Bluestone

Safle Parc Cenedlaethol Bluestone

Edrych tua'r dyfodol

Gyda 150,000 o westeion y flwyddyn, 750 aelod o staff a throsiant o dros £30 miliwn, mae Bluestone yn un o'r busnesau twristiaeth mwyaf yng Nghymru. Ac fel sy'n gweddu i gwmni sydd wedi ei leoli ym mharc cenedlaethol enwog Sir Benfro, maen nhw hefyd yn un o fusnesau mwyaf blaengar y wlad o ran cynaliadwyedd.

Dŵr

Gan fod dros 300 o gabanau ar draws y parc, yn ogystal â pharc dŵr i'r teulu, sba a man chwarae dŵr, mae galw Bluestone am ddŵr yn un sylweddol. Er mwyn helpu i warchod yr adnodd naturiol gwerthfawr, datblygodd Bluestone rwydwaith o is-fesuryddion clyfar i gadw golwg agos ar y defnydd o ddŵr a chanfod arbedion posib. 

Menter arall allweddol oedd gosod awyryddion mewn bron i 500 o gawodydd, sy'n haneru'r defnydd o ddŵr yn y llety ac yn arbed tua £58,000 y flwyddyn mewn costau ynni. Yn y cyfamser, cynlluniwyd ac adeiladwyd y Serendome enfawr i ddal a defnyddio dŵr glaw ar gyfer dyfrhau. Yn goron ar y cyfan, mae gan Bluestone ei waith trin dŵr ei hun.

I gael gwybod sut y gallwch chi wneud newidiadau yn eich busnes chi - lawrlwythwch ein Pecyn Adnoddau Dŵr.
 

Sbwriel

Oeddech chi'n gwybod mai Bluestone oedd y busnes cyntaf yn y byd i ailgylchu cewynnau, ac mai nhw oedd y parc gwyliau cyntaf ym Mhrydain i roi'r gorau i werthu dŵr mewn poteli plastig? Maent hefyd wedi bod yn dargyfeirio eu gwastraff bagiau du o safleoedd tirlenwi ers 2017.

Mae gwastraff bwyd yn bwnc trafod i unrhyw fusnes, ac mae Bluestone wedi sicrhau'r ateb gorau ar gyfer eu busnes hwy. Caiff pob un o’r 80 tunnell y flwyddyn ei gludo i gyfleuster treulio anaerobig gerllaw, lle caiff ei droi’n ynni gwyrdd a gwrtaith organig i ffermwyr lleol. Yn ogystal, bob blwyddyn mae tua 8000 litr o olew coginio wedi'i defnyddio yn cael ei anfon i'w wneud yn fiodiesel.

Eisiau gwybod sut y gallwch chi droi eich gwastraff yn rhywbeth cadarnhaol? Lawrlwythwch ein  Pecyn Adnoddau Gwastraff.
 

energy

Ynni

Credir mai parc dŵr Blue Lagoon yw’r cyfleuster cyntaf o’i fath sy’n cael ei gynhesu â biomas o ffynonellau lleol yn hytrach nag olew, gan arbed ymhell dros 1000 tunnell o CO²e y flwyddyn. Mae'r ganolfan hamdden dan do, The Hive a 60 caban hefyd yn cael eu gwresogi â biomas, y cyfan yn dod o'r ardal o fewn 30 milltir i'r parc. Mae’r cwmni’n talu premiwm sylweddol am drydan di-garbon a gefnogir gan dystysgrifau REGO ac yn 2022, Bluestone oedd y busnes lletygarwch cyntaf yng Nghymru i newid ei gyflenwad nwy i fiopropan 100%, wedi’i wneud o wastraff planhigion a llysiau. Mae’r dasg o drydaneiddio eu fflyd gyfan o 25 cerbyd erbyn diwedd 2024 hefyd wedi bod yn datblygu'n dda.

Trwy’r mentrau hyn ac eraill, mae Bluestone wedi lleihau allyriadau Cwmpas 1 a 2 o tua 90% o linell sylfaen 2018.

A yw hyn wedi rhoi syniad i chi o'r ffyrdd y gallwch newid eich defnydd o ynni? Edrychwch ar ein Pecyn Adnoddau Ynni
 

Cadwyn Gyflenwi

Mae Bluestone yn gwario tua £3 miliwn gyda chyflenwyr lleol bob blwyddyn ac yn gweithio'n agos gyda'r cyflenwyr i helpu i ddadansoddi a lleihau'r allyriadau carbon sy'n gysylltiedig â darparu nwyddau a gwasanaethau. Mae'r cwmni hefyd wedi ymgorffori egwyddorion yr economi gylchol yn ei strategaethau a'i brosesau a datblygu partneriaethau gydag ystod o sefydliadau cymunedol er mwyn rhoi bywyd newydd buddiol i eitemau fel dodrefn, nwyddau gwyn a dillad.

Hoffech chi wybod sut y gall defnyddio eich cadwyn gyflenwi leol fod o fudd i’ch busnes chi? Darllenwch ein Pecyn Adnoddau Cadwyn Gyflenwi.
 

travel

Teithio

Er mwyn mynd i’r afael â'r diffyg trafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardal, mae Bluestone yn cydweithio gydag Narberth Travel i redeg fflyd o fysiau, a rhoi cludiant am ddim i'w staff i’r gwaith ac adref. Mae Bluestone yn gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Penfro i dreialu estyniad i'r gwasanaeth bws presennol sydd bellach yn stopio yn y parc ddwywaith y dydd. Y bwriad yw sicrhau mwy o wasanaethau os bydd yn llwyddiannus, ac mae Bluestone wedi ymrwymo £42,000 i’r llwybr aml-ddefnydd Arberth i Slebets, sef prosiect dan arweiniad Cyngor Sir Penfro.

Mae gan Bluestone grŵp rhannu ceir i staff ar ap y cwmni, ac mae’r parc ei hun yn ddi-gar, gyda bygis trydan ar gael i westeion eu llogi. Mae deg gwefrydd ceir trydan newydd wedi’u gosod, gyda deg arall ar y gweill ar gyfer 2023.

Beth am lawrlwytho ein Pecyn Adnoddau Teithio i ddysgu am newidiadau bach y gallwch chi eu gwneud heddiw.
 


Cynaliadwyedd gyda Marten Lewis, Bluestone (Saesneg yn Unig)
Cynaliadwyedd gyda Marten Lewis, Bluestone (Saesneg yn Unig)

Rhan Un

Cynaliadwyedd gyda Marten Lewis, Bluestone (Saesneg yn Unig)
Cynaliadwyedd gyda Marten Lewis, Bluestone (Saesneg yn Unig)

Rhan Dau