Rhaglen Sgiliau Hyblyg

Uwchsgilio eich gweithwyr gyda Phrosiectau Partneriaeth y Rhaglen Sgiliau Hyblyg

Ydy sgiliau cyfredol eich busnes yn cyfyngu ar ei lwyddiant? Ydy’ch busnes chi'n ystyried cyfle busnes newydd, technoleg newydd, cynllun ehangu a thwf? 
Mae’n bosib iawn y gall ein rhaglenni eich helpu chi gyda chymorth ariannol tuag at uwchsgilio'ch staff. Ar hyn o bryd mae gennym ni raglenni penodol a fydd yn helpu gyda’r canlynol:

 • datblygu sgiliau digidol uwch;
 • mynd i'r afael â heriau sgiliau sy'n gysylltiedig ag allforio;
 • cefnogaeth i fylchau sgiliau yn y diwydiant Peirianneg a Cynhyrchu
 • Cefnogaeth i fylchau sgiliau ac uwchsgilio yn y sector creadigol
 • cefnogaeth i fylchau sgiliau ac uwchsgilio yn y sector Twristiaeth a Lletygarwch

Bydd meini prawf cymhwysedd i dderbyn cyllid yn berthnasol. Am wybod mwy? Cliciwch neu tapiwch yma.

Sgiliau Digidol

Nod y rhaglen hon yw darparu cymorth ariannol i fusnesau wedi'u lleoli yng Nghymru sy'n dymuno uwchsgilio'u gweithluoedd gyda sgiliau digidol uwch. Mae'r rhaglen yn debygol o fod yn fwyaf addas i gwmnïau sy'n gweithredu yn y sector digidol, er y gwahoddir ceisiadau gan fusnesau o unrhyw sector ac o unrhyw ran o Gymru.

Manylion y Rhaglen:

Mae cyllid ar gael i gefnogi gweithwyr busnesau yng Nghymru i ddilyn cyrsiau hyfforddi sydd o natur ddigidol / dechnegol iawn. Gall hyn gynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb neu ar-lein.

Does dim unrhyw ofyniad i ddefnyddio cwmni hyfforddi penodol – gall yr ymgeisydd ddewis unrhyw ddarparwr hyfforddiant ardystiedig – ond rhaid i unrhyw hyfforddiant â chymorth o dan y rhaglen hon fod naill ai wedi'i achredu neu fod o safon diwydiant cydnabyddedig.

Mae'r tabl canlynol yn rhestru'r meysydd hyfforddiant y gellir eu cefnogi o dan y cynllun hwn.

Hyfforddiant Enghreifftiau
Datblygu meddalwedd a rhaglenni gwe Rhaglennu; Profi; Trwsio bygiau; Methodoleg ystwyth; Awtomeiddio proses roboteg; Deallusrwydd artiffisial.
Rheoli prosiect mewn maes technoleg     Datblygu meddalwedd; Seilwaith technoleg gwybodaeth (dylunio, gosod a gweithredu rhwydwaith); Systemau gwybodaeth; Technoleg gyfrifiadurol.
Dadansoddi data a gwyddor data Cloddio data; Integreiddio data; Gwybodaeth busnes; Rhaglenni ystadegol.
Diogelwch gwybodaeth a seiber Rheoli data; Diogelu data; Asesiadau risg; Peirianneg gymdeithasol; Gwe-rwydo ac ymosodiadau seiber eraill.
Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cynllunio; cyfathrebu; gwneud penderfyniadau; dirprwyo; datrys problemau; ysgogi staff; adeiladu t^im; rheoli prosiect; trafod; rheoli ymddygiad; rheolaeth cadwyn gyflenwi.

Gall pob busnes wneud un cais y flwyddyn i'r rhaglen.

Yn ychwanegol, gall hyfforddiant Arweinyddiaeth a Rheolaeth (A&R) ei cynnwys mewn cais hyfforddiant digidol.  Ni ddylai ceisiadau am cyllid am hyfforddiant (A&R) fod yn fwy na 50% o’r cais, hyd at uchafswm o £5,000.

Noder ni allai taliad cael ei cymeradwyo os ydych yn hawlio mwy na 50% o werth y grant am hyfforddiant A&R.

 

Bydd pob cwrs hyfforddi cymeradwy yn denu cyfraniad o 50% tuag at gyfanswm y costau cymwys gan Lywodraeth Cymru.

Gwneir y taliad mewn ôl-daliadau yn amodol ar ddarparu tystiolaeth angenrheidiol o’r canlynol:

 • cadarnhad bod yr unigolion wedi mynychu’r cwrs yn llawn a/neu wedi’i gwblhau, a
 • tystiolaeth o gostau'r darparwr hyfforddiant a'r taliad a wnaed.

Sgiliau Allforio

Nod y rhaglen hon yw darparu cymorth ariannol i fusnesau yng Nghymru sy'n dymuno gwella'u galluoedd allforio. Mae'r rhaglen yn targedu’r busnesau hynny sydd ar hyn o bryd yn allforio neu sy'n bwriadu sefydlu gallu i allforio. Yn yr hinsawdd ansicr sydd ohoni, efallai y bydd llawer o fusnesau yn cael eu gorfodi i ddatblygu arbenigedd a gwybodaeth am allforio.

Mae cyllid ar gael i gefnogi gweithwyr busnesau yng Nghymru i ddilyn cyrsiau hyfforddi a fydd yn datblygu eu harbenigedd allforio.

Manyldeb y Rhaglen:

Does dim unrhyw ofyniad i ddefnyddio cwmni hyfforddi penodol – gall yr ymgeisydd ddewis unrhyw ddarparwr hyfforddiant ardystiedig a dylai roi pob ystyriaeth i ansawdd, cost a gwerth cyffredinol am arian.

Rhaid i'r hyfforddiant a gyflawnir naill ai fod wedi'i achredu neu fe ddylai gydweddu â safon diwydiant a gydnabyddir yn eang a bod o natur drosglwyddadwy.

Mae'r tabl canlynol yn rhestru'r meysydd hyfforddiant y gellir eu cefnogi o dan y rhaglen.

Hyfforddiant Enghreifftiau
Cyllid Dulliau talu; TAW; Prisio nwyddau; masnach ryngwladol a chyllid
Gwerthu a Marchnata Marchnata rhyngwladol; meithrin gwerthiannau tramor; llwybrau i'r farchnad; dewis hyrwyddwyr a dosbarthwyr; e-fasnach
Prosesau a Gweithdrefnau Tollau Telerau masnachol rhyngwladol; Dogfennaeth; Dosbarthiad nwyddau; Dulliau mewnforio; Cyfraddau ffafriol; Rheolau tarddiad; Rhyddhad tollau; Trafod nwyddau peryglus
Prosesau Allforio Gweithredwr economaidd awdurdodedig; Trwyddedau allforio; Cyflwyniad i allforio; Deall allforio; Hanfodion allforio
Ymwybyddiaeth o'r Farchnad Gwneud busnes mewn marchnad, ee Ffrainc, Tsiena neu'r Emiradau Arabaidd Unedig; Allforion amddiffyn yn yr Unol Daleithiau; Diwylliant busnes
Cefnogaeth arbenigol Rheoli risg; Diogelu eiddo deallusol; Rheoli risg arian cyfred, 
Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cynllunio; cyfathrebu; gwneud penderfyniadau; dirprwyo; datrys problemau; ysgogi staff; adeiladu t^im; rheoli prosiect; trafod; rheoli ymddygiad; rheolaeth cadwyn gyflenwi.

Gellir darparu cymorth i ddod o hyd i opsiynau addas o ran darparwyr, os oes angen.

Gall pob busnes wneud un cais y flwyddyn i'r rhaglen.

Yn ychwanegol, gall hyfforddiant Arweinyddiaeth a Rheolaeth (A&R) ei cynnwys mewn cais hyfforddiant digidol.  Ni ddylai ceisiadau am cyllid am hyfforddiant (A&R) fod yn fwy na 50% o’r cais, hyd at uchafswm o £5,000.

Noder ni allai taliad cael ei cymeradwyo os ydych yn hawlio mwy na 50% o werth y grant am hyfforddiant A&R.

Bydd pob cwrs hyfforddi cymeradwy yn denu cyfraniad o 50% tuag at gyfanswm y costau cymwys gan Lywodraeth Cymru.

Gwneir y taliad mewn ôl-daliadau yn amodol ar ddarparu tystiolaeth angenrheidiol o’r canlynol:

 • cadarnhad bod yr unigolion wedi mynychu’r cwrs yn llawn a/neu wedi’i gwblhau, a
 • tystiolaeth o gostau'r darparwr hyfforddiant a'r taliad a wnaed.

Sectorau Peirianneg a Cynhyrchu 

Ydych chi'n fusnes Peirianneg neu Cynhyrchu yng Nghymru?

Manylion y Rhaglen: Nod y rhaglen hon yw darparu cymorth ariannol i fusnesau wedi'u lleoli yng Nghymru sy'n darparu gwasanaethau Peirianneg a Cynhyrchu i uwchsgilio'u gweithluoedd.

Does dim unrhyw ofyniad i ddefnyddio cwmni hyfforddi penodol – gall yr ymgeisydd ddewis unrhyw ddarparwr hyfforddiant ardystiedig a dylai roi pob ystyriaeth i ansawdd, cost a gwerth cyffredinol am arian.

Rhaid i'r hyfforddiant a gyflawnir naill ai fod wedi'i achredu neu fe ddylai gydweddu â safon diwydiant a gydnabyddir yn eang a bod o natur drosglwyddadwy.

Mae'r tabl canlynol yn rhestru'r meysydd hyfforddiant y gellir eu cefnogi o dan y rhaglen.

Adnoddau ansawdd Modd Methiant a Dadansoddi Effaith (FMEA), Dylunio a Phroses; Diagram Llif Proses; Cynllun Rheoli; Gallu Proses.
Technoleg Roboteg; Awtomatiaeth; Deallusrwydd Artiffisial; Niwmateg; Hydroleg; Electroneg; prosesau specific fel chwistrellu plastig, weldio
Deunyddiau Uwch Cyflwyniad cyfansawdd; printio 3D; Gweithgynhyrchu ychwanegion.
CAD/CAM CATIA; Gwaith Solet; Cyrsiau rhaglennu penodol megis Fanuc, Heidenheim, Mazak.
Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cynllunio; cyfathrebu; gwneud penderfyniadau; dirprwyo; datrys problemau; ysgogi staff; adeiladu t^im; rheoli prosiect; trafod; rheoli ymddygiad; rheolaeth cadwyn gyflenwi

Gellir darparu cymorth i ddod o hyd i opsiynau addas o ran darparwyr, os oes angen.

Gall pob busnes wneud un cais y flwyddyn i'r rhaglen.

Yn ychwanegol, gall hyfforddiant Arweinyddiaeth a Rheolaeth (A&R) ei cynnwys mewn cais hyfforddiant digidol.  Ni ddylai ceisiadau am cyllid am hyfforddiant (A&R) fod yn fwy na 50% o’r cais, hyd at uchafswm o £5,000.

Noder ni allai taliad cael ei cymeradwyo os ydych yn hawlio mwy na 50% o werth y grant am hyfforddiant A&R.

Bydd pob cwrs hyfforddi cymeradwy yn denu cyfraniad o 50% tuag at gyfanswm y costau cymwys gan Lywodraeth Cymru.

