AilGychwyn

Prosiect Integreiddio Ffoaduriaid 

Mae prosiect AilGychwyn arloesol Llywodraeth Cymru'n galluogi ffoaduriaid i integreiddio yng Nghymru drwy ddarparu cyrsiau ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) achrededig a chymorth cyflogaeth. Caiff unigolion asesiad ieithyddol i weld a oes angen iddynt fynychu dosbarthiadau ESOL ac i'w rhoi mewn dosbarth yn unol â'u gallu.

Cwblheir asesiad holistaidd sy'n archwilio ffactorau integreiddio gwahanol gan gynnwys eu nodau o ran cyflogaeth, eu profiad blaenorol, eu haddysg a'u hangen am gymorth. Mae hyfforddwr gwaith yn rhoi cymorth i ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad a chwilio am swydd.

Mae gennym 4 canolfan yn Wrecsam, Abertawe, Caerdydd a Chasnewydd sy'n darparu cymorth cyflogadwyedd, a 3 Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol sy'n cwmpasu'r rhanbarthau hyn sy'n gallu eich helpu i ddod o hyd i unigolion dawnus ar gyfer eich busnes.

Nod y prosiect yw cysylltu'r ymgeiswyr hyn â chyfleoedd gwaith er mwyn dechrau eu gyrfa a'u bywydau yn y DU. Mae hyn yn cyd-fynd â chynllun Llywodraeth Cymru i wneud Cymru'n Genedl Noddfa. Rydym eisiau helpu ffoaduriaid sydd wedi ffoi rhag erledigaeth i ddechrau bywyd newydd yng Nghymru.

Mae gan ffoaduriaid yr hawl i weithio yn y DU heb unrhyw gyfyngiadau ac mae ganddynt nifer o sgiliau a rhinweddau nad ydynt yn cael eu defnyddio yng Nghymru. Rydym eisiau cynnig cyfle cyffrous i chi lenwi swyddi gwag yn eich cwmni a gosod cynsail o ran bod yn flaengar a buddsoddi yn yr ymgeiswyr diwyd hyn tra'n dangos cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

Beth yw'r manteision i chi?

 • Dengys ymchwil gan Mckinsey (2015) fod cwmnïau lle ceir amrywiaeth ddiwylliannol 35% yn fwy tebygol o berfformio'n well yn ariannol na'u cystadleuwyr, a gall gynyddu cryfder a phresenoldeb eich cwmni yn y farchnad ryngwladol.
 • Mae cyfle i fusnesau rannu ethos eu cwmni gydag ymgeiswyr cyn iddynt wneud cais.
 • Gall yr ymgeiswyr nodi ystod o sgiliau a phrofiadau addysgol a gwaith.
 • Mae'r unigolion hyn wedi profi adfyd yn eu gwledydd cartref ac wedi gorfod gadael eu cartrefi a mynd ar daith anodd i ddechrau bywyd newydd yn DU, ac mae hyn yn dangos eu cydnerthedd a'u dyfeisgarwch a pha mor benderfynol ydynt.
 • Gall ein cleientiaid roi cyfle i fusnesau ddatblygu'r gweithwyr sydd ganddynt eisoes drwy roi cyfle iddynt hyfforddi, cefnogi a mentora dechreuwyr newydd. 
 • Mae buddsoddi yn y cyflogeion hyn yn fanteisiol gan fod y gyfradd gadw ymhlith ffoaduriaid 75% yn uwch na staff eraill (Fiscal 2015). 

Beth all y Swyddogion Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol ei gynnig i fusnesau?

Gall y Swyddogion Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol weithio gydag busnesau o unrhyw fath a maint sydd naill ai wedi recriwtio ffoaduriaid neu'n ystyried gwneud hynny ond yn poeni am y broses. Rydym yn arbenigo mewn gweithio gyda ffoaduriaid, felly nid oes angen i chi boeni am ddiffyg gwybodaeth wrth recriwtio unigolion dawnus o'n prosiect.  
Gall ein Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol gynnig nifer o fanteision i fusnesau, fel:

 • Darparu sesiynau hyfforddi i roi gwybodaeth bellach ynghylch cyflogi ffoaduriaid.
 • Ateb unrhyw gwestiynau sydd gan fusnesau a thynnu sylw at fanteision posibl recriwtio ffoaduriaid.
 • Galluogi busnesau i ehangu eu prosesau recriwtio drwy gynnwys ymgeiswyr o'n prosiect ni sydd â sgiliau a phrofiad addas.   
 • Gall busnesau hefyd ddewis cynnig profiad gwaith neu leoliadau gwaith fel rhan o'u proses recriwtio, ond rydym yn gofyn bod swydd ar gael ar ddiwedd y rhain. 
 • Gall y Swyddogion Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol gwrdd â busnesau am ddiweddariadau anffurfiol ar ddiwedd y broses recriwtio. 
 • Yn ogystal, mae cyfle i fusnesau fynychu digwyddiadau ymgysylltu i ddysgu mwy am brofiadau busnesau eraill o recriwtio ffoaduriaid. 
 • Ymunwch â man diogel ar-lein i ddysgu wrth y cyflogwyr eraill sy'n cymryd rhan yn y prosiect ac i rannu gwybodaeth.

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech ddysgu mwy am y Prosiect AilGychwyn a sut allwn eich helpu chi i recriwtio ymgeiswyr rhagorol i dyfu eich busnes, cysylltwch â'r Swyddogion Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol yn eich ardal chi neu e-bostiwch ffoaduriaid@llyw.cymru.


 

 

 

 

Wrecsam

Graham Hughes

Tel: 0300 062 5365

Abertawe

Nadir Taha

Tel: 0300 2500 29

Caerdydd a Chasnewydd

Lydia Brownlow

Tel: 0300 2509 47

 


The restart: refugee integration project is part funded through the european union asylum migration integration fund. Making management of migration flows more efficient across the european union