Teithio a'r Rhwydwaith

Teithio a’r Rhwydwaith

Mae Caerdydd, prifddinas Cymru, tua 2 awr ar y trên a 2 5 awr mewn car o Lundain.

Os ydych yn cynllunio rhagchwiliad yng Nghymru dylech gysylltu â Sgrin Cymru. Gallwn eich cynghori ar sut i gyrraedd Cymru, sut i deithio o’i chwmpas a ble yr hoffech aros dros nos.

Gallwn eich helpu efo trafnidiaeth i chwilio am unrhyw leoliadau neu gyfleusterau yng Nghymru os mae’ch prosiect yn cyrraedd ein gofynion. Yn anffodus ni allwn dalu eich costau aros dros nos (er y gallwn eich helpu i gael y bargeinion gorau) neu’r gost o gyrraedd Cymru.

Mae gwefan Traveline Cymru hefyd yn rhoi manylion am rwydweithiau trafnidiaeth yng Nghymru.


Meysydd Awyr

Mae Maes awyr Caerdydd yn drothwy i Gymru, yn delio gyda dros hanner miliwn o deithwyr y flwyddyn gyda 50 gyrchfan uniongyrchol a mwy na 900 hediadau cyswllt ledled y byd trwy ganolfannau yn cynnwys Amsterdam Schiphol, Dublin and Barcelona.

Lleolir y maes awyr ym Mro Morgannwg, 13 milltir oddi wrth gyffordd 33 yr M4 a thua 30 munud o ganol dref Caerdydd. Mae Bws Cyflym Maes Awyr Caerdydd yn gweithredu rhwng y mae awyr a chanol y ddinas bob 20 munud, ac y mae gwasanaethau tacsi a llogi ceir ar gael tuag allan i’r prif adeilad. Edrychwch ar wefan Maes Awyr Caerdydd am fwy o wybodaeth.

Mae Cymru’n agos i feysydd rhyngwladol eraill yn cynnwys Heathrow, Bryste, Birmingham, Manceinion a Lerpwl. Meysydd awyr rhanbarthol bach eraill Cymru yw Abertawe a Hwlffordd yn Ne Orllewin Cymru, Aberporth ar arfordir Aberteifi, Y Trallwng yng Nghanolbarth Cymru a Chaernarfon yng Ngogledd Cymru. Nid oes un o’r rhain yn rhedeg gwasanaethau rhestredig ond gellir llogi awyrennau bychain.


Rheilfyrdd

Mae 'na gyswllt rheilffordd gyflym yn cysylltu de Cymru â Bryste, Cas-gwent, Reading a Llundain (Paddington). Mae teithio o Gaerdydd i Lundain yn cymryd tua 2 awr. Mae gwasanaethau trên lleol o orsafoedd ar y brif lein yn y de yn cysylltu â threfi yng nghymoedd y de a phorthladdoedd y fferïau.

Mae‘ na gyswllt rheilffordd gyflym hefyd yn cysylltu porthladd Caergybi â gorsafoedd ar y prif leiniau yn Lloegr trwy orsaf Crewe.

Yn y canolbarth mae Lein Arfordir y Cambrian yn cysylltu trefi glan môr fel Aberystwyth, Aberdyfi, Abermaw a Phwllheli â gorsafoedd ar y prif leiniau yn Lloegr trwy Amwythig.

Nid oes cysylltiad uniongyrchol ar y rheilffordd rhwng y gogledd a’r de yng Nghymru er bod modd teithio trwy orsafoedd ar y prif leiniau yn Lloegr. Ar gyfer rhagor o wybodaeth am fwcio ac amserau trenau edrychwch ar wefan y Rheilffordd Genedlaethol. Mae‘ na nifer o reilffyrdd ager lled safonol a chul yng Nghymru a ddefnyddir yn bennaf i ddenu twristiaid.


Ffyrdd

Un o'r priffyrdd sy’n rhedeg o’r dwyrain i’r gorllewin ac yn cysylltu Cymru â’r dinasoedd mawr yn Lloegr yw traffordd yr M4 sy’n croesi Aber Afon Hafren dros Ail Groesfan Hafren. Mae hon wedi disodli Pont Hafren fel y brif glwyd i Gymru ac mae’n cysylltu â Chasnewydd, Caerdydd, Abertawe a phorthladdoedd y fferïau yn Noc Penfro ac Abergwaun.

Yn y gogledd mae gwibffordd yr A55 yn rhedeg o’r dwyrain i’r gorllewin ar draws y gogledd ac yn cysylltu porthladd y fferïau yng Nghaergybi â dinasoedd Lerpwl a Manceinion.

Prif lwybr y canolbarth o’r dwyrain i’r gorllewin yw cefnffordd yr A44 sy’n cysylltu tref Aberystwyth ar arfordir y gorllewin (yn anuniongyrchol) â Birmingham a chanolbarth Lloegr.

Cysylltiadau ffyrdd Cymru rhwng y gogledd a’r de yw cefnffordd yr A470 sy’n rhedeg o Gaerdydd trwy ganol Cymru i Landudno ar arfordir y gogledd, a chefnffordd yr A487 o Fangor i Abergwaun sy’n rhedeg ar hyd arfordir y gorllewin yn bennaf.