Gwybodaeth am y Farchnad Lafur

Prif ddangosyddion y farchnad lafur, y 3 mis hyd at fis  Tachwedd 2021.

Rhagolygon ar gyfer cynnyrch a galw a chyflenwad sgiliau rhwng 2014 a 2024. Crynodeb o dueddiadau gan ganolbwyntio'n benodol ar Gymru.

Datganiadau ystadegau swyddogol ac ymchwil am Gymru.

Mae'r diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru yn un o'r sectorau busnes mwyaf yng Nghymru. Mae dros 223,100 o bobl yn cael eu cyflogi o fewn y gadwyn cyflenwi bwyd a diod.

Ewch allan!

Mae twristiaeth yn fusnes mawr yng Nghymru.

Beth yw Gwybodaeth Marchnad Lafur? (LMI)

Gwybodaeth am dueddiadau a newidiadau'r farchnad lafur.

Am unrhyw ymholiadau am yr Wybodaeth Marchnad Lafur sy’n ymddangos ar y Porth Sgiliau i Fusnesau, cysylltwch â ni: lmi@llyw.cymru


Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth: Gweithio yng Nghymru, 2006 i 2017

Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth 2017 yw’r seithfed mewn cyfres o arolygon swyddi ym Mhrydain, fel y’u cofnodwyd gan y gweithwyr sy’n gwneud y swyddi, Mae’r gyfres wedi parhau dros 30 mlynedd.

Dyfodol Gwaith yng Nghymru - effaith technoleg ar swyddi yn y dyfodol

Mae dyfodol gwaith yn ansicr, gydag amrywiaeth eang o newidiadau cymdeithasol yn effeithio ar y farchnad lafur.

Dyfodol Gwaith 2017-27 – adroddiad cryno Cymru ac amcanestyniadau rhanbarthol

Argraffiad 2017-27 yw seithfed fersiwn yr amcanestyniadau hyn.

Economi Cymru mewn rhifau: dangosfwrdd rhyngweithiol

8 dangosydd sy’n dangos sut mae economi Cymru yn perfformio o gymharu â rhanbarthau Lloegr a gwledydd eraill y DU.

Y galw am sgiliau: Arolwg Sgiliau Cyflogwyr Adroddiad y DU Taflen Wybodaeth

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio ymestyn ac ehangu defnydd gwybodaeth am y farchnad lafur ar draws Cymru.

STEM Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

Gall Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg ddarparu gyrfaoedd boddhaol iawn.

Chwalu mythau am weithwyr hŷn

Mae nifer o gamsyniadau ynghylch cyflogi gweithwyr hŷn.


Gweld Ystadegau Marchnad Lafur Cymru

Llywodraeth Cymru | Welsh Government

Welsh Government

Ystadegau economaidd allweddol

Adroddiad misol sy'n trafod testunau fel cyflogaeth, mynegion, allforio ac enillion.

  • Amcangyfrifon yr Arolwg o'r Llafurlu
  • Cyfradd cyflogaeth
  • Cyfradd diweithdra
  • Cyfradd anweithgarwch economaidd
  • Cyfradd nifer yr hawlwyr

Busnes, yr economi a'r farchnad lafur

 

Mae data ystadegol am fusnes, yr economi a'r farchnad lafur yn cynnwys set gynhwysfawr o wybodaeth am Gymru ac ardaloedd yng Nghymru

infobasecymru

 

Access to a wide range of data locally and nationally on Wales.

Data Cymru

Data Cymru

 

Gosod data a hysbysrwydd wrth galon darparu gwasanaethau cyhoeddus.


Rhagor o Ystadegau’r DU

nomis

 

Gwasanaeth a ddarperir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, lle cewch fynediad am ddim at yr ystadegau mwyaf manwl a chyfredol am farchnad lafur y DU o ffynonellau swyddogol.

Census Statistics

 

Yn helpu i greu darlun o'r genedl a'r ffordd rydym yn byw. Maent yn rhoi ciplun manwl o'r boblogaeth a'i nodweddion, ac yn cael eu defnyddio fel sail wrth ddyrannu cyllid i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 27 Mawrth 2011, poblogaeth Cymru a Lloegr oedd 56,075,912.

 

Arwain ymchwil i yrfaoedd graddedigion

Beth mae graddedigion yn ei wneud?

Archwilio'r hyn yr oedd graddedigion yn ei wneud chwe mis ar ol graddio.

Tueddiadau'r Farchnad Graddedigion

Dadleuon cyfoes ym maes addysg uwch, cyflogaeth graddedigion a dysgu am arfaeodd.
 

HECSU

Federation for Industry Sector Skills & Standards

 

Mae’r Ffederasiwn ar gyfer Sgiliau Sector Diwydiant a Safonau yn cynrychioli, hyrwyddo ac yn cefnogi'r 21 Cynghorau Sgiliau Sector ar draws y DU, ac mae ganddo rôl unigryw i leoli y CSS yn effeithiol yn y systemau sgiliau ar draws gwledydd y DU. Mae'r CSS eu hunain yn gweithio gyda dros 550,000 o gyflogwyr i ddiffinio anghenion sgiliau a safonau sgiliau yn eu diwydiant, ac ar adegau byddant yn cynhyrchu ‘LMI’ penodol ar gyfer eu sectorau.


Gweld mwy o Wybodaeth Ranbarthol

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cael gwybod pa ddatblygiadau sy'n digwydd yng ngogledd Cymru a'r cyfleoedd maent yn eu darparu.

Partneriaeth Ddysgu a Sgiliau Ranbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru

Gweld Gwybodaeth Marchnad Lafur sy'n berthnasol i'r meysydd de-orllewin a chanolbarth Cymru.

Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cael gwybodaeth ar Gyflogaeth a Sgiliau yn Rhanbarth Prifddinas Caerdydd.