Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Rhan o Lywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) sy'n rheoli'r gwaith o gyflawni rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

WEFO

Masnach a Buddsoddi Cymru yw menter farchnata Buddsoddiad Uniongyrchol Tramor swyddogol Llywodraeth Cymru i Gymru. Maent yn hyrwyddo Cymru fel canolfan i fusnesau ac yn cefnogi ac yn hwyluso'r rhai sydd â diddordeb mewn lleoli yma. Cliciwch ar y llun i gael eich ailgyfeirio i Wefan Masnach a Buddsoddi Cymru. (Saesneg yn unig) 
 

Heddiw, 15 Mehefin 2021, bydd y Prif Weinidog yn cyflwyno cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Cymru gryfach, wyrddach a thecach wrth iddo lansio'r Rhaglen Lywodraethu.

Ein cylchlythyr diweddaraf - Crynodeb manwl o bopeth o'n Digwyddiad Dathlu Cymru Wledig ar 9 a 10 Mehefin 2022.

WRN Newsletter

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion a digwyddiadau

 

Newyddion Menter a Busnes i benodi 100 o fentoriaid ar gyfer rhaglen newydd Cyswllt Ffermio
Prosesu bwyd a chigyddiaeth, trin cŵn defaid, gwinwyddaeth a ffermio adfywiol – yn rhaglen gyfredol…
Newyddion Arolwg i ymgeiswyr na chafodd Grant Cynhyrchu Cynaliadwy
Mae ADAS wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad o’r cynllun Grant Cynhyrchu…
Newyddion Gwerthusiad o’r cynllun Grant Cynhyrchu Cynaliadwy (SPG) - Buddiolwyr
Mae ADAS wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad o’r cynllun Grant Cynhyrchu…
Newyddion Bydd pwerau newydd i fynd i’r afael â llygredd aer a sŵn yn arwain at ‘ddyfodol glanach, iachach a gwyrddach’
Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James wedi dweud y bydd pwerau newydd i ymdrin â llygredd aer…
Gwerthusiad; Ymchwil a Chanllawiau

Cliciwch yma i ddod o hyd i'r Gwerthusiad; Adroddiadau Ymchwil ac Arweiniad.

Astudiaeth Achos y Mis: Creu lle bwyta yn cynnwys siop goffi, bwyty ac ystafell…

Prosiect i greu lle bwyta yn cynnwys siop goffi, bwyty ac ystafell ddigwyddiadau i wasanaethu ardal Llwybr Arfordir y Mileniwm a gwella'r cyfleusterau sydd ar gael i drigolion lleol a thwristiaid.

Dathlu prosiectau llwyddiannus yn ein digwyddiad Dathlu Wledig Cymru

Mae pedwar o'r prosiectau llwyddiannus niferus i elwa o Raglen Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd wedi derbyn gwobrau am eu llwyddiannau mewn digwyddiad deuddydd a gynhaliwyd ar Faes y Sioe Frenhinol.

Cynlluniau Cyfredol

Mae'r dyraniad cyllid hwn yn ymateb i ddiwedd Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDG) yr UE, a fydd yn cau yn 2023. Bydd yn sicrhau cysondeb o ran cefnogaeth ar gyfer camau gweithredu pwysig a gyllidwyd yn flaenorol o dan y RhDG.