1. Ynglŷn â’r canllaw hwn

Bydd y canllaw hwn yn rhoi gwybod i chi:

Bydd y canllaw hwn yn rhoi gwybod i chi:

 • Pam mae offer ar-lein yn newid y prosesau gweithgynhyrchu
 • Sut mae gweithgynhyrchwyr yn defnyddio’r dechnoleg newydd
 • Datblygiadau pwysig i’r dyfodol mewn technoleg ddigidol
 • Cyngor ar fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg ddigidol yn y sector gweithgynhyrchu

Mae gweithgynhyrchu yn y DU yn parhau i fod yn sector anferth

Ar hyn o bryd, mae sector gweithgynhyrchu’r DU yn cyflogi 2.7 miliwn o bobl ac yn cyfrannu 44% at gyfanswm ein hallforion. Y DU yw’r wythfed gweithgynhyrchwr mwyaf yn y byd ac mae busnesau bach a chanolig yn chwarae rhan allweddol yn y sector, gan gyfrannu 57% at allbwn y DU.

Mewn adroddiad diweddar gan y Llywodraeth, nodwyd mai prif gryfderau sector gweithgynhyrchu’r DU yw ei weithlu hynod fedrus, y newid sydd ar waith yn y diwydiant o nwyddau ansawdd isel i nwyddau ansawdd uchel, ei fuddsoddiad cynyddol mewn ymchwil a datblygu, a’r ffordd mae’r diwydiant yn gwella ei ddefnydd o systemau awtomeiddio a thechnolegau newydd.

Mae Band-eang Cyflym Iawn yn arloesi

Mae angen i fusnesau yn y sector hwn allu trosglwyddo symiau mawr o ddata yn gyflym, yn aml o fwy nag un lleoliad. Maent hefyd angen gallu arbed eu data wrth gefn yn gyflym a defnyddio’r dulliau cyfathrebu diweddaraf, fel offer cydweithio ar-lein. Maent felly angen y lled band uchel, y gwasanaeth o ansawdd a’r dibynadwyedd y gall Band-eang Cyflym Iawn eu darparu ar gyfer eu gweithrediadau. Mae Band-eang Cyflym Iawn hefyd yn galluogi gweithgynhyrchwyr i fanteisio ar y datblygiadau diweddaraf mewn cyfrifiadura Cwmwl.

 “Mae’n anodd cofio sut gwnaethom ni ymdopi cyn mynd yn ddigidol.”

Llwyddodd Celtest i ryddhau 2,000 o oriau mewn arbedion effeithlonrwydd o ganlyniad i gymorth Cyflymu Cymru i Fusnesau. Dysgwch sut.

2. Effaith bod yn ddigidol

Mae dyfodiad Band-eang Cyflym Iawn a chyfrifiadura Cwmwl yn golygu bod gweithgynhyrchwyr bach nawr yn gallu cael mynediad at y feddalwedd rheoli prosesau ddiweddaraf heb orfod gwario llawer o gwbl. Yn ogystal â lleihau gorbenion mewnol ar gyfer Technoleg Gwybodaeth (TG), mae cyfrifiadura Cwmwl modern yn golygu:

 • Y gellir ehangu neu leihau adnoddau cyfrifiadura yn hawdd yn unol â’r galw
 • Y gellir cyflwyno adnoddau cyfrifiadura fel gwasanaethau, yn hytrach na gorfod eu mewnosod o fewn busnes gweithgynhyrchwr
 • Bod gweithgynhyrchwyr ond yn talu am yr adnoddau maent yn eu defnyddio.

Ydych chi eisiau lleihau’r straen o redeg eich busnes? Cofrestrwch ar gyfer ein gweithdy rhad ac am ddim o’r enw Offer Ar-lein i Dyfu Eich Busnes.

3. Y buddion i weithgynhyrchwyr

Cyflymach i’w marchnata: gallai systemau TG traddodiadol gymryd amser hir i’w rhoi ar waith. Gellir gosod systemau seiliedig ar Gwmwl yn gyflym iawn.

Mynediad at gymwysiadau mwy pwerus: yn y gorffennol, dim ond y cwmnïau mawrion oedd yn gallu fforddio’r rhain. Bellach, gall busnesau bach a chanolig fforddio cael mynediad at rai o’r cymwysiadau mwyaf soffistigedig sy’n golygu bod y gystadleuaeth yn decach.

Mwy o ystwythder: Gall busnesau bach a canolig ymateb yn gyflymach i dueddiadau sy’n newid heb orfod buddsoddi mewn seilwaith TG newydd.

Gwell arloesi: Gall mynediad at y dechnoleg ddigidol ddiweddaraf helpu i gefnogi’r gwaith o ddatblygu cynhyrchion a phrosesau newydd.

Gwell cludadwyedd a chydweithio: Gall staff cwmnïau gael mynediad at ddata ac offer unrhyw le sydd â chysylltiad â’r rhyngrwyd – hyd yn oed ffonau clyfar. Mae hyn yn helpu gyda chynhyrchiant a chydweithio ar draws timoedd.

Diweddariadau di-ddiwedd: Gall busnesau bach a chanolig gael systemau sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, gan gael gwared ar yr angen i brynu meddalwedd newydd a sicrhau bod ganddynt systemau o’r radd flaenaf.

Gwell diogelwch: Mae gan y darparwyr cyfrifiadura Cwmwl blaenllaw seilwaith diogelwch cadarn sy’n cael ei ddiweddaru’n barhaus i fynd i’r afael â’r bygythiadau diweddaraf.

4. Sut gallwch chi ddefnyddio systemau digidol?

Cynllunio Adnoddau Menter (CAM): Mae systemau CAM modern yn hanfodol i weithgynhyrchwyr allu rheoli eu costau a gwella pa mor effeithlon maent yn gweithio. Mae’r cymwysiadau CAM Cwmwl diweddaraf yn helpu gweithgynhyrchwyr i gydlynu gweithgarwch gwerthu, prynu, cynhyrchu a rhestru yn agos. Mae mynediad at y systemau CAM diweddaraf a mwyaf pwerus yn golygu bod gweithgynhyrchwyr yn gallu rheoli eu costau gweithgynhyrchu’n well. Gall y systemau hyn wella gwaith Cynllunio Gofynion Deunydd (CGD) a chynllunio a rheoli prosiect hefyd.

 

Rheoli stocrestrau: Bellach, gall gweithgynhyrchwyr llai ddefnyddio rhai o’r offer gorau i olrhain lefelau cyflenwi a sicrhau bod y rhain yn cyd-fynd â’r galw gan gwsmeriaid. Mae’r mathau hyn o systemau yn hanfodol yn y byd cystadleuol o gynhyrchu ‘mewn pryd’. Mae rhaglenni soffistigedig ar gael ar gyfer sganio symiau enfawr o ddata hanesyddol er mwyn nodi tueddiadau sylfaenol a helpu i ragfynegi galw.

 

CAD (cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur): Mae llawer o brosiectau gweithgynhyrchu modern yn golygu bod angen cydweithio ar draws gwahanol dimoedd o beirianwyr ac arbenigwyr cynhyrchion, yn aml wedi’u lleoli mewn gwahanol leoliadau. Mae cyflwyno systemau CAD yn rhan o’ch system cyfrifiadura Cwmwl yn galluogi gwell cydweithio a gwaith tîm ar y mathau hyn o brosiectau. Mae lle hefyd i uwchraddio i ddefnyddio system gyfrifiadura fwy pwerus yn unol â graddfa a pha mor gymhleth yw’r prosiect.

 

Technoleg Symudol: Mae integreiddio systemau seiliedig ar gyfrifiadura Cwmwl â chyfathrebu symudol modern yn golygu y gall staff gael mynediad at holl ddata allweddol eu cwmni unrhyw le yn y byd. Mae hyn yn golygu y gall rheolwyr gadw mewn cysylltiad agos â’r prif safle gweithgynhyrchu a chydweithio’n agosach gydag aelodau tîm eraill. Daw olrhain stocrestrau yn llawer haws a daw’n bosibl rheoli’r gadwyn gyflenwi’n llawer tynnach. Gall staff nad ydynt ar safle’r busnes dal helpu i fonitro gweithredoedd, fel y gellir osgoi problemau posibl yn rhan o’r gwaith cynhyrchu. A gallai’r ffaith bod hi’n bosibl i staff gwerthu wirio, diweddaru a rhannu gwybodaeth amser real wrth fynd olygu’r gwahaniaeth rhwng ennill neu golli cyfle busnes newydd.

 

Systemau Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid (CRM): Mae systemau CRM sy’n seiliedig ar gyfrifiadura Cwmwl yn rheoli profiad y cwsmer i gyd ar un platfform, gan ddarparu un ystorfa wybodaeth lle caiff holl fanylion am y cwsmer a’i fanylion cyswllt eu cofnodi. Ar gyfer gweithgynhyrchwyr llai lle mae amser yn brin, gallant fod yn amhrisiadwy wrth helpu i adnabod pa gwsmeriaid sy’n cynhyrchu’r elw mwyaf iddynt – fel unigolion neu fel grwpiau – heddiw, ac o ran eu gwerth oes. Mae hyn yn eu galluogi nhw i neilltuo eu hymdrechion a’u hadnoddau yn y ffordd fwyaf proffidiol, a gwneud gwell asesiad o effeithiau tebygol strategaethau neu gynhyrchion newydd.

 

Data Mawr mewn gweithgynhyrchu: Mae Band-eang Cyflym Iawn ar y cyd â chyfrifiadura Cwmwl yn golygu y gall mwy o weithgynhyrchwyr ddefnyddio uwchgyfrifiaduron i ddadansoddi Data Mawr a chymhwyso’r wybodaeth hon i’w prosesau. Mae’r technegau hyn eisoes yn cael eu defnyddio er mwyn helpu i addasu dylunio cynnyrch, mireinio prosesau cynhyrchu, gwella mesurau rheoli ansawdd a rheoli risg yn y gadwyn fwyd. Er enghraifft, wrth reoli’r gadwyn fwyd mae dadansoddeg Data Mawr yn galluogi cwmnïau yn yr Unol Daleithiau i ragfynegi sut gallai digwyddiadau tywydd allanol fel stormydd eira a chorwyntoedd amharu ar eu cadwyn gyflenwi. Yna, maent yn gallu cyfrifo pa mor debygol yw hi y bydd oedi a threfnu bod y cyflenwyr wrth gefn priodol yn eu lle fel nad amherir ar y gwaith cynhyrchu.

 

Olrhain AAR (Adnabod Amledd Radio): Mae technoleg AAR wedi bod o gwmpas ers peth amser, ond yn y deng mlynedd diwethaf yn unig y mae wedi’i ddefnyddio’n ehangach, a hynny wedi’i yrru’n bennaf gan fanwerthwyr mawr. Wrth i’r duedd o droi at e-fasnach barhau, gyda Amazon nawr yn cynnig dosbarthu cynnyrch yr un diwrnod mewn rhannau helaeth o’r wlad, bydd y galw am y math hwn o olrhain soffistigedig yn parhau i dyfu. Mae dros 3 biliwn o dagiau AAR yn cael eu defnyddio yn yr Unol Daleithiau bob blwyddyn yn barod, gyda’r defnydd mwyaf mewn tagio dillad. Mae AAR nawr yn cael ei defnyddio yn y broses weithgynhyrchu, gyda chwmnïau yn defnyddio tagio i olrhain amryw gydrannau o fewn y broses. Er enghraifft, gall gweithgynhyrchwyr ceir ddefnyddio AAR i olrhain lleoliad cynwysyddion mae modd eu dychwelyd a ddefnyddir yn y broses gynhyrchu. Gall hyn gael gwared ar rai o’r gwallau a achoswyd gan bobl yn cynnal archwiliadau. Bellach, mae gan rai cwmnïau eu rhwydwaith AAR eu hunain sy’n dangos gwybodaeth amser-real am lif proses, gwaith ar y gweill, deunyddiau crai a stocrestrau a fwydir yn ôl i’w systemau CAM a chludo.

 

Cydweithio mwy soffistigedig: Mae pŵer y dechnoleg ddigidol ddiweddaraf yn chwyldroi’r ffordd y mae gweithgynhyrchwyr a’u cyflenwyr yn cydweithio ar brosiectau cymhleth. Mae’r Cwmwl yn galluogi gweithgynhyrchwyr, peirianwyr, dylunwyr a chwsmeriaid i gyfrannu at brosiectau ar y we, gan greu ffatri rithwir. Mae hyn yn helpu i gyflymu’r gyfradd y cyflwynir datblygiadau newydd i’r farchnad, yn lleihau costau, ac yn lleihau’r risg o wallau dylunio. Ac mae cydweithio effeithiol yn arbennig o bwysig ar gyfer gweithgynhyrchwyr bach sy’n aml yn canfod eu hunain yng nghanol cadwyni cyflenwi, gyda gwir angen i gyfathrebu’n effeithiol i fyny ac i lawr y gadwyn, yn ogystal â gyda chwsmeriaid a phartneriaid busnes eraill.

 

Mwy cynhyrchiol: Yn ogystal â’r mesurau mwy effeithlon a ddarparwyd drwy amserlennu gwaith yn well a mynediad ehangach at ddata, mae’r Cwmwl yn gwella cynhyrchiant yn rhan o dasgau swyddfa o ddydd i ddydd. Sylfaen sawl system seiliedig ar Gwmwl fydd platfform ar-lein fel Microsoft Office 365. Mae hyn yn darparu’r offer swyddfa hanfodol ar gyfer y busnes fel prosesydd geiriau, taenlenni ac e-byst ond mae hefyd yn cysylltu’r holl ddarnau eraill o feddalwedd sy’n benodol i’r diwydiant. Eto, gan ddefnyddio’r Cwmwl, gellir diweddaru’r systemau hyn yn barhaus ac ehangu eu capasiti i fodloni gofynion y busnes, heb yr angen i fuddsoddi mewn caledwedd newydd.

Prosesau symlach: Mae ymchwil gan Raconteur Custom Publishing yn dangos mai’r prif reswm pam mae cwmnïau gweithgynhyrchu’n buddsoddi mewn systemau TG newydd yw er mwyn gwella effeithlonrwydd eu prosesau mewnol (wedi’i ddilyn yn agos gan gyflymu arloesi). Gall integreiddio wir helpu i wella prosesau drwy sicrhau bod eich systemau meddalwedd a’ch cymwysiadau busnes oll yn gweithio gyda’i gilydd. Er enghraifft, gellid cynhyrchu gwerthiannau drwy feddalwedd e-fasnach, gyda’r manylion archebu’n cael eu nodi a’u pasio’n awtomatig i system CRM sy’n cefnogi pob gweithgarwch rhyngweithio â chwsmeriaid. Gallai’r manylion hyn gyfrannu at amserlennu gweithgareddau, yn ogystal â chael eu defnyddio i reoli stocrestrau a llunio dogfennaeth cludo. Hefyd, gallent lunio anfonebau priodol yn awtomatig ar gyfer cwsmeriaid, gyda’r system gyfrifo hefyd yn monitro pryd y caiff taliad ei wneud i’ch cyfrif banc.

 

Olrhain: Mae hyn yn ofyniad sy’n dod yn fwyfwy pwysig o fewn cadwyn gyflenwi unrhyw weithgynhyrchwr, yn enwedig felly mewn diwydiannau fel y diwydiant bwyd a’r diwydiant fferyllol. Mae’n helpu i bennu problem ac yn darparu’r gallu i alw cynnyrch yn ôl yn gyflym pe bai angen. Fodd bynnag, os nad oes gan eich busnes systemau cydgysylltiedig yna gall darparu manylion olrhain a sicrhau bod y llwybrau archwilio cysylltiedig ar waith gymryd llawer o’ch amser ac achosi llawer o broblemau. Gall integreiddio’r systemau digidol a ddefnyddir ar gamau amrywiol o’r gadwyn gyflenwi fod yn amhrisiadwy wrth olrhain pryd caiff deunyddiau crai eu prynu a’u derbyn, dilyn cynnyrch drwy’r gadwyn gyflenwi wrth iddynt basio rhwng sefydliadau ac yn y pen draw olrhain dosbarthu nwyddau i gwsmeriaid. Gall systemau integredig hefyd helpu i olrhain tarddiad sypiau penodol o gynnyrch a allai fod â phroblemau yn ogystal ag ymchwilio i gwynion.

 

Apiau Menter: Mae dyfodiad cyfrifiadura Cwmwl wedi arwain at fwy a mwy o gwmnïau yn defnyddio apiau wedi’u dylunio i wella eu prosesau. Yn ogystal ag apiau masnachol yn cael eu creu gan y darparwyr meddalwedd blaenllaw, mae rhai gweithgynhyrchwyr yn comisiynu eu apiau penodol eu hunain wedi’u dylunio i fodloni anghenion penodol eu busnes. Dyma un o’r meysydd sy’n tyfu gyflymaf ar gyfer datblygu apiau newydd.

5. Enghraifft bywyd go-iawn: buddy®cover

Mae cwmni wedi’i leoli yn Abertawe sy’n gwerthu dyfeisiau meddygol anfewnwthiol yn cynllunio ehangu i’r sector milfeddygaeth ar ôl defnyddio technoleg ddigidol i gynyddu cyfleoedd gwerthu ar-lein.

Mae cynhyrchion ansawdd bywyd buddy®cover – gorchuddion sy’n dal dŵr y mae modd eu hailddefnyddio ar gyfer dresins ar goesau – ar gael ar bresgripsiwn y GIG. Ond mae’r cwmni hefyd wedi llwyddo i roi’r ystod lawn ar-lein i’w prynu, gan gynnwys ar Amazon ac eBay.

Mae’r cwmni a sefydlwyd gan y rheolwr gyfarwyddwr Joanna Winslade yn 2011, yn dibynnu ar dechnoleg ddigidol i ddarparu ei ystod o gynhyrchion sy’n ehangu i gwsmeriaid yn y DU, yn Ewrop a hyd yn oed yn Awstralia.

Meddai Ms Winslade: “Mae’r cymorth digidol rydym ni wedi’i gael gan Cyflymu Cymru i Fusnesau wedi rhoi’r hyder a’r offer cywir i mi gyflawni fy rôl. Mae wedi helpu fy nghwmni i ddod yn fwy proffesiynol yn gynt.”

Darllenwch yr astudiaeth achos lawn yma.

6. Beth fydd y sefyllfa yn y dyfodol?

Realiti Estynedig (AR) a Rhith-wirionedd (AR): Mae gan y rhain gymwysiadau arbennig o bwerus ym maes peirianneg cynhyrchu. Yn hytrach na chael gweithredwr i adrodd nam i beiriannydd a disgrifio’r peiriant, gellir creu delwedd rithwir – fel petai’r peiriannydd yn archwilio’r peiriant mewn ‘bywyd go iawn’. Gall hyn wella cyflymder a chywirdeb y gwaith o atgyweirio namau yn sylweddol. Yn yr un modd, gall fideos hyfforddi VR roi’r cyfle i staff ddysgu sut i gydosod ac atgyweirio ystod o offer yn y ‘byd rhith-wir’, gan ddatblygu sgiliau’n gyflymach a lleihau costau hyfforddiant.

Technoleg y gellir ei gwisgo: Bydd y potensial i staff gael dyfeisiau y gellir eu gwisgo sy’n cysylltu â system ganolog drwy’r Cwmwl, yn arwain at oblygiadau ar gyfer sawl maes gweithgynhyrchu. Er enghraifft, gallai dyfeisiau y gellir eu gwisgo gasglu data’n awtomatig o lawr y siop a’i drosglwyddo i’r Cwmwl, gan arbed amser yn lle gorfod mewnbynnu data â llaw. Yna, gall y system CAM ddehongli’r data hwn yn weithredoedd a’i drosglwyddo’n ôl i ddyfais yr aelod tîm, gan gyflymu effeithlonrwydd a chynhyrchiant. Gallai hefyd arwain at gymwysiadau ar gyfer diogelwch staff, gyda dyfeisiau y gellir eu gwisgo sy’n rhybuddio staff yn awtomatig o beryglon yn y gweithle.

Y Rhyngrwyd Pethau (RhP): Mae’r dechnoleg hon yn trawsnewid y broses weithgynhyrchu i system gymhleth, ryng-gysylltiedig, lle gall y peiriannau gyfathrebu’n uniongyrchol â’i gilydd. Er enghraifft, yn ffatri electroneg Siemens yn Amberg, yr Almaen, mae peiriannau a chyfrifiaduron yn trin 75% o’r broses gynhyrchu yn awtonomaidd. Mae rhannau a gynhyrchir yn cyfathrebu â’r peiriannau drwy god cynnyrch, sy’n nodi eu gofynion cynhyrchu a’r camau nesaf i’w cymryd. Rôl y gweithwyr yn bennaf yw monitro’r offer wrth eu gwaith a delio gydag unrhyw ddigwyddiadau annisgwyl. Ar hyn o bryd, mae’r lefel hon o dechnoleg RhP yn perthyn yn bennaf i’r cwmnïau rhyngwladol mawrion, ond mewn amser gall dreiddio i bob rhan o’r diwydiant gweithgynhyrchu.

Argraffu 3D: Mae cymhwysiad argraffu 3D mewn gweithgynhyrchu yn esblygu’n gyflym iawn. Mae manwl gywirdeb sganio 3D a gallu cynyddol technoleg argraffu 3D yn golygu ei bod eisoes yn cael ei defnyddio mewn diwydiannau fel y diwydiant awyrofod, y diwydiant modurol a’r diwydiant gofal iechyd – gan greu eitemau fel darnau ysgafn o awyrennau, cyrff ceir aerodynamig a dyfeisiau prosthetig wedi’u teilwra. Mae rhai arsylwyr yn credu y bydd dyfodiad argraffu 3D yn arwain at gyfnod newydd o greu cynhyrchion wedi’u haddasu ar raddfa eang. Gallai hyn fod yn gyfle pwysig arall i’r dyfodol ar gyfer gweithgynhyrchwyr arbenigol, llai.

7. Awgrymiadau da ar gyfer defnyddio technoleg ddigidol

 1. Sicrhewch ei fod yn cyd-fynd â’ch strategaeth busnes: dylai unrhyw dechnoleg a fabwysiedir gennych weddu i weddill eich busnes.
 2. Datblygwch eich cynllun: lluniwch strategaeth ddigidol ar gyfer eich busnes yn manylu sut y bydd y dechnoleg newydd yn effeithio ar wahanol rannau o’ch busnes, y gofynion penodol mae’n rhaid iddi eu bodloni, a’r gwelliannau rydych chi’n disgwyl eu cyflawni.
 3. Cofiwch gynnwys eich staff: ceisiwch fewnbwn ac adborth gan eich timoedd i lunio’r cynllun a sicrhewch eu bod nhw wedi’u hyfforddi ac yn barod ar gyfer y newid.
 4. Aseswch y costau i gyd: gwnewch yn siŵr fod y costau’n cyd-fynd â’ch anghenion penodol a’ch bod chi’n gwybod sut gallai mwy o ddefnydd effeithio ar eich costau.
 5. Dechreuwch ar raddfa fach ac ehangu: peidiwch â bod yn rhy benodol wrth bennu eich anghenion a pheidiwch â gorgymhlethu fel na all eich timoedd ymdopi. Dechreuwch ar lefel hawdd ei rheoli ac ehangu wrth i sgiliau a gallu eich tîm wella.
 6. Siaradwch ag ailwerthwyr: holwch beth allant ei gynnig i chi. Gall ailwerthwyr, integreiddwyr system a phartneriaid busnes fod yn werthfawr i’ch helpu chi i sefydlu’r dechnoleg a threfnu’r hyfforddiant sydd ei angen arnoch.
 7. Ystyriwch froceriaid Cwmwl: gall rhai ailwerthwyr gynnig gwasanaeth defnyddiol drwy weithredu fel broceriaid a dod â’r gwasanaethau Cwmwl sydd eu hangen arnoch ynghyd gan nifer o ddarparwyr.
 8. Mae pellter yn bwysig: Weithiau, gall cysylltiadau pell iawn â’r rhyngrwyd achosi oedi mewn amseroedd ymateb systemau, felly gwiriwch a oes gan gyflenwr systemau a gynhelir yn y DU, neu o leiaf yn Ewrop. Hefyd, gwnewch yn siŵr eu bod yn cydymffurfio â’r Rheoliad GDPR os ydych chi’n prosesu data personol.
 9. Cludadwyedd Data: Gwnewch yn siŵr y gallwch fynd â’ch data i gyd gyda chi pe baech yn penderfynu newid cyflenwyr. Mae hyn yn arbennig o bwysig os yw eich data yn cynnwys dyluniadau perchnogol neu eiddo deallusol gwerthfawr arall.
 10. Profwch y gwasanaeth: Gwerthuswch yn fanwl pa mor dda mae’n perfformio, gan gynnwys dros wahanol fathau o gysylltiadau fel Cyfrifiadur Personol yn erbyn ffôn clyfar. Gwiriwch pa mor dda yw’r gwasanaeth pan fo fwy nag un defnyddiwr wedi cysylltu. Mynnwch adborth gan ddefnyddwyr eraill o’r gwasanaeth a gofynnwch iddynt am eu profiad.

8. Cymorth arbenigol

Rhagor o wybodaeth

Mae’r EEF yn sefydliad sy’n cefnogi cwmnïau peirianneg a gweithgynhyrchu, gyda chanllawiau ar sut i wella a rheoli newid.

Erthygl ar argraffu 3D gan ddefnyddio cyfrifiadura Cwmwl.

Trosolwg o fuddion gweithgynhyrchu gan ddefnyddio cyfrifiadura Cwmwl.

Crybwyll y datblygiadau diweddaraf mewn cyfrifiadura Cwmwl.

Erthygl ar effaith cyfrifiadura Cwmwl ar weithgynhyrchu.

Y cyngor a’r canllawiau digidol diweddaraf gan Cyflymu Cymru i Fusnesau.