Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod ansicr i fusnesau twristiaeth ledled Cymru.  Rydym yn anelu at roi’r newyddion diweddaraf ichi ynghylch y materion perthnasol wrth i’r sefyllfa o’n cwmpas ddatblygu.

Yn ystod y cyfnod digynsail ac eithriadol o anodd hwn rydym yn cyhoeddi bwletinau rheolaidd a diweddariadau i'r diwydiant.


Tasglu Twristiaeth COVID-19

 

Barod Amdani – cynllun am ddim i fusnesau’r diwydiant twristiaeth a lletygarwch

Mae safon y diwydiant "Barod Amdani" yn gynllun hunan asesu sydd wedi'i gynllunio mewn partneriaeth â'r sefydliadau Cenedlaethol (Croeso Cymru, Tourism Northern Ireland, Visit Scotland a Visit England) er mwyn rhoi sicrwydd i bob sector o'r diwydiant twristiaeth, yn ogystal â sicrwydd i ymwelwyr, bod gan fusnesau brosesau clir ar waith a'u bod yn dilyn canllawiau gan y diwydiant a'r Llywodraeth.

Mae'r cynllun yn rhad ac am ddim i ymuno ac yn agored i bob busnes ar draws y diwydiant.

Mae'n golygu y gall busnesau ddangos eu bod yn glynu wrth ganllawiau'r Llywodraeth ac iechyd y cyhoedd, wedi cynnal asesiad risg COVID-19 ac wedi gwirio bod ganddynt y prosesau gofynnol wrth iddynt baratoi i ail-agor.
 

“Addo. Gwnewch addewid dros Gymru.”

Ein prif neges wrth i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru ddechrau agor eto yw: ‘Darganfod Cymru. Yn ddiogel.’ Dyma frawddeg syml y gellir ei haddasu ar gyfer eich busnes neu eich ardal leol, er mwyn annog pobl i fod yn gyfrifol tra yn ymweld â Chymru. 

Fel rhan o’r neges rydym yn gofyn i bawb sy’n teithio o amgylch Cymru i addo i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr. I wneud addewid gyda’n gilydd i ofalu am ein gilydd, am ein gwlad ac am ein cymunedau wrth i ni ddechrau darganfod Cymru unwaith eto. Gellir llofnodi’r addewid yma www.croeso.cymru/addo.

Rannu eich addewidion gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #addo #DiogeluCymru.

Asedau a phecynnau y gall eich busnes eu lawrlwytho 

Rydym yn deall ei bod yn anodd cadw i fyny weithiau â phopeth sydd ar gael.  Bydd y dolenni isod yn eich helpu i weld adnoddau a phecynnau.

  • Pecynnau Darganfod Cymru'n Ddiogel gan gynnwys canllaw i’r diwydiant a phethau i’w lawrlwytho fel posteri i’ch helpu i rannu negeseuon Addo. Hefyd casgliad o luniau sydd wedi’u dewis yn ofalus i dynnu sylw at fannau agored a’r angen i gadw pellter. 

Os mai dyma’r tro cyntaf ichi ddefnyddio’r safle, bydd angen munud o’ch amser i gofrestru. Yn ogystal â’r uchod, mae’n cynnwys llyfrgell anferth o luniau a gwybodaeth am ddim.  

 

Diogelu Cymru yn y Gweithle

Wrth i chi ail-agor eich busnes, mae canllawiau manwl, enghreifftiau ac adnoddau ar gael i'ch helpu i weithredu'n ddiogel.
 

Adnoddau cyffredinol Cadw Cymru'n Ddiogel gan gynnwys posteri i’w lawrlwytho.  
Pecyn ac adnoddau Profi Olrhain Diogelu gan gynnwys cadw cofnodion


Hoffem roi sicrwydd ichi bod Croeso Cymru yn monitro effaith y Coronafeirws (COVID-19) yn barhaus ar y sector twristiaeth ac yn cydweithio ar draws Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gymeryd mesurau priodol i ymateb i’r sefyllfa sy’n datblygu. 
Y cyngor i fusnesau twristiaeth a rhanddeiliaid yng Nghymru yw: