Personal Learning Account

Personal Learning Account

Rhaglen beilot ddwy flynedd yw’r Cyfrif Dysgu Personol a lansiwyd ym mis Medi 2019 gan Lywodraeth Cymru. Lluniwyd y fenter i helpu busnesau ar draws y sectorau â blaenoriaeth i recriwtio talent newydd a goresgyn prinder sgiliau heddiw ac yn y dyfodol.

Bydd y rhaglen hefyd yn ymateb i ofynion cyflogwyr mewn perthynas â gwella sgiliau. Bydd yn cefnogi cyflogwyr i baratoi ar gyfer eu hanghenion o ran sgiliau a chymwysterau eu gweithlu yn y dyfodol er mwyn ailadeiladu busnesau yn y cyfnod ansicr hwn.

Diogelu’ch busnes at y dyfodol

Bydd y rhaglen yn darparu cyfle i bobl gyflogedig ennill y sgiliau a’r cymwysterau y mae eu hangen arnynt i newid gyrfa neu i wella’u sgiliau, ac ar yr un pryd bydd yn darparu cyfle i recriwtio staff newydd ac i oresgyn prinder sgiliau nawr ac yn y dyfodol.

Bydd y rhaglen heyd yn helpu cyflogwyr i wneud y canlynol:

  • Gwella sgiliau eu staff drwy gynnig cyrsiau a chymwysterau hyblyg ar gyfer llenwi bylchau o ran sgiliau nawr ac yn y dyfodol, gan ei gwneud yn bosibl i’w busnes addasu i newidiadau yn yr economi ac ymateb iddynt.
  • Cael gafael ar unigolion sy’n dymuno newid gyrfa a chamu i lefel uwch o ran eu gwaith, lle y mae cyfleoedd i ddatblygu gyrfa ar gael. Bydd yr unigolion hyn yn helpu i lenwi’r bylchau o ran sgiliau a nodwyd ledled y sectorau â blaenoriaeth.
Personal Learning Account Expression of Interest

Find new talent and recruit people with the right skills:

All businesses in Wales of any size can benefit so register your interest and get involved.

A yw eich anghenion busnes wedi newid o ganlyniad i Covid-19?

Mae’n bosibl fod eich anghenion o ran sgiliau wedi newid o ganlyniad i Covid-19, er enghraifft:

  • efallai bod angen i chi newid y ffordd rydych yn marchnata’ch busnes nawr
  • mae’n bosibl y bydd angen sgiliau digidol newydd ar eich gweithwyr er mwyn addasu i farchnadoedd newydd

Mae’n bosibl y bydd y Cyfrif Dysgu Personol yn gallu helpu drwy wneud y canlynol:

  • cefnogi’r broses o ddatblygu sgiliau eich gweithlu drwy gynnig cyrsiau hyfforddi hyblyg
  • ei gwneud yn bosibl iddyn nhw ennill cymwysterau i’ch helpu chi i lenwi bylchau sgiliau presennol yn eich busnes
  • eich helpu chi i fynd i’r afael â heriau presennol a thyfu eich busnes.

Darganfod talent newydd a recriwtio pobl â’r sgiliau cywir

Gyda chymorth eich busnes chi a sefydliadau eraill yn y sectorau â blaenoriaeth, mae Cyfrif Dysgu Personol wedi'i gynllunio i roi’r adnoddau sydd eu hangen ar ddysgwyr i’w gwneud yn bosibl iddynt wella’u rhagolygon o ran gyrfa neu i newid gyrfa, gan ennill y sgiliau a'r cymwysterau yr ydych chi eu hangen i ddatrys prinder sgiliau ar yr un pryd.

Cymryd rhan a helpu i deilwra’r cyrsiau at anghenion eich busnes

Mae colegau'n awyddus i fusnesau lleol fel chi gymryd rhan yn y rhaglen beilot a helpu i lunio'r cyrsiau. Bydd hyn yn sicrhau bod dysgwyr yn cael y sgiliau sydd eu hangen ar eich busnes. 

Mae'r colegau'n awyddus i gael eich barn ar y cyrsiau, â chithau yn eich tro yn cynnig eich cefnogaeth i ddysgwyr trwy gynnig eu mentora, cynnig profiad gwaith iddynt a'r cyfle i ymgeisio am swyddi addas yn eich busnes.

Trwy recriwtio trwy Gyfrif Dysgu Personol gallwch: leihau costau, creu cronfa o dalent a gweithlu medrus, ehangu eich busnes a llawer yn rhagor. Gall unrhyw fusnes, o unrhyw faint, yng Nghymru elwa ar hyn felly cofrestrwch eich diddordeb a chymryd rhan.

Manylion cyswllt

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan ac yr hoffech gael mwy o wybodaeth gallwch lenwi'r ffurflen mynegi diddordeb neu siaradwch â'ch coleg lleol.

Rhestr Wirio Rhaglen
Ardal Gyflenwi Cymru Gyfan
Statws Yn fyw
Gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop? Nac ydi
Arweinydd Rhaglen

Colegau Addysg Bellach