Rheolau

Ffilmio mewn mannau cyhoeddus

Os ydych yn bwriadu ffilmio ar dir cyhoeddus bydd rhaid i chi dderbyn caniatâd gan y Cyngor neu’r awdurdod lleol perthnasol.  Maent yn gyfrifol am dir cyhoeddus, adeiladau cyhoeddus, ffyrdd a pharcio.  Dim ond Caerdydd sydd gan uned ffilm benodedig o fewn y Cyngor sy’n arwyddo caniatâd ffilmio. Cysylltwch â Sgrin Cymru am fanylion awdurdodau lleol/cynghorau eraill.

Gallwch weld manylion pellach ynghylch ffilmio yn fannau cyhoeddus ar wefan y Comisiwn Ffilm Brydeinig.

Edrychwch ar wefan Uned Ffilm Caerdydd am fwy o wybodaeth ynglŷn â ffilmio yng Nghaerdydd. 

Iechyd a diogelwch

Rhaid i gynyrchiadau sicrhau eu bod yn cymryd camau rhesymol i sicrhau amgylchedd gweithio diogel i’w gweithwyr.  Rhaid cwblhau asesiadau risg cyn ffilmio ar leoliad, ac y maent yn hanfodol wrth ddefnyddio drylliau, arfau ac mewn perfformio styntiau.  Mae rhan fwyaf o gwmnïau yn disgwyl derbyn asesiadau risg er mwyn bodloni darpariaeth eu hyswiriant ac fel ymrwymiad i’w gweithwyr.  Mae gwefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn darparu cyngor cynhwysfawr i’r diwydiant adloniant.

Effeithiau Gweledol, Styntiau ac Arfau

Rhaid i chi dderbyn caniatâd gan yr heddlu ac ufuddhau mesurau rheolaeth os ydych yn bwriadu defnyddio effeithiau gweledol, drylliau ffug, arfau, gwisg heddlu, cerbyd heddlu ayyb  Dylid, pan yn briodol, hysbysebu’r cyhoedd a busnesau lleol o flaen llaw, pan mae effeithiau arbennig a thân gwyllt yn cael eu defnyddio.  Dylai pob effaith arbennig cael ei arolygu gan oruchwyliwr profiadol cymwysedig.

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn darparu dogfennau gwybodaeth gynhwysfawr ar lein:

Rhaid cuddio ffilmio golygfeydd yn cynnwys noethni, araith, ayyb oddi wrth y cyhoedd a dylid, pan yn briodol, derbyn caniatâd gan yr awdurdod lleol a’r heddlu.

Ffilmio gyda Phlant

Mae'na reoliadau penodol sy’n ymwneud a phlant yn perfformio. Rhaid cael Trwydded Perfformio Plant i berfformwyr o dan 17eg oed. Darparir trwyddedau gan yr Awdurdod Lleol lle mae’r plentyn yn breswyl. Gellir gweld wybodaeth ychwanegol am drwyddedu ar wefan Rhwydwaith Cenedlaethol Plant mewn Cyflogaeth ac Adloniant. 

Cyflogaeth

Rhaid pob cynhyrchiad gadw at Ddeddfwriaeth cyflogaeth y DU a dylent hefyd gadw at eu cyfrifoldeb cyfreithiol ynglŷn â Thâl Isafswm Cenedlaethol a Rheoliadau Amser Gweithio. Gellir cael gwybodaeth ychwanegol ar wefan GOV.UK

Cysylltwch â BECTU, undeb y cyfryngau ac adloniant, am wybodaeth sy’n berthnasol i gyfraddau tâl a hawliau gwaith.  Gellir cysylltu Swyddfa Cymru BECTU ar 029 2066 6557.

Yswiriant

Mae’r math a lefel o yswiriant yn ddibynnol ar raddfa’r cynhyrchiad. Mae’n angen cael yswiriant offer ac atebolrwydd cyhoeddus i brosiectau bychain personol.  Mae’n angen i gynyrchiadau mwy, yn ôl y gyfraith, gael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac atebolrwydd cyflogwr. Rhaid i bob cynhyrchiad ddarparu copi o’i yswiriant atebolrwydd cyhoeddus i berchennog lleoliad am bob ffilmio ar leoliad. Fel rheol mae rhan fwyaf o Awdurdodau lleol yn gofyn am leiafswm sicrwydd yswiriant cyhoeddus o £5 miliwn.

Ysmygu

Gwaharddir ysmygu ym mhob man gweithio amgaeedig a mannau cyhoeddus yng Nghymru yn cynnwys setiau ffilm.

Nid oes eithriad arbennig i’r celfyddydau fel sy’n bodoli yn Lloegr.

Parcio, Rheolaeth Traffig a Chau Ffyrdd

Mae parcio ar y ffordd yn cael ei gyfyngu yn aml mewn trefi a dinasoedd, ac mae wardeniaid traffig yn llym gyda dirwyon parcio. Os ydych yn trefnu parcio ar gyfer uned, gall Comisiwn Sgrin Cymru eich helpu i wneud trefniadau arbennig gyda’r cyswllt perthnasol yn yr awdurdod lleol.

Mewn rhan fwyaf o achosion, mae’n bosib bodloni’r gofynion ffilmio trwy reoli’r traffig yn hytrach na chau ffyrdd, a gellid trafod hyn gyda’r awdurdod lleol a’r Heddlu. Mae gan Gomisiwn Sgrin Cymru gysylltiadau uniongyrchol â swyddogion yn yr adrannau Priffyrdd ac Eiddo. Mae’n bosib i swyddogion roi caniatâd fel arfer ar gyfer ffilmio ar eiddo’r cyngor a chau’r ffyrdd, ar yr amod nad yw’r ffordd dan sylw yn gefnffordd (prif ffordd bwysig). Os oes angen cau cefnffordd, mae’n rhaid ichi gael caniatâd Llywodraeth Cymru a dylid cofio y gallai ceisiadau gymryd sawl mis.

Tollau a Mewnfudo

Mae Cymru’n wlad o fewn y Deyrnas Unedig. Nid oes angen unrhyw deithebau ychwanegol i ddod i mewn i Gymru ar wahân i’r rhai sydd eu hangen i ddod i mewn i’r DU . Nid yw Comisiwn Sgrin Cymru yn ymddwyn fel gwarantwr ar gyfer ceisiadau teitheb. Nid oes unrhyw reoliadau tollau neu reoliadau mewnfudo ar y ffin â Lloegr. Ond os ydych yn dod i mewn i Gymru ar y môr neu drwy feysydd awyr o unrhyw fan y tu allan i’r DU, bydd gofynion teithebau a thollau arferol yn berthnasol.