Rhaglen Sgiliau Hyblyg

Uwchsgilio eich gweithwyr gyda Phrosiectau Partneriaeth y Rhaglen Sgiliau Hyblyg

Ydy sgiliau cyfredol eich busnes yn cyfyngu ar ei lwyddiant? Ydy’ch busnes chi'n ystyried cyfle busnes newydd, technoleg newydd, cynllun ehangu a thwf? 
Mae’n bosib iawn y gall ein rhaglenni eich helpu chi gyda chymorth ariannol tuag at uwchsgilio'ch staff. Ar hyn o bryd mae gennym ni raglenni penodol a fydd yn helpu gyda’r canlynol:

  • datblygu sgiliau digidol uwch;
  • mynd i'r afael â heriau sgiliau sy'n gysylltiedig ag allforio;
  • cefnogaeth i fylchau sgiliau yn y diwydiant modurol a'i gadwyn gyflenwi. 

Bydd meini prawf cymhwysedd i dderbyn cyllid yn berthnasol. Am wybod mwy? Cliciwch neu tapiwch yma.

Sgiliau Digidol

Nod y rhaglen hon yw darparu cymorth ariannol i fusnesau wedi'u lleoli yng Nghymru sy'n dymuno uwchsgilio'u gweithluoedd gyda sgiliau digidol uwch. Mae'r rhaglen yn debygol o fod yn fwyaf addas i gwmnïau sy'n gweithredu yn y sector digidol, er y gwahoddir ceisiadau gan fusnesau o unrhyw sector ac o unrhyw ran o Gymru.

Manylion y Rhaglen:

Mae cyllid ar gael i gefnogi gweithwyr busnesau yng Nghymru i ddilyn cyrsiau hyfforddi sydd o natur ddigidol / dechnegol iawn. Gall hyn gynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb neu ar-lein.

Does dim unrhyw ofyniad i ddefnyddio cwmni hyfforddi penodol – gall yr ymgeisydd ddewis unrhyw ddarparwr hyfforddiant ardystiedig – ond rhaid i unrhyw hyfforddiant â chymorth o dan y rhaglen hon fod naill ai wedi'i achredu neu fod o safon diwydiant cydnabyddedig.

Mae'r tabl canlynol yn rhestru'r meysydd hyfforddiant y gellir eu cefnogi o dan y cynllun hwn. 

Gall pob busnes wneud un cais y flwyddyn i'r rhaglen.

Hyfforddiant Enghreifftiau
Datblygu meddalwedd a rhaglenni gwe Rhaglennu; Profi; Trwsio bygiau; Methodoleg ystwyth; Awtomeiddio proses roboteg; Deallusrwydd artiffisial.
Rheoli prosiect mewn maes technoleg     Datblygu meddalwedd; Seilwaith technoleg gwybodaeth (dylunio, gosod a gweithredu rhwydwaith); Systemau gwybodaeth; Technoleg gyfrifiadurol.
Dadansoddi data a gwyddor data Cloddio data; Integreiddio data; Gwybodaeth busnes; Rhaglenni ystadegol.
Diogelwch gwybodaeth a seiber Rheoli data; Diogelu data; Asesiadau risg; Peirianneg gymdeithasol; Gwe-rwydo ac ymosodiadau seiber eraill.

 

Sgiliau Allforio

Nod y rhaglen hon yw darparu cymorth ariannol i fusnesau yng Nghymru sy'n dymuno gwella'u galluoedd allforio. Mae'r rhaglen yn targedu’r busnesau hynny sydd ar hyn o bryd yn allforio neu sy'n bwriadu sefydlu gallu i allforio. Yn yr hinsawdd ansicr sydd ohoni, efallai y bydd llawer o fusnesau yn cael eu gorfodi i ddatblygu arbenigedd a gwybodaeth am allforio.

Mae cyllid ar gael i gefnogi gweithwyr busnesau yng Nghymru i ddilyn cyrsiau hyfforddi a fydd yn datblygu eu harbenigedd allforio.

Manyldeb y Rhaglen:

Does dim unrhyw ofyniad i ddefnyddio cwmni hyfforddi penodol – gall yr ymgeisydd ddewis unrhyw ddarparwr hyfforddiant ardystiedig a dylai roi pob ystyriaeth i ansawdd, cost a gwerth cyffredinol am arian.

Rhaid i'r hyfforddiant a gyflawnir naill ai fod wedi'i achredu neu fe ddylai gydweddu â safon diwydiant a gydnabyddir yn eang a bod o natur drosglwyddadwy.

Mae'r tabl canlynol yn rhestru'r meysydd hyfforddiant y gellir eu cefnogi o dan y rhaglen.

Gall pob busnes wneud un cais y flwyddyn i'r rhaglen.

Hyfforddiant Enghreifftiau
Cyllid Dulliau talu; TAW; Prisio nwyddau; masnach ryngwladol a chyllid
Gwerthu a Marchnata Marchnata rhyngwladol; meithrin gwerthiannau tramor; llwybrau i'r farchnad; dewis hyrwyddwyr a dosbarthwyr; e-fasnach
Prosesau a Gweithdrefnau Tollau Telerau masnachol rhyngwladol; Dogfennaeth; Dosbarthiad nwyddau; Dulliau mewnforio; Cyfraddau ffafriol; Rheolau tarddiad; Rhyddhad tollau; Trafod nwyddau peryglus
Prosesau Allforio Gweithredwr economaidd awdurdodedig; Trwyddedau allforio; Cyflwyniad i allforio; Deall allforio; Hanfodion allforio
Ymwybyddiaeth o'r Farchnad Gwneud busnes mewn marchnad, ee Ffrainc, Tsiena neu'r Emiradau Arabaidd Unedig; Allforion amddiffyn yn yr Unol Daleithiau; Diwylliant busnes
Cefnogaeth arbenigol Rheoli risg; Diogelu eiddo deallusol; Rheoli risg arian cyfred, 

Gellir darparu cymorth i ddod o hyd i opsiynau addas o ran darparwyr, os oes angen.

Y Sector Modurol a'i gadwyn gyflenwi

Ydych chi'n fusnes yn y sector modurol neu o fewn cadwyn gyflenwi'r sector?

Manylion y Rhaglen: Nod y rhaglen hon yw darparu cymorth ariannol i fusnesau wedi'u lleoli yng Nghymru sy'n darparu gwasanaethau a/neu gynhyrchion i'r sector Modurol i uwchsgilio'u gweithluoedd.

Does dim unrhyw ofyniad i ddefnyddio cwmni hyfforddi penodol – gall yr ymgeisydd ddewis unrhyw ddarparwr hyfforddiant ardystiedig a dylai roi pob ystyriaeth i ansawdd, cost a gwerth cyffredinol am arian.

Rhaid i'r hyfforddiant a gyflawnir naill ai fod wedi'i achredu neu fe ddylai gydweddu â safon diwydiant a gydnabyddir yn eang a bod o natur drosglwyddadwy.

Mae'r tabl canlynol yn rhestru'r meysydd hyfforddiant y gellir eu cefnogi o dan y rhaglen.

Gall pob busnes wneud un cais y flwyddyn i'r rhaglen.

Offer Craidd o Ansawdd Programmable Logic Control
Roboteg Chwilio am Namau
Datblygu Arweinyddiaeth Gwneud Offer
Weldio Modiwl Cystadleurwydd Gweithgynhyrchu Cenedlaethol
Sgiliau Mecanyddol Rhagoriaeth Lansio Model Newydd

Gellir darparu cymorth i ddod o hyd i opsiynau addas o ran darparwyr, os oes angen.

