. Mae'n bryd meddwl am eich gweithgarwch a llwyfannau marchnata fel cyfle i sgwrsio, ac nid fel megaffon.

 

Mae’r llwyfannau rydych yn eu rheoli, y cynnwys rydych yn rhannu a’r gwasanaeth cwsmer rydych yn ei gynnig oll yn effeithio ar brofiad y cwsmer. Mae'n bwysig bod pob un o'ch pwyntiau cyswllt, boed ar-lein neu’n ffisegol yn gyson yn yr hyn a’r modd maent yn rhannu negeseuon. Mae hyn yn bwysig gan ei fod yn cyfrannu at ddatblygu brand sy’n adnabyddus a dibynadwy ac, yn ôl zendesk, mae 87% o gwsmeriaid yn credu bod angen i frandiau wneud fwy o ymdrech i ddarparu profiad cyson.

 

Yr allwedd i greu brand cryf, cystadleuol a deniadol yw cyflwyno profiad cyson ac effeithiol i gwsmeriaid. Gallai technoleg ddigidol ddarparu'r offer hanfodol i'ch helpu i ddatblygu system ddibynadwy a hylaw ar gyfer cynhyrchu a chyflwyno’r profiad y cwsmer a ddymunir.

 

Dyma bum ffordd y gallwch feithrin profiad gwych i gwsmeriaid:

 

Diffiniwch y profiad rydych am ei gynnig i’r cwsmer

 

Dechreuwch drwy ddiffinio’r profiad cwsmer gorau posib ar draws eich holl lwyfannau. Dylai hyn adlewyrchu eich personoliaeth brand a disgwyliadau cwsmeriaid o’ch busnes. Unwaith byddwch wedi gosod eich nodau, gallwch greu amcanion penodol a rhoi tactegau ar waith i ddechrau datblygu a chyflawni’n effeithiol.

 

Byddwch yn hylaw

 

Mae'n bwysig bod eich pwyntiau cyswllt ar-lein yn hylaw. Dyma elfen sylfaenol iawn o brofiad y cwsmer ond, o’i wneud yn wael, gallech golli cwsmeriaid. Gwnewch yn siŵr bod eich gwefan yn llwytho’n gyflym, yn rhedeg yn effeithiol, y dolenni i gyd yn gweithio ac y gall cwsmeriaid symud yn hawdd o gwmpas y llwyfan. Os yw ymwelwyr yn cael trafferth i ddefnyddio eich gwefan, mae’n debygol y byddant yn gwylltio, clicio, a gadael gyda barn negyddol am eich brand.

 

Optimeiddio ar gyfer dyfeisiadau symudol

 

A all defnyddwyr ddefnyddio eich gwefan yn effeithiol trwy eu ffonau symudol? Os mai na yw’r ateb neu os ydych yn ansicr, mae'n bryd blaenoriaethu optimeiddio  ar gyfer dyfeisiadau. Ar 21 Ebrill 2015, ehangodd Google y defnydd  "symudol-gyfeillgar" fel arwydd safle sy'n golygu  byddai busnesau â safleoedd sy’n barod ar gyfer dyfeisiadau symudol yn ymddangos yn uwch ar Dudalennau Canlyniadau’r Peiriant Chwilio (SERPs) na'r rhai heb safleoedd symudol-gyfeillgar. Defnyddiwch brawf Mobile Friendly Test Google i gael gwybod sut mae eich busnes yn perfformio ar ddyfais symudol.

 

Personoli ac awtomeiddio

 

Mae sicrhau bod eich marchnata yn amserol, personol a chyson yn haws nag erioed. Gall llwyfannau awtomeiddio marchnata eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar dechnoleg ddigidol i gyfathrebu â'ch cwsmeriaid, er enghraifft, e-bost gair o groeso, gwerthu dilynol neu ymgyrchoedd sbarduno yn seiliedig ar gamau gweithredu ymwelwyr. Drwy ddefnyddio data personol ac ymddygiadol, gallwch dargedu defnyddwyr a chwsmeriaid yn benodol ar sail eu diddordebau a gweithgareddau, gan wneud yn siŵr eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

 

Rheoli eich Cysylltiadau Cwsmeriaid

 

Mae system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) yn llwyfan a all eich helpu i reoli rhyngweithio â darpar gwsmeriaid a rhai presennol. Bydd system CRM yn golygu y gallwch gasglu, storio a dadansoddi data am hanes unrhyw gwsmer gyda'ch busnes er mwyn gwella’r cysylltiad, ac anfon negeseuon wedi'u targedu, cadw mwy o gwsmeriaid a chynyddu gwerthiant. Drwy ddeall sut mae cwsmeriaid wedi rhyngweithio gyda'ch busnes o'r blaen, gallwch wneud yn siŵr eich bod yn cyflwyno gwasanaeth wedi'i dargedu a chydnabod a gwerthfawrogi eu hymgysylltiad gyda'ch busnes.

 

Mae cyflwyno profiad cwsmer rhagorol a chyson yn ddull aml-haenog a gall fod yn ddryslyd. Gall technoleg ddigidol eich helpu i ddeall eich cysylltiadau gyda chwsmeriaid a rheoli'r ffordd rydych yn darparu’r profiad ar eu cyfer. Cofiwch, mae profiad cwsmeriaid rhagorol yn broses barhaus felly dechreuwch gyda'r 5 cam hwn a gallwch ddechrau ar y daith i ddatblygu cysylltiadau cwsmeriaid hirhoedlog.

 

Hoffech chi ddysgu mwy am ddefnyddio technoleg ddigidol i ddatblygu gwell cysylltiadau cwsmeriaid?

 

Ymunwch â Chyflymu Cymru i Fusnesau mewn Gweithdy ymarferol i Ysgogi Newid a dysgu sut gall technoleg ddigidol eich helpu i ddenu a chadw cwsmeriaid, rhoi hwb i elw a chyflymu twf eich busnes.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen