Personal Learning Account

Cyfrif Dysgu Personol

Cyfrif Dysgu Personol

Rhaglen beilot dwy flynedd yw Cyfrif Dysgu Personol a lansiwyd ym mis Medi 2019 gan Lywodraeth Cymru. Dyluniwyd y fenter i helpu busnesau ar draws y sectorau blaenoriaeth (y sectorau peirianneg, adeiladu a TGCh i ddechrau gyda sectorau ychwanegol yn cael eu cyflwyno dros y misoedd nesaf) i recriwtio talent newydd a goresgyn prinder sgiliau heddiw ac yn y dyfodol.

Mae’n bwysig nodi nad yw’r Cyfrif Dysgu Personol yn rhaglen i gyflogwyr uwchsgilio eu gweithwyr presennol. Lluniwyd y rhaglen i helpu cyflogwyr i gyrraedd at unigolion sydd am newid gyrfa a chael mynediad at gyflogaeth ar lefel uwch, pan fo cyfleoedd datblygu gyrfa ar gael. Bydd yr unigolion hyn yn helpu i ddiwallu’r bylchau sgiliau a nodwyd yn y sectorau â blaenoriaeth.

Prawf eich busnes yn y dyfodol

Bydd y rhaglen, sydd ar gael yn gyfan gwbl yng Ngholeg Gwent yn ne Cymru a Grŵp Llandrillo Menai yng Ngogledd Cymru yn rhoi cyfle i bobl gyflogedig ennill y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i newid gyrfaoedd tra hefyd yn rhoi cyfle i chi recriwtio talent newydd a goresgyn cyfredol a phrinder sgiliau yn y dyfodol.

Dewch o hyd i dalent newydd a recriwtio pobl sydd â'r sgiliau cywir

Gyda chymorth eich busnes a sefydliadau eraill yn y sectorau peirianneg, adeiladu a TGCh, mae Cyfrif Dysgu Personol wedi'i gynllunio i arfogi dysgwyr â'r offer sydd eu hangen arnynt i wella eu rhagolygon gyrfa a newid gyrfaoedd, tra hefyd yn ennill y sgiliau a'r cymwysterau yr ydych chi angen mynd i'r afael â phrinder sgiliau.

Cymryd rhan a helpu i lunio'r cyrsiau o amgylch anghenion eich busnes

Mae colegau'n awyddus i fusnesau lleol fel chi gymryd rhan yn y peilot a helpu i lunio'r cyrsiau. Bydd hyn yn sicrhau bod dysgwyr yn cael y sgiliau sydd eu hangen ar eich busnes. Mae'r colegau'n awyddus i gael eich mewnbwn ar y cyrsiau ac yn eu tro yn cynnig eich cefnogaeth i ddysgwyr trwy gynnig mentora, profiad gwaith iddynt a'r cyfle i ymgeisio am rolau swydd yn eich busnes.

Trwy recriwtio trwy Gyfrif Dysgu Personol gallwch; lleihau costau, creu cronfa o dalent a gweithlu medrus, ehangu eich busnes a llawer mwy. Gall pob busnes yng Nghymru o unrhyw faint elwa felly cofrestrwch eich diddordeb a chymryd rhan.

Manylion cyswllt

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y peilot a gweithio gyda'r colegau i ddod o hyd i bobl sydd â'r sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch a'u recriwtio, defnyddiwch y manylion isod neu gallwch lenwi'r ffurflen mynegi diddordeb.

Rhestr Wirio Rhaglen
Ardal Gyflenwi Gogledd Cymru, De Ddwyrain Cymru
Statws Yn fyw
Gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop? Nac ydi
Arweinydd Rhaglen

Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Gwent