Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

Mae Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol wedi'u sefydlu i ysgogi buddsoddiad mewn sgiliau drwy ddatblygu ymatebion sy'n seiliedig ar angen lleol a rhanbarthol.

 

Dyma'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol:

  • Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol Gogledd Cymru
  • Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi De Ddwyrain Cymru
  • Partneriaeth Ddysgu a Sgiliau Ranbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru

Gwaith Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (PSRhau) yw dadansoddi'r heriau economaidd a'r meysydd twf tebygol er mwyn nodi'r sgiliau sydd eu hangen o fewn y gweithlu. 

Maent yn creu Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol er mwyn dadansoddi a dylanwadu ar ddarpariaeth sgiliau'n seiliedig ar angen economaidd rhanbarthol, i gefnogi twf a phrosiectau seilwaith allweddol ym mhob rhanbarth.
 
Mae'r Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol yn cefnogi ac yn adeiladu ar flaenoriaethau a nodwyd gan Ardaloedd Menter, y Fargen Ddinesig, Dinas-ranbarthau a thrwy gydweithio trawsffiniol.
 

Mae'r cynlluniau'n cyflwyno argymhellion i Lywodraeth Cymru er mwyn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch blaenoriaethu a'r defnydd o gyllid ar gyfer sgiliau.

Yn 2016-17, byddant yn dylanwadu ar ddyraniadau ar gyfer Prentisiaethau ac Addysg Bellach. Caiff y cynlluniau eu hailwampio bob blwyddyn o fis Gorffennaf 2016.

Bwriedir i'r cynlluniau gyrraedd cynulleidfa llawer ehangach yn y blynyddoedd nesaf, gan ehangu eu dylanwad ar draws Llywodraeth Cymru a'r seilwaith cyflenwi sgiliau.

O fewn eu rhanbarthau, mae PSRhau hefyd yn ymwneud â gwaith ymchwil parhaus, Gwybodaeth am y Farchnad Lafur, datblygu a chyflawni prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop, sicrhau bod rhanbarthau'n cydweddu'n strategol â chynigion am gyllid oddi wrth Ewrop, a gweithio gyda chwmnïau angori a chwmnïau eraill o bwysigrwydd rhanbarthol.


Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio cyfres o dri Adroddiad Rhanbarthol ar Wybodaeth am y Farchnad Lafur er mwyn sicrhau bod gan y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol set gyson o wybodaeth graidd am y farchnad lafur i seilio eu Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol arnynt.

Yn ogystal â helpu'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, dylai'r Adroddiadau Rhanbarthol ar Wybodaeth am y Farchnad Lafur fod yn ffynhonnell wybodaeth hwylus i bob defnyddiwr.


 

Sgiliau Map Partneriaeth Ranbarthol

I gael gwybod sut mae ein partneriaid rhanbarthol yn bwriadu ymdrin a’r blaenoriaethau economaidd yn eich rhanbarth, cliciwch ar eich rhanbarth chi.

De-orllewin a Chanolbarth Cymru Gogledd Cymru De-ddwyrain Cymru Wales map North Wales Mid Wales South and East Wales

Mae Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol Gogledd Cymru

Mae Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol Gogledd Cymru'n cynnwys y canlynol:
Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Cysylltwch â: Iwan Thomas Iwan.thomas@unedddatacymru.gov.uk

Gwefan: http://www.northwaleseab.co.uk/cy

Yr Arsyllfa Economaidd: http://nwef.infobasecymru.net/IAS/

Partneriaeth Ddysgu a Sgiliau Ranbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru

Mae Partneriaeth Ddysgu Ranbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru'n cynnwys y canlynol:
Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe a Phowys.

Cysylltwch â: Jane Lewis jelewis@carmarthenshire.gov.uk

Gwefan: http://www.rlpsww.org.uk/?lang=cy

Yr Arsyllfa Economaidd: http://rlp.infobasecymru.net/IAS

Mae Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi De Ddwyrain Cymru

Mae Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi De Ddwyrain Cymru yn cynnwys y canlynol:
Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg.

Cysylltwch â: Karen Higgins Karen.higgins@wlga.gov.uk

Gwefan: http://www.lskip.cymru/default.aspx

Yr Arsyllfa Economaidd: http://sewso.infobasecymru.net/IAS/launch