Cyflogi prentis

Mae Prentisiaethau’n darparu’r gweithwyr crefftus sydd eu hangen ar gyflogwyr ar gyfer y dyfodol. Mae prentisiaid yn gweithio wrth ochr gweithwyr profiadol i feithrin sgiliau, ond yn cael manteisio hefyd ar hyfforddiant allanol gan goleg cymeradwy neu ddarparwr hyfforddiant. Chi fydd yn talu’u cyflogau ond bydd Llywodraeth Cymru’n gallu helpu gyda rhai o’r costau hyfforddi.

Bydd prentisiaid yn ennill wrth ddysgu ac yn gweithio at ennill cymwysterau cenedlaethol ar 1 o 4 lefel: Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2), Prentisiaeth (Lefel 3), Prentisiaeth Uwch (Lefel 4/5) a Phrentisiaeth Gradd ar Lefel 6.

Mae prentisiaethau ar Lefel 4 ac uwch yn golygu datblygu sgiliau cryfach a dynfach i'n gweithlu a rhoi'r staff crefftus sydd eu hangen ar gyflogwyr i gynyddu cynhyrchiant ac arloesedd a gwella perfformiad y busnes.

Rhaglen Cymehlliant i Gyflogwyr i Gynnal Prentisiaethau

Mae hyn yn rhoi cymorth i fusnesau bach a chanolig eu maint i recriwtio prentisiaid 16-19 oed, ac yn helpu unigolion a chyflogwyr i gael y sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer y tymor hir er mwyn atal prinder sgiliau.

Meini Prawf

  • Dim ond ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint sydd yn newydd i fyd prentisiaethau neu nad ydynt wedi recriwtio prentis ers 30 mis y mae’r cymhelliant hwn ar gael
  • Cynigir cymorth ar gyfer hyd at 3 prentis i bob cyflogwr
  • Cynigir y cymorth beth bynnag fo lefel y brentisiaeth
  • Cynigir taliad o £3,500 ar gyfer pob prentis sy’n cael ei recriwtio yn ystod y cyfnod Gorffennaf - Medi neu Ionawr - Mawrth, a thaliad o £2,500 (ar gyfer pob prentis) sy’n cael ei recriwtio ar adegau eraill o’r flwyddyn
  • Caiff y taliad olaf ei wneud ar ôl i’r prentis fod mewn cyflogaeth ers 8 mis.

Mynd ati i gyflogi prentis

Mae sawl cam i’w dilyn:

  1. Dewiswch fframwaith neu safon ar gyfer prentisiaethau yn eich diwydiant, a sicrhewch ei fod ar lefel briodol. Fframweithiau a Sectorau â Blaenoriaeth
  2. Dewch o hyd i sefydliad sy’n cynnig hyfforddiant ar gyfer y fframwaith neu safon yr ydych wedi’i ddewis.
  3. Edrychwch i weld pa gyllid sydd ar gael.
  4. Hysbysebwch eich prentisiaethau – gall eich sefydliad hyfforddi gyda hyn drwy’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau.
  5. Dewiswch eich prentis a llunio cytundeb prentis gydag ef/hi.

I ddysgu mwy am gyflogi prentisiaid neu'r Rhaglen Cymehlliant i Gyflogwyr i Gynnal Prentisiaethau, cwblhewch y ffurflen Mynegi Diddordeb