Gwneir y taliad mewn ôl-daliadau yn amodol ar ddarparu tystiolaeth angenrheidiol o’r canlynol:

 • cadarnhad bod yr unigolion wedi mynychu’r cwrs yn llawn a/neu wedi’i gwblhau, a
 • tystiolaeth o gostau'r darparwr hyfforddiant a'r taliad a wnaed.

Sector Creadigol

Nod y rhaglen hon yw darparu cymorth ariannol i fusnesau wedi'u lleoli yng Nghymru sy'n gweithredu yn y sector creadigol i uwchsgilio'u gweithluoedd.

Mae cyllid ar gael i gefnogi gweithwyr busnesau yng Nghymru i ddilyn cyrsiau hyfforddi sydd yn perthnasol i’r sector. Gall hyn gynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb neu ar-lein.  Yr uchafswm disgwylir i Llywodraeth Cymru cyfrannu yw £25,000.

Does dim unrhyw ofyniad i ddefnyddio cwmni hyfforddi penodol – gall yr ymgeisydd ddewis unrhyw ddarparwr hyfforddiant ardystiedig – ond rhaid i unrhyw hyfforddiant â chymorth o dan y rhaglen hon fod naill ai wedi'i achredu neu fod o safon diwydiant cydnabyddedig.

Mae'r tabl canlynol yn rhestru'r meysydd hyfforddiant y gellir eu cefnogi o dan y cynllun hwn.

Hyfforddiant Enghreifftiau  
Hyfforddiant cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu Golygu, trosleisio, SFX
Defnydd o technoleg newydd i’r cwmni a Peirianneg I technolegau creadigol Ffilmio hefo dron,  VR, peirianneg miwsig, rheoli cynnwys digidol
Marchnata a brandio i diwydiannau creadigol wefan, cyfryngau cymdeithasol
Hyfforddiant  creu cynnwys traddodiadol a cyfoes Sgriptio, creu cynnwys digidol i’r we/cyfryngau digidol
Hyfforddiant ariannol  Cyfrifeg cynhyrchu
Hyfforddiant cyfreithiol a busnes i ffilm, teledu a cynhyrchu teledu a miwsic Eiddo deallusol, hawlfreintio, contractau, sgiliau trafod
Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cynllunio; cyfathrebu; gwneud penderfyniadau; dirprwyo; datrys problemau; ysgogi staff; adeiladu t^im; rheoli prosiect; trafod; rheoli ymddygiad; rheolaeth cadwyn gyflenwi

Gall pob busnes wneud un cais y flwyddyn i'r rhaglen.

Yn ychwanegol, gall hyfforddiant Arweinyddiaeth a Rheolaeth (A&R) ei cynnwys mewn cais hyfforddiant Sector Creadigol.  Ni ddylai ceisiadau am cyllid am hyfforddiant (A&R) fod yn fwy na 50% o’r cais, hyd at uchafswm o £5,000.

Noder ni allai taliad cael ei cymeradwyo os ydych yn hawlio mwy na 50% o werth y grant am hyfforddiant A&R

Bydd pob cwrs hyfforddi cymeradwy yn denu cyfraniad o 50% tuag at gyfanswm y costau cymwys gan Lywodraeth Cymru.

Gwneir y taliad mewn ôl-daliadau yn amodol ar ddarparu tystiolaeth angenrheidiol o’r canlynol:

 • cadarnhad bod yr unigolion wedi mynychu’r cwrs yn llawn a/neu wedi’i gwblhau, a
 • tystiolaeth o gostau'r darparwr hyfforddiant a'r taliad a wnaed.

Sgiliau Twristiaeth a Lletygarwch

Nod y rhaglen hon yw darparu cymorth ariannol i fusnesau yng Nghymru sydd am wella sgiliau eu gweithlu yn y sectorau twristiaeth a lletygarwch.

Mae cyllid ar gael i gefnogi gweithwyr busnesau twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru i ddilyn cyrsiau hyfforddi sy’n berthnasol i’r sector. Gall hyn gynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb neu hyfforddiant ar-lein. Gellir disgwyl hyd at £25,000 gan Lywodraeth Cymru.

