Bydd y Panel yn weithredol o fis Ebrill 2016 hyd at fis Ebrill 2019, a bydd yn rhoi cyngor ynghylch cynigion o ran cyllid y Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau, yn ogystal ag ystyried  ceisiadau  am gyllid ar gyfer prosiectau ffilm a theledu gwerth £1 filiwn neu fwy.  Mae'n disodli'r Panel blaenorol, a sefydlwyd yn 2014, sydd â'r un cylch gwaith ond y mae ei gyfnod ar fin dod i ben.

Meddai Gweinidog yr Economi, Edwina Hart:

“Mae'n bleser gen i gyhoeddi'r Panel newydd a fydd yn allweddol o ran sicrhau bod y prosiectau gorau yn cael cymorth trwy ein cyllidebau buddsoddi, a bod ganddyn nhw'r potensial i gael effaith sylweddol ar y diwydiannau creadigol yng Nghymru.

“Mae gan aelodau'r Panel gyfoeth o brofiad ac arbenigedd ar draws y sector ffilm a theledu, ac maen nhw mewn sefyllfa dda i roi cyngor ar brosiectau buddsoddi pwysig er mwyn hybu twf y sector allweddol hwn a'r manteision economaidd sylweddol y mae'n eu creu i Gymru.

“Rydym wedi cael llwyddiant nodedig o ran denu prosiectau ffilm a theledu mawr i Gymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf, sy'n codi proffil y sector yn rhyngwladol ac yn amlygu'r hyn y gall Cymru ei gynnig i'r diwydiant ffilmiau.”

Mae Peter McInerney, Ron Jones, Ellen McDonald a Richard Wolfe wedi cael eu hailbenodi ac mae John Giwa-Amu a Paul Higgins yn benodiadau newydd.

Y Panel Buddsoddi yn y Cyfryngau newydd

Peter McInerney (Cadeirydd)

Peter McInerney yw Pennaeth Ffilm, Teledu a Darlledu 'Sheridans Solicitors' ac mae wedi cadeirio'r Panel Buddsoddi yn y Cyfryngau am y ddwy flynedd diwethaf. Mae ganddo wybodaeth helaeth am y diwydiant ffilm a theledu masnachol, yn enwedig cyllid cynhyrchu.

Ron Jones

Ron Jones yw cadeirydd gweithredol Grŵp Tinopolis yn Llanelli. Mae ganddo brofiad sylweddol o'r diwydiant ffilm a theledu ac o arwain un o'r cwmnïau cynhyrchu annibynnol mwyaf llwyddiannus yn y DU, sy'n gweithredu'n fyd-eang erbyn hyn. Mae wedi bod yn aelod o'r Panel Buddsoddi yn y Cyfryngau am y ddwy flynedd diwethaf ac mae'n gynghorydd gwerthfawr i Lywodraeth Cymru o ran datblygu'r diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Ellen McDonald

Ellen McDonald yw Rheolydd Ariannol cyfres deledu Outlander gan LBP. Mae ganddi brofiad helaeth yn y diwydiant teledu, a gwybodaeth am gyllid cynhyrchu yn UDA a'r DU. Mae wedi bod yn aelod o'r Panel Buddsoddi yn y Cyfryngau am ddwy flynedd.

Richard Wolfe

Mae Richard Wolfe yn gynghorydd ac yn fuddsoddwr mewn ffilmiau, teledu, a'r rhyngrwyd. Mae ganddo lawer iawn o brofiad o'r diwydiant fel perchennog gwahanol gwmnïau teledu, cronfa hawliau'r cyfryngau fyd-eang, a buddsoddwr personol. Mae eisoes wedi gwasanaethu ar y Panel Buddsoddi yn y Cyfryngau am ddwy flynedd.

John Giwa-Amu

John Giwa-Amu yw cyd-berchennog 'Red and Black Films' yng Nghaerdydd. Mae'n gynhyrchydd ffilmiau llwyddiannus sy'n meddu ar ddealltwriaeth eang o'r diwydiant ffilmiau gan iddo gyd-sefydlu 'Red and Black', sydd wedi cynhyrchu a dosbarthu nifer o ffilmiau sydd wedi cael canmoliaeth yn rhyngwladol. Mae ganddo hefyd brofiad ym maes cyllid ffilmiau, gwerthiannau, dosbarthu a gemau yn y sector.

Paul Higgins

Mae Paul Higgins yn entrepreneur ac yn fuddsoddwr. Mae wedi magu profiad helaeth yn y diwydiant ffilm a theledu ar ôl gweithio yng Nghymru dros nifer o flynyddoedd; rhywbeth sydd wedi rhoi dealltwriaeth drylwyr iddo o fuddsoddi mewn ffilmiau.

Share this page

Print this page