Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

Mae Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol wedi'u sefydlu i ysgogi buddsoddiad mewn sgiliau drwy ddatblygu ymatebion sy'n seiliedig ar angen lleol a rhanbarthol.

 

Dyma'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol:

  • Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol Gogledd Cymru
  • Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi (LSkIP) y De-ddwyrain Cymru bellach yn cael ei adnabod fel Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
  • Partneriaeth Ddysgu a Sgiliau Ranbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru

Gwaith Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (PSRhau) yw dadansoddi'r heriau economaidd a'r meysydd twf tebygol er mwyn nodi'r sgiliau sydd eu hangen o fewn y gweithlu. 

Maent yn creu Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol er mwyn dadansoddi a dylanwadu ar ddarpariaeth sgiliau'n seiliedig ar angen economaidd rhanbarthol, i gefnogi twf a phrosiectau seilwaith allweddol ym mhob rhanbarth.

Mae'r Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol yn cefnogi ac yn adeiladu ar flaenoriaethau a nodwyd gan Ardaloedd Menter, y Fargen Ddinesig, Dinas-ranbarthau a thrwy gydweithio trawsffiniol.

Mae'r cynlluniau'n cyflwyno argymhellion i Lywodraeth Cymru er mwyn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch blaenoriaethu a'r defnydd o gyllid ar gyfer sgiliau.

Yn 2016-17, byddant yn dylanwadu ar ddyraniadau ar gyfer Prentisiaethau ac Addysg Bellach. Caiff y cynlluniau eu hailwampio bob tair blynedd o fis Gorffennaf 2016.

Bwriedir i'r cynlluniau gyrraedd cynulleidfa llawer ehangach yn y blynyddoedd nesaf, gan ehangu eu dylanwad ar draws Llywodraeth Cymru a'r seilwaith cyflenwi sgiliau.

O fewn eu rhanbarthau, mae PSRhau hefyd yn ymwneud â gwaith ymchwil parhaus, Gwybodaeth am y Farchnad Lafur, datblygu a chyflawni prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop, sicrhau bod rhanbarthau'n cydweddu'n strategol â chynigion am gyllid oddi wrth Ewrop, a gweithio gyda chwmnïau angori a chwmnïau eraill o bwysigrwydd rhanbarthol.


Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio cyfres o dri Adroddiad Rhanbarthol ar Wybodaeth am y Farchnad Lafur er mwyn sicrhau bod gan y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol set gyson o wybodaeth graidd am y farchnad lafur i seilio eu Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol arnynt.

Yn ogystal â helpu'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, dylai'r Adroddiadau Rhanbarthol ar Wybodaeth am y Farchnad Lafur fod yn ffynhonnell wybodaeth hwylus i bob defnyddiwr.


SGILIAU MAP PARTNERIAETH RANBARTHOL

I gael gwybod sut mae ein partneriaid rhanbarthol yn bwriadu ymdrin a’r blaenoriaethau economaidd yn eich rhanbarth, cliciwch ar eich rhanbarth chi.