Nid oes rhaid defnyddio cwmni hyfforddi penodol – gall yr ymgeisydd ddewis unrhyw ddarparwr hyfforddiant sydd wedi’i ardystio – ond rhaid i’r hyfforddiant fod wedi’i achredu neu fod wedi cyrraedd safon gydnabyddedig o fewn y diwydiant.

The following table lists the areas of training that may be supported under the scheme.

Mae’r tabl canlynol yn rhestru’r meysydd hyfforddiant y gellir eu cefnogi o dan y cynllun.

Hyfforddiant Enghreifftiau  
Gweithgareddau sy’n ymwneud â Covid, gan gynnwys hyfforddiant iechyd a diogelwch Iechyd a diogelwch yn y gweithle lefel 2 City and Guilds; hyfforddiant a diogelwch bwyd; hyfforddiant asesu risg (gan gynnwys modiwl Covid-19) drwy Highspeed Training – ar-lein; cadw lleoliadau lletygarwch yn ddiogel rhag Covid-19 (hyfforddiant ar-lein Highfield); atal a rheoli haint (Highfield)
Hyfforddiant Arbenigol, ee Coginio Proffesiynol, Bwyd a Diod, Goruchwylio Gwaith Cynnal a Chadw Llety, Gwasanaethau Derbynfa, Digwyddiadau, Hyfforddiant gweithgarwch awyr agored. Coginio Proffesiynol Pwrpasol; Bwyd a Diod; Cynnal a Chadw Llety; Digwyddiadau; Hyfforddwr Awyr Agored/Rhaffau Uchel.
Arwain a Rheoli, gan gynnwys cymhelliant, y gallu i oresgyn problemau, meddwl yn greadigol, rheoli straen Darpariaeth ILM ar wahanol lefelau; darpariaeth CMI ar wahanol lefelau; rhaglen arweiniad gweithredol Rhydychen; sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol; blaenoriaethu tasgau; datrys problemau; rheoli amser.
Gwasanaeth Cwsmeriaid, ee cyflawni anghenion cwsmeriaid, delio â chwynion QCF mewn gwasanaeth cwsmeriaid; cymwysterau’r Sefydliad Gwasanaethau Cwsmeriaid mewn datrys problemau, arloesi.
Sgiliau TGCh a Digidol Marchnata digidol; cyfryngau cymdeithasol; datblygu gwefannau.
Twristiaeth Gynaliadwy Rheoli gwastraff; arferion gwyrdd/sy’n ystyried yr amgylchedd.

Gall pob busnes wneud un cais y flwyddyn i’r rhaglen.

 

Pwy sy'n Gymwys:

Rhaid i'ch busnes fod wedi'i leoli yng Nghymru, yn ddiddyled, a rhaid i chi ymrwymo i ryddhau staff i gyflawni'r hyfforddiant dan sylw erbyn diwedd mis Mawrth 2021. 

Rhaid i'r hyfforddiant hyrwyddo dysgu'r unigolion sy'n ymwneud ag o leiaf un o'r meysydd a restrir yn y tabl uchod.

Rhaid i bob elfen o'r hyfforddiant hyrwyddo dysgu'r unigolion sy'n ymwneud ag o leiaf un o'r meysydd a restrir yn y tabl uchod.

Rhaid i bob elfen o'r hyfforddiant wella gallu neu gapasiti’r busnes.

Mae'r cyllid yn ddewisol a Llywodraeth Cymru sydd â’r gair olaf ar gymhwysedd.

Y Camau Nesaf a Datganiad o Ddiddordeb:

Os ydych chi'n meddwl eich bod yn gymwys ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais am y cyllid hwn, cwblhewch y ffurflen Datganiad o Ddiddordeb a bydd aelod o'n tîm Sgiliau yn ymateb cyn gynted â phosibl ac o fewn 10 diwrnod gwaith.