Sectorau Awyrofod, Hedfan a Gofod a'i gadwyn gyflenwi

Ydych chi'n fusnes yn y sector awyrofod, hedfan a gofod neu o fewn cadwyn gyflenwi'r sector?

Manylion y Rhaglen: Nod y rhaglen hon yw darparu cymorth ariannol i fusnesau wedi'u lleoli yng Nghymru sy'n darparu gwasanaethau a/neu gynhyrchion i'r sector awyrofod, hedfan a gofod i uwchsgilio'u gweithluoedd.

Does dim unrhyw ofyniad i ddefnyddio cwmni hyfforddi penodol – gall yr ymgeisydd ddewis unrhyw ddarparwr hyfforddiant ardystiedig a dylai roi pob ystyriaeth i ansawdd, cost a gwerth cyffredinol am arian.

Rhaid i'r hyfforddiant a gyflawnir naill ai fod wedi'i achredu neu fe ddylai gydweddu â safon diwydiant a gydnabyddir yn eang a bod o natur drosglwyddadwy.

Mae'r tabl canlynol yn rhestru'r meysydd hyfforddiant y gellir eu cefnogi o dan y rhaglen.

Gall pob busnes wneud un cais y flwyddyn i'r rhaglen.

Adnoddau ansawdd Modd Methiant a Dadansoddi Effaith (FMEA), Dylunio a Phroses; Diagram Llif Proses; Cynllun Rheoli; Gallu Proses.
Hyfforddiant Arweinyddiaeth Rheolaeth strategol; Rheoli Newid/Gweithredol; Rheoli prosiect.
Deunyddiau Uwch Cyflwyniad cyfansawdd; Dylunio Arbrofion; Gweithgynhyrchu ychwanegion.
Roboteg ac awtomatiaeth Cyflwyniad i Roboteg; Gweithredu awtomatiaeth a roboteg; Hyfforddiant gwerthu megis ABB.
CAD/CAM CATIA; Gwaith Solet; Cyrsiau rhaglennu penodol megis Fanuc, Heidenheim, Mazak.

Gellir darparu cymorth i ddod o hyd i opsiynau addas o ran darparwyr, os oes angen.

 

Manteision i'r Busnes:

Bydd pob cwrs hyfforddi cymeradwy yn denu cyfraniad o 50% tuag at gyfanswm y costau cymwys gan Lywodraeth Cymru.

Gwneir y taliad mewn ôl-daliadau yn amodol ar ddarparu tystiolaeth angenrheidiol o’r canlynol:

  • cadarnhad bod yr unigolion wedi mynychu’r cwrs yn llawn a/neu wedi’i gwblhau, a
  • tystiolaeth o gostau'r darparwr hyfforddiant a'r taliad a wnaed.

Pwy sy'n Gymwys:

Rhaid i'ch busnes fod wedi'i leoli yng Nghymru, yn ddiddyled, a rhaid i chi ymrwymo i ryddhau staff i gyflawni'r hyfforddiant dan sylw erbyn diwedd mis Mawrth 2020. 

Rhaid i'r hyfforddiant hyrwyddo dysgu'r unigolion sy'n ymwneud ag o leiaf un o'r meysydd a restrir yn y tabl uchod.

Rhaid i bob elfen o'r hyfforddiant hyrwyddo dysgu'r unigolion sy'n ymwneud ag o leiaf un o'r meysydd a restrir yn y tabl uchod.

Rhaid i bob elfen o'r hyfforddiant wella gallu neu gapasiti’r busnes.

Mae'r cyllid yn ddewisol a Llywodraeth Cymru sydd â’r gair olaf ar gymhwysedd.

Y Camau Nesaf a Datganiad o Ddiddordeb:

Os ydych chi'n meddwl eich bod yn gymwys ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais am y cyllid hwn, cwblhewch y ffurflen Datganiad o Ddiddordeb a bydd aelod o'n tîm Sgiliau yn ymateb cyn gynted â phosibl ac o fewn 10 diwrnod gwaith.