Welsh Government
menu
< Back to news listing

Hyfforddai Gwallt a Cholur ar gyfer Drama Deledu Safon Uchel (BAD WOLF Productions)

 

Lleolir yn Stiwdios Blaidd Caerdydd ac ar leoliad yn ôl yr angen

31ain Hydref 2017 - Chwef 2018

Cyflog: £550 yr wythnos

Dyma gyfle cyffrous i weithio gyda chwmni cynhyrchu rhyngwladol deinamig yn cynhyrchu dramâu teledu ar y lefel uchaf oll.

DISGRIFIAD SWYDD
Rydyn ni'n chwilio am unigolyn â chymhelliad cryf i ddarparu cefnogaeth i dîm gwallt a cholur medrus a phrofiadol. Y cyfrifoldebau allweddol fydd cynorthwyo'r criw colur gyda dyletswyddau cyffredinol sy'n gysylltiedig â gwaith ffilmio, a allai gynnwys helpu gyda dilyniant a'r gwaith o gynnal a threfnu'r adran o ddydd i ddydd, sy'n cynnwys paratoi a chynnal gweithfannau.

Byddwch wedi eich lleoli yn Stiwdios Blaidd ym Mae Caerdydd, ar safleoedd eraill neu ar leoliad a rhaid i chi fod yn fodlon teithio i leoliadau a stiwdios eraill. Bydd yr oriau gwaith yn gysylltiedig â'r amserlen ffilmio ac mae'n debygol y bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio oriau hir, anghymdeithasol a allai gynnwys penwythnosau, a gweithio tu mewn a thu allan, ym mhob tywydd, fel bydd angen.

GOFYNION MYNEDIAD
Nid oes gofyn am unrhyw ofynion academaidd penodol a bydd pob cais yn cael ei ystyried yn ôl ei haeddiant. Bydd pob ymgeisydd yn gallu rhoi tystiolaeth a dangos:
- Gwybodaeth ddefnyddiol dda am wahanol fathau o golur a thechnegau i roi colur.
- Gwybodaeth sylfaenol dda am dechnegau steilio a pharatoi gwallt. Mae peth profiad o dechnegau torri gwallt sylfaenol, gweithio gyda gwallt gosod, wigiau neu wneud wigiau yn fantais, ond nid yn hanfodol.
- Peth profiad o osod colur prosthetig syml.
- Mae profiad blaenorol o weithio ar gynhyrchiad ffilm neu deledu proffesiynol yn fanteisiol, er nid ar gynyrchiadau gyda chyllideb fawr neu ar Ddrama Safon Uchel o anghenraid
- Eich bod yn ddibynadwy, yn brydlon ac yn gwrtais ac â'r gallu i weithio'n effeithiol mewn amodau a allai fod yn rhai sydd o dan bwysau.
- Dealltwriaeth o'r canllawiau iechyd a diogelwch a'r deddfwriaethau perthnasol.
- Lefel o nerth corfforol a medrusrwydd sy'n briodol i'r swydd.
- Y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau ac i weithio fel rhan o dîm.

YMGEISIO A DYDDIAD CAU
Anfonwch CV, ffurflen gydraddoldeb ac amrywiaeth wedi'i chwblhau a llythyr cais a:
amanda@screenalliancewales.com

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i Ymgeiswyr 

Dyddiad cau: DYDD LLUN, HYDREF 9fed 2017

Mae'r swydd hyfforddi hon yn cael ei darparu fel rhan o ymrwymiad BadWolf i ddatblygu criw ffilm a theledu yng Nghymru. Croesawir ymgeiswyr sy'n byw
neu'n gweithio yng Nghymru yn arbennig. Mae BadWolf am adeiladu gweithlu yng Nghymru sy'n amrywiol ei diwylliant ac mae'r cwmni'n annog ceisiadau gan grwpiau sydd â diffyg cynrychiolaeth. Rydym ni wedi ymrwymo i sicrhau cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth yw eu cefndir. Mae'r cyfle hwn wedi ei greu gan BadWolf a'i hwyluso gan Screen Alliance Wales.