Digwyddiadau masnach teithio

Byddwch yn rhan o bafiliwn Croeso Cymru yn Sioe British Tourism & Travel Show (BTTS) (Saesneg yn unig) rhwng 22-23 Mawrth 2023, NEC, Birmingham. 

Dyma gyfle i chi ddangos eich brand i weithredwyr teithiau coets, cyfanwerthwyr a threfnwyr teithio grŵp yn ystod digwyddiad masnach deithio mwyaf y DU.

BTTS

 • Mae’r sioe wedi ennill ei blwyf fel y digwyddiad busnes mwyaf yn niwydiant twristiaeth ddomestig Prydain ac Iwerddon ers dros 20 mlynedd. 
 • Prif digwyddiad diwydiant teithio arweiniol ym Mhrydain ac Iwerddon.  
 • Mae yn denu rhyw 3,000 o ymwelwyr gyda’r gallu i brynu.
 • Yr unig digwyddiad diwydiant teithio o’r fath yma i’w gynnal yn yr NEC.  
 • Mae'n dod â gwestai, atyniadau a chyrchfannau ynghyd i weithio gyda phobl allweddol sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau o ran trefnu gwyliau a theithiau. 

Gallwch gwrdd â:

 • Cwmnïau bysiau
 • Trefnwyr teithiau 
 • Trefnwyr teithiau grŵp
 • Asiantaethau teithio
 • Cyfanwerthwyr
 • Trefnwyr addysg ac ieuenctid
 • Trefnwyr digwyddiadau chwaraeon

Mentrau unigryw yn y sioe:
Cyrchfan Ewrop

 • Hoelio sylw ar atyniadau, cyrchfannau a gwestai tir mawr Ewrop 
 • Bydd wedi'i lleoli gyda BTTS20 ac yn ychwanegu dimensiwn newydd ar gyfer ymwelwyr, mwy o arddangoswyr i'r sioe ac yn denu mwy o brynwyr i'r digwyddiad.

Gwobrau Twristiaeth ar gyfer Cwmnïau Bysiau Prydain

 • Gynhelir yr un pryd â BTTS, maen’t yn cydnabod rhagoriaeth ac yn dathlu llwyddiannau cwmnïau bysiau. 
 • Gwahoddir yr enwebeion fel gwesteion pwysig i'r sioe a fydd yn sicrhau mwy o ymwelwyr.

Rhaglen Brynu ar gyfer Gwesteion Pwysig
Gan weithio'n agos gyda phartneriaid ac arddangoswyr

 • mae'r sioe yn cynnal proses gymhwyso gadarn sy'n golygu bod yn rhaid i brynwyr fodloni meini prawf trylwyr. 

Mae hyn felly yn sicrhau eich bod yn cwrdd â'r bobl a all wneud gwahaniaeth i'ch busnes.

Trefnu Cyfarfodydd

 • Gall pob arddangoswr fanteisio ar y dechnoleg hon yn rhad ac am ddim. 
 • Cewch gysylltu â phrynwyr cyn y sioe a gofyn am gyfarfod â nhw er mwyn llenwi eich dyddiadur. 
 • Mae'r rheini sy'n trefnu cyfarfodydd ymlaen llaw yn dueddol o gael mwy o fudd o'r digwyddiad. 

Mae Croeso Cymru wedi neilltuo lle ar gyfer 20 pod fel rhan o bafiliwn Cymru ac wedi llwyddo i gytuno ar y gyfradd a ganlyn gyda'r trefnwyr (yn cadw’r pris i chi yr un faint a 2019 unwaith eto):

 • Cyfanswm y gost am un pod ar gyfer partneriaid: £1,500.00 + TAW  
 • Dewis ar gyfer 2 bartner ar y mwyaf i rannu pod a'r gost: £750.00 + TAW 

Noder nad yw'r gost hon ar gyfer partneriaid yn cynnwys costau teithio a chynhaliaeth. Dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael a byddant yn cael eu neilltuo ar sail y cyntaf i'r felin.

Mae'r pecynnau yn cynnwys:

 • Celfi: cwpwrdd, 2 stôl  
 • Bwrdd graffig – gwaith celf i'w ddarparu gan yr arddangoswr. Os ydych yn dymuno, gallwch ddod â’ch standiau baner eich hun ar gyfer eich ardal 2 fetr x 2 fetr yn lle darparu gwaith ar gyfer argraffu byrddau graffig. 
 • Bwrdd ffasgia ar gyfer enw'r cwmni 
 • Golau a charped 
 • Mae Wi-fi AM DDIM ar gael yn y neuadd.  

Pwy ddylai arddangos?
Cyflenwyr twristiaeth sy'n dymuno gweithio gyda'r diwydiant teithio, gan gynnwys:

 • Gwestai  
 • Atyniadau i ymwelwyr 
 • Cwmnïau marchnata cyrchfannau 
 • Lleoliadau chawaraeon
 • Theatrau
 • Arbenigwyr lleol 
 • Darparwyr trafnidiaeth

Pam arddangos?

 • Hyrwyddo eich sefydliad i gynulleidfa barod
 • Cwrdd, a chreu cysylltiadau â darpar gwsmeriaid
 • Cryfhau perthnasau â’ch cwsmeriaid presennol
 • Codi ymwybyddiaeth o’ch brand yn y farchnad
 • Bod yn bresennol ymhlith eich cystadleuwyr
 • Adeiladu eich rhwydwaith a datblygu partneriaethau newydd

I archebu lle
Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd i'r sioe, cysylltwch â Lloyd Jones ar 01733 889684 neu anfonwch e-bost at ljones@divcom.co.uk. Os ydych yn mynd i'r sioe, rhaid bod rhywun yn bresennol yn eich pod ar y ddau ddiwrnod, gyda 2 berson ar y mwyaf ar unrhyw adeg.
Os hoffech wybod mwy am bafiliwn Croeso Cymru, cysylltwch â Tracey Rogers ar 0300 061 6093 neu anfonwch e-bost i: tracey.rogers@llyw.cymru 

Digwyddiad ar gyfer y diwydiant teithio yn unig yw BTTS ac ni fydd cyfle ichi gwrdd yn uniongyrchol â defnyddwyr. Rhaid bod gennych gynnyrch sy'n ymwneud â'r diwydiant teithio a rhaid ichi gynnig cyfraddau’r diwydiant (comisiwn/cyfraddau net). Rhaid bod unrhyw ddarparwr llety sy'n dymuno arddangos ei gynnyrch wedi'i raddio o dan gynllun sicrhau ansawdd yr AA neu Croeso Cymru. Mae angen i ddarparwyr gweithgareddau fynd drwy Gynllun Achredu Croeso Cymru lle bo angen.