BREXIT – byddwch yn barod

Byddwch yn barod ar gyfer BREXIT  

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n galed i ddiogelu buddiannau Cymru os bydd Brexit heb gytundeb, ac er mwyn tawelu unrhyw bryderon am effeithiau posibl Brexit heb gytundeb yng Nghymru mae wedi creu gwefan Paratoi Cymru. Mae gan y wefan wybodaeth i bobl sy’n byw yng Nghymru, ac mae’n cynnwys manylion am fusnesau a’r economi, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, addysg a sgiliau, yr amgylchedd ac amaethyddiaeth, cydlyniant cymunedol, gwasanaethau lleol a’r trydydd sector.


Paratoi Eich Busnes ar gyfer Brexit
Gwnewch yn siŵr bod eich busnes yn barod. Defnyddio dull dadansoddi Brexit gan Busnes Cymru, adnoddau, rhestrau gwirio, digwyddiadau a gwasanaethau i helpu gyda'ch cynllun busnes a pharatoi ar gyfer Brexit. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Bydd angen i fusnesau bwyd yng Nghymru sy'n masnachu gyda'r UE wneud newidiadau. Mae gwybodaeth a chanllawiau ar gael yma.


Paratoi ar gyfer Brexit a Digwyddiadau Parodrwydd Busnesau ar gyfer Brexit 
Mae Llywodraeth y DU yn cynnal pedwar digwyddiad am ddim ym mis Hydref i helpu busnesau yng Nghymru i baratoi ar gyfer Brexit. Bydd pob digwyddiad yn cynnwys cymorth rhyngweithiol, stondinau cyngor a sesiynau trwyadl a arweinir gan arbenigwyr pwnc. Dysgwch fwy a chofrestru yma (saesneg yn unig).


Paratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb os ydych yn gweithio ym maes twristiaeth
Mae Llywodraeth y DU wedi paratoi rhestr wirio deg pwynt i'ch helpu i ddeall yr hyn mae angen ichi ei wneud i baratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb os ydych yn gweithio ym maes twristiaeth neu letygarwch. Edrychwch yma (saesneg yn unig).

 

Os byddwch yn ymweld â’r DU ar ôl i’r DU ymadael â’r UE ar 31 Hydref 2019 mae gwybodaeth am gael ynghylch yr hyn y bydd angen ei wneud cyn ymweld â’r DU. Mae’r wybodaeth hon yn nodi a fydd angen visa arnoch, beth y bydd angen ei ddangos wrth ddod i mewn i’r DU a’r hyn y bydd ei angen er mwyn gallu gyrru yn y DU.

Ewch i wefan Visas a Mewnfudo Llywodraeth y DU (saesneg yn unig), lle gewch ganllawiau penodol ar ymweld â’r DU ar ôl Brexit (saesneg yn unig). Bydd modd i chi rannu’r canllawiau hyn â’ch ymwelwyr a’ch cwsmeriaid.

 

e tua 80,000 o ddinasyddion yr UE yn byw, gweithio ac astudio yng Nghymru ar hyn o bryd, a nifer ohonynt heb gyflwyno cais eto i Gynllun Preswylio’n Sefydlog Llywodraeth y DU er mwyn aros yn y DU ar ôl Brexit. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o gymorth i helpu dinasyddion yr UE i baratoi ar gyfer Brexit a pharhau i fyw a gweithio yng Nghymru. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi y daflen hon hefyd ar ddinasyddion yr UE a'r rhyddid i symud (saesneg yn unig).