Digwyddiadau Cymru

Ynglŷn â Digwyddiadau yng Nghymru

Rydym yn datblygu Cymru fel cyrchfan cyson ragorol ar gyfer digwyddiadau mawr.
Rydym wedi datblygu ffordd gydgysylltiedig a chydlynol o gefnogi digwyddiadau mawr. 
Mae digwyddiadau’n hybu enw da rhyngwladol Cymru a lles ei phobl a'i chymunedau. Maent yn darparu manteision economaidd sylweddol i'r dinasoedd a'r rhanbarthau sy'n eu cynnal. Yn ei dro, mae hyn yn helpu i ysgogi twf busnes a mentrau newydd. 
Nid yw Digwyddiadau Cymru ei hun fel arfer yn cynnal digwyddiadau mawr. Ond rydym yn gweithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid a rhanddeiliaid ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector, yng Nghymru a thu hwnt. 

Ffocws y gwaith yw:

 • Denu digwyddiadau rhyngwladol mawr sy'n creu elw mawr ar fuddsoddiad ac yn cyfrannu at hyrwyddo brand Cymru.
 • Nodi ffyrdd newydd ac arloesol o ddenu cynulleidfaoedd newydd yng Nghymru a thu hwnt.
 • Gweithio'n strategol gyda phartneriaid lleol a rhanbarthol i nodi digwyddiadau twf posibl a chwilio am gyfleoedd i greu digwyddiadau newydd. 
 • Helpu i ddatblygu sylfaen sgiliau gref o wybodaeth a phrofiad. Mae hyn yn hanfodol i ddatblygu diwydiant digwyddiadau cynaliadwy sy’n cynnig portffolio o ddigwyddiadau deniadol.

Ydych chi’n drefnydd digwyddiadau, ac am ddod â digwyddiad mawr i Gymru?
Ydych chi eisiau datblygu digwyddiad bach i fod yn ddigwyddiad unigryw cenedlaethol?
Ewch i’n tudalen Gyllid am ragor o wybodaeth.


Pam Cymru? 
Dyma rai rhesymau dros ddod â’ch digwyddiad i Gymru:

 • Gallwn gynnig cefnogaeth partneriaeth gref tîm Cymru, sy’n hen gyfarwydd â llwyddiant.
 • Gallwn gydweithio’n rhagweithiol â chi i gryfhau’ch brand, y cyfleoedd masnachol a’r manteision y gall eich digwyddiad eu cynnig.
 • Gallwn gynnig amrywiaeth o gyfleusterau o safon fydeang i chi, gan gynnwys Stadiwm Principality a Chanolfan Mileniwm Cymru.
 • Mae gennym hefyd olygfeydd godidog. Mae ein tirwedd a’n harfordir yn cynnig cefndir ac arena awyr agored anhygoel.
 • Mae gennym hanes a chefndir chwaraeon a diwylliannol cyfoethog ac amrywiol.

Os gall eich digwyddiad roi hwb i economi Cymru a chodi proffil ac enw da rhyngwladol Cymru, fe allech fod yn gymwys am gymorth grant gan Lywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag aelod o’r tîm.
Ffôn: 0300 061 6014     E-bost: digwyddiadaucymru@llyw.cymru
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg / We welcome calls in Welsh

Bydd sgwrs anffurfiol yn ddigon i weld a yw’ch cynigion yn gyson â’n meini prawf. Yna cewch wahoddiad i lenwi holiadur byr a chaiff yr wybodaeth ynddo ei asesu’n ffurfiol. Os bydd eich cais cychwynnol yn llwyddiannus a chan ddibynnu ar faint o gyllid sydd ar gael, cewch wahoddiad i gyflwyno cynllun busnes manwl. Bydd angen i’r cynllun busnes gynnwys proffil cyllid cyflawn. 

Mae Digwyddiadau Mawr yn ddiwydiant creadigol deinamig sy’n seiliedig ar wybodaeth ac yn gofyn am ystod eang o sgiliau o ansawdd uchel ym meysydd 

 • busnes a chyllid
 • marchnata
 • cyfryngau a chyfathrebu
 • cynhyrchu a chyflwyno digwyddiadau.

Mae sylfaen sgiliau gref yn hanfodol i ddatblygu diwydiant digwyddiadau cynaliadwy yng Nghymru ac rydym yn gweithio gyda diwydiant, addysg, darparwyr hyfforddiant a’r trydydd sector i wella galluoedd proffesiynol Cymru fel lleoliad digwyddiadau o safon byd. Mae’r holl ddigwyddiadau rydym yn eu helpu yn cael eu hannog i gynnig profiad gwaith neu leoliadau i fyfyrwyr ynghyd â chyfleoedd gwirfoddoli o’r safon uchaf. Cewch fwy o wybodaeth am gyfleoedd datblygu a gwirfoddoli ar y wefan isod.

Gwirfoddoli
Gall gwirfoddoli mewn digwyddiadau mawr llwyddiannus ysbrydoli ac ennyn brwdfrydedd unigolion a chymunedau. Un o'n hamcanion yw cynyddu nifer ac amrywiaeth y gwirfoddolwyr o Gymru sy’n gweithio mewn digwyddiadau mawr yng Nghymru.
Fel gyda hyfforddiant, rydym am weld cymaint o gyfleoedd gwirfoddoli â phosibl yn y digwyddiadau rydym yn eu helpu. Bydd cyfleoedd gwirfoddoli fel rheol yn cael eu cyhoeddi ar wefannau’r digwyddiad unigol ond rydym hefyd yn annog digwyddiadau i hysbysebu cyfleoedd ar wefan Gwirfoddoli Cymru.

Canllawiau ‘Sut i’

Mae sawl canllaw ar gael os ydych yn cynllunio digwyddiad mawr ac angen rhywfaint o arweiniad.
Ceir canllawiau ar iechyd a diogelwch ac asesu risg, 'gwyrddu' digwyddiad a defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a’r Gymraeg. Mae rhai wedi'u rhestru isod.


Rheoli Digwyddiadau’n Gynaliadwy
Mae safon y BSI ar reoli digwyddiadau’n gynaliadwy: ISO 20121 yn seiliedig ar Safon Brydeinig gynharach o’r enw ‘BS 8901 Specification for a Sustainability Management System for Events’, a gafodd ei datblygu yn 2007.  Oherwydd lefel y diddordeb yn BS 8901, penderfynwyd creu fersiwn ryngwladol ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain yn 2012. 

O’i roi’n syml, mae ISO 20121 yn disgrifio gwahanol rannau system reoli fydd yn helpu trefnydd digwyddiad i:

 • Barhau i wneud elw 
 • Bod yn fwy cymdeithasol gyfrifol 
 • Lleihau ei ôl troed amgylcheddol 

Mae Croeso Cymru wedi datblygu Pecyn Twristiaeth Gynaliadwy ar-lein a rhyngweithiol allai fod yn ddefnyddiol ichi ddatblygu’ch polisi cynaliadwyedd. 


Y Gymraeg
Rydym am hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o'r Gymraeg. Mae hyn yn golygu codi ymwybyddiaeth o statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru ac annog y defnydd ohoni.  Gall roi ymdeimlad cryf o berthyn i’ch digwyddiad a’i wneud yn unigryw.

I gael cyngor cyffredinol ar ddarparu gwasanaethau'n ddwyieithog ac i gael gwybodaeth am ba sefydliadau sy'n gallu eich cefnogi, cysylltwch â'r gwasanaeth cyngor iaith Gymraeg "Helo Blod" ar 03000 258888 neu e-bostiwch heloblod@gov.cymru gyda'ch ymholiad. 
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg / We welcome calls in Welsh

Mae cyngor ac astudiaethau achos ynghylch Creu Naws Lle ar gael.


Effeithiau’r Digwyddiad
Mae’r pecyn eventIMPACTS (saesneg yn unig) wedi’i greu i roi cyngor ac egwyddorion arfer da i drefnwyr a chefnogwyr digwyddiadau cyhoeddus ar sut i asesu effeithiau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a chyfryngol eu digwyddiadau.  Mae disgwyl i bob digwyddiad sy’n cael help ariannol gan yr Uned Digwyddiadau Mawr gyfrif ei effaith economaidd trwy ddefnyddio’r y pecyn. 


International Association of Event Hosts
Mae Cymru’n aelod o’r IAEH.  Mae’n rhoi cyfle i aelodau: 

 • ddysgu o brofiad digwyddiadau mawr eraill
 • rhannu gwybodaeth 
 • creu mwy o fanteision cymdeithasol ac economaidd tymor hir wrth gynnal digwyddiadau. 

Mae’r wefan (saesneg yn unig) yn cynnig help ac astudiaethau achos sydd ar gael i bawb ac a allai fod yn defnyddiol ichi wrth drefnu’ch digwyddiad.


Cyngor i’r rheini sy’n gofalu am lefydd llawn pobl
Mae'r Swyddfa Gwrthfrawychiaeth Genedlaethol (NaCTSO) (saesneg yn unig)  a’r Ganolfan er Diogelu'r Seilwaith Cenedlaethol (CPNI) (saesneg yn unig) yn cynnig cyngor i’r rheini sy’n gyfrifol am lefydd sy’n llawn pobl. Mae’n cynnwys canllawiau sydd newydd eu diwygio a’u hadnewyddu, ar gyfer perchenogion a rheolwyr safleoedd i helpu’r rheini sy’n gyfrifol am ddiogelwch mewn llefydd llawn pobl i leihau’r bygythiad a helpu i wneud y DU yn llai agored i ymosodiadau.  

Mae’r Canllawiau ar gyfer Llefydd Llawn Pobl (saesneg yn unig) yn cynnig help uniongyrchol ar gyfer digwyddiadau pwysig, stadia ac arenâu.  


Adnoddau llywodraethu Digwyddiadau Mawr
Ar y cyd ag argymhellion y Canllaw ar Lywodraethu Digwyddiadau Mawr, mae'n bleser gan UK Sport roi cymorth ymarferol ar ffurf templedi i roi’r arfer gorau hwn ar waith yn gynt ac yn haws.
I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan UK Sport (saesneg yn unig). 


Asesiad risg
Sut mae sicrhau fod eich digwyddiad yn ddiogel ac yn cael ei reoli’n dda a sut mae osgoi problemau all amharu arno? Mae gofyn cyfreithiol ar bob cyflogwr a pherson hunangyflogedig i gynnal asesiad o'r risg i iechyd a diogelwch. Y lle gorau i ddechrau yw’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (saesneg yn unig).

FOCUS_WALES_Public_Service_Broadcasting_41_FOCUS_Wales_2022_Kev_Curtis

Cysylltwch â’r:
Digwyddiadau Cymru
Llywodraeth Cymru
Cathays Park 2
Cathays Park
Caerdydd
CF10 3NQ
Ffôn: 0300 061 6014
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg / We welcome calls in Welsh
E-bost: digwyddiadaucymru@llyw.cymru