Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod ansicr i fusnesau twristiaeth ledled Cymru.  Rydym yn anelu at roi’r newyddion diweddaraf ichi ynghylch y materion perthnasol wrth i’r sefyllfa o’n cwmpas ddatblygu.

Fel cyrchfan dwristiaeth gyfrifol rydym yn awyddus i gefnogi diogelwch pobl Cymru a’r ymwelwyr rydym yn eu croesawu bob blwyddyn felly rydym wedi cyhoeddi'r datganiad hwn dros y cyfryngau cymdeithasol:

Hwyl fawr. Am y tro. 

Peidiwch ag ymweld â Chymru am nawr ac osgowch deithio’n ddiangen o gwmpas Cymru. Bydd dilyn y canllawiau hyn yn achub bywydau. 

Edrychwn ymlaen at gael estyn croeso i chi yn y dyfodol; ond am nawr, gofalwn am ein gilydd.
 

Yn ystod y cyfnod digynsail ac eithriadol o anodd hwn rydym yn cyhoeddi bwletinau rheolaidd a diweddariadau i'r diwydiant.


Mae'r sefyllfa'n datblygu'n gyflym. Dilynwch yr adroddiadau newyddion ac ewch i wefannau Iechyd Cyhoeddus Cymru a Busnes Cymru yn rheolaidd.
 

Rydym yn cydnabod heriau enfawr Coronafeirws, nas gwelwyd mo’u tebyg o’r blaen, ar fusnesau a’r economi.  Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwyo i wneud popeth bosibl i gefnogi busnesau ac mae eisoes wedi cymeryd ystod o fesurau.  Mae rhagor o fanylion ar gael yma  https://businesswales.gov.wales/government-support-businesses.

Hoffem roi sicrwydd ichi bod Croeso Cymru yn monitro effaith y Coronafeirws (COVID-19) yn barhaus ar y sector twristiaeth ac yn cydweithio ar draws Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gymeryd mesurau priodol i ymateb i’r sefyllfa sy’n datblygu.  

Y cyngor i fusnesau twristiaeth a rhanddeiliaid yng Nghymru yw:

  • mynd i wefan Busnes Cymru neu ffonio llinell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 ar gyfer canllawiau penodol i fusnesau
  • edrych ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rheolaidd am yr wybodaeth ddiweddaraf am iechyd y cyhoedd i chi, eich staff a’ch ymwelwyr. 

Ymddiheuriadau mawr os nad yw’r wybodaeth hon yn ateb eich pryderon i gyd. Rydym yn seilio ein cyngor ar yr wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael mewn cyd-destun sy’n newid yn gyflym. Byddwn yn diweddaru ein cyngor i’r diwydiant wrth i wybodaeth newydd ddod ar gael, felly cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr, dilynnwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol neu cysylltwch â ni eto yn fuan.