Sut i wneud eich Gwefan yn fwy Hygyrch

Fel y dywed Microsoft “nid oes unrhyw gyfyngiadau i’r hyn y gall pobl ei gyflawni pan mae technoleg yn adlewyrchu amrywiaeth pawb”. Gan ystyried y ffaith bod gan 1 person ym mhob 5 yn y DU anabledd, mae’n bwysig ein bod yn rhoi hygyrchedd wrth wraidd yr hyn a wnawn.

 

Gall gwella hygyrchedd helpu pobl ag anableddau sy’n ymwneud â gwelededd, clyw, niwroamrywiaeth, dysgu, symudedd ac iechyd meddwl, yn ogystal ag adlewyrchu’r holl ddefnyddwyr fydd â gwahanol anghenion ar adegau gwahanol ac o dan wahanol amgylchiadau.

 

Yn syml iawn, mae hygyrchedd yn ymwneud â sicrhau y gall cynifer o bobl â phosibl ddefnyddio eich gwasanaeth. Mae hyn yn golygu nad yw unrhyw un yn cael ei eithrio o’ch gwasanaeth - a dim ond da all ddod o hynny o ran maint eich cynulleidfa bosibl!

 

Mae dechrau meddwl am hygyrchedd eich gwasanaeth cyn gynted â phosibl yn hollbwysig gan ei fod yn haws (ac yn tueddu i gostio llai) i unioni unrhyw rannau o’ch gwasanaeth nad ydynt yn hygyrch cyn i chi fynd yn rhy bell.

 

Os ydych yn ddigon ffodus i beidio â gorfod meddwl erioed am sut rydych yn defnyddio busnes ar-lein, mae’n bosibl na fyddwch yn ymwybodol o’r problemau y gellir eu hachosi - nac o’r offer a’r argymhellion i helpu i’w hosgoi ychwaith.

 

Er enghraifft, mae AbilityNet yn pwysleisio y gall cynllun sy’n denu sylw fod yn ddiddorol i rai, ond gall “dyluniad gormodol, gor-ddefnyddio lliwiau a ffurfdeipiau” atal nifer o ddarllenwyr hefyd rhag defnyddio’ch gwefan. Fodd bynnag, mae nifer o ffyrdd y gallwch atal eich gwefan rhag bod yn hunllef i’r rhai sydd â phroblemau hygyrchedd.

 

Beth all eich busnes ei wneud i wella hygyrchedd ei wefan?

Ffont

 

Gall y math o destun rydych yn ei ddefnyddio effeithio ar ddarllenadwyedd. Mae dau brif fath o ‘ffurfdeip’, sef Serif a Sans Serif. Yn gyffredinol, gall pobl ag anawsterau darllen neu namau gweledol ddarllen ffontiau Sans Serif yn haws.

 

Dylech osgoi defnyddio gormod o ffontiau a ffurfdeipiau ar dudalen oherwydd gall fod yn anodd gwahaniaethu rhyngddynt, a gwneud i’r dudalen edrych yn anniben neu’n ddryslyd.

 

Eglurder

 

Mae nifer o ffactorau sy’n effeithio ar ba mor glir yw tudalen ar eich gwefan. Dylech sicrhau eich bod yn defnyddio digon o liwiau cyferbyniol fel bod y testun yn amlwg yn erbyn y cefndir. Mae rhai lliwiau cyferbyniol yn benodol o fuddiol i bobl ag anawsterau dysgu neu ddyslecsia.

 

Mae’n bwysig y gellir cynyddu maint y ffont ar eich gwefannau yn unol â chynnwys arall ar eich gwefan. Er enghraifft, dylech osgoi testun sy’n gorlifo dros y blychau testun drwy sicrhau bod y blychau’n cynyddu yn ôl y testun.

 

Ynghyd â hyn, mae’n bwysig eich bod yn fformatio eich testun, hynny yw defnyddio priflythrennau, llythrennau trwm ac italig, cyn lleied â phosibl oherwydd gallant fod yn anodd eu deall neu eu gweld i rai defnyddwyr.

 

Strwythur

 

Bydd strwythur penawdau cywir ar eich gwefan (megis p1 a p2) yn galluogi defnyddwyr rhaglenni darllen sgrin i lywio’r dudalen yn hawdd.

 

Yn ogystal, bydd ffocws bysellfwrdd clir a hawdd i’w ddilyn yn galluogi defnyddwyr sy’n defnyddio bysellfwrdd yn unig i lywio o amgylch y dudalen yn hawdd.

 

Lluniau

 

Gall defnyddio lluniau fod yn ffordd wych o gefnogi’r hyn sy’n cael ei ddweud yn y testun. Mae hyn yn benodol o ddefnyddiol i helpu darllenwyr â dyslecsia neu anawsterau dysgu i ddilyn cynnwys y testun.

 

Mae’n bwysig bod y lluniau ar eich gwefan wedi’u tagio â ‘thagiau eraill’ hefyd y bydd rhaglenni darllen sgriniau yn eu defnyddio i ddisgrifio cynnwys y llun i’r rhai â namau gweledol.

 

Capsiynau fideos

 

Os yw’ch busnes yn defnyddio fideos, dylech gapsiynnu’r synau pwysig megis iaith lafar, cerddoriaeth, chwerthin a sŵn. Dylent gael eu cysoni â’r cynnwys gweledol i roi cyd-destun iddo.

 

Gallai hyn gefnogi ymwelwyr byddar neu â namau clywedol, yn ogystal â phobl ag anableddau gwybyddol a dysgu sydd angen gweld a chlywed y cynnwys i’w ddeall.

 

Mae hyn hefyd yn fuddiol i’w ddefnyddio mewn amgylcheddau swnllyd neu dawel lle mae’n bosibl na fydd yr ymwelydd yn gyfforddus â chwarae’r cynnwys yn uchel.

 

Adnabod llais

 

Mae hyn yn cefnogi defnyddwyr ag anableddau corfforol na allant ddefnyddio bysellfwrdd na llygoden, pobl â chyflyrau parhaol megis anafiadau straen ailadroddus a’r rhai sydd angen defnyddio eu llais yn hytrach na theipio. Gellir defnyddio rhaglenni adnabod llais i arddweud testun i mewn maes ffurf, yn ogystal â llywio o amgylch dolenni a botymau.

 

Dim ond rhai ffyrdd syml yw’r rhain i’ch helpu i wneud eich gwefan yn hygyrch i bob defnyddiwr sydd â diddordeb yn eich cynhyrchion neu’ch gwasanaeth. Nid yn unig y byddwch yn elwa ar gyrraedd cynulleidfa ehangach, ond byddwch hefyd yn sicrhau bod eich brand yn gynhwysol ac yn croesawu pawb.

 

Gallwch ddysgu rhagor am brif elfennau hygyrchedd gwefan a sut maent o fudd i bawb ar wefan Cynllun Hygyrchedd Gwefan a gwefan y Llywodraeth.

 

Chwilio am fwy o gymorth cyffredinol i wella eich gwefan a gwella’ch SEO?

 

Cofrestrwch gyda gwasanaeth am ddim Cyflymu Cymru i Fusnesau nawr i gyrchu gweithdy, cael cyngor un wrth un a chael adolygiad o’ch gwefan